مقایسه اثر عصاره گیاهی، بره‌موم، کوکسیدیواستات و آنتی‌بیوتیک بر سیستم ایمنی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد جوجه‌های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی

نویسندگان

چکیده مقاله:

اثرات عصاره­ی دو گیاه دارویی رزماری و مریم­گلی، بره­موم، آنتی­بیوتیک ویرجینیامایسین و کوکسیدیواستات با منشأ گیاهی بر عملکرد جوجه­های گوشتی چالش یافته با دو سروتیپ اشرشیاکلی (O2K12 و O78K80) بررسی شد. تعداد476 قطعه جوجه گوشتی ماده سویه کاب 500، به مدت 42 روز در یک طرح کاملاً تصادفی در هفت گروه آزمایشی، با چهار تکرار و 17 پرنده در هر تکرار توزیع شدند. دو گروه شاهد منفی و مثبت با جیره پایه بدون افزودنی تغذیه شدند. دو گروه­ عصاره­ی گیاهان دارویی، جیره پایه را به همراه عصاره­ی گیاهان رزماری و مریم­گلی به میزان یک میلی­لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی دریافت کردند. ویرجینیامایسین (10%)، کوکسیدیواستات گیاهی و عصاره اتانولی بره­موم به ترتیب به مقدار به مقدار 150، 200 و 500 میلی­گرم به هر کیلوگرم خوراک اضافه شدند. همه گروه­های آزمایشی به‌غیراز شاهد منفی در روز 14 پرورش با دو سروتیپ باکتری اشرشیاکلیچالش داده شدند. عصاره­هایگیاهیباعثکاهشاشرشیاکلیوسالمونلادر روده­ی جوجه­های گوشتی نسبت به گروه­ شاهد ­مثبت شدند(05/0>P). در کل دوره پرورش، ضریب تبدیل و مصرف خوراک در جوجه­هایی که عصاره­های گیاهی و کوکسیدیواستات گیاهی دریافت کرده بودند نسبت به هر دو گروه­ شاهد کمتر بود(05/0>P).پرندگان تیمارهای رزماری و بره­موم کمترین وزن نسبی سینه را نسبت به سایر تیمارها داشتند (05/0PP). بنابراین، عصاره­های گیاهی با بهبود ضریب تبدیل خوراک، کاهش جمعیت باکتری­های مضر و کلسترول خون می­توانند به‌عنوان یک افزودنی سودمند و کم­خطر در پرورش جوجه­های گوشتی موردتوجه قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه‌ای و فراسنجه‌های خون در جوجه مرغ‌های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره‌های غذائی حاوی مقادیر 100%، 153%، 168% و 183 % آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس بو...

متن کامل

مقایسه اثر شش عصاره گیاهی و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی

این مطالعه به‌منظور بررسی اثر گیاهان دارویی بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی انجام شد. در این آزمایش 480 قطعه جوجه خروس یک روزه راس 308 به‌طورتصادفی به 8 گروه آزمایشی هر کدام با 3 تکرار و 20 پرنده در هر تکرار اختصاص داده شدند. جیره پایه (ذرت و سویا) با ppm15 ویرجینیامایسین (Virginiamycin) و هر کدام از عصاره‌های گیاهی اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.)، بابونه آلمانی (Matricaria cham...

متن کامل

بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه ای و فراسنجه های خون در جوجه مرغ های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره های غذائی حاوی مقادیر 100%، 153%، 168% و 183 % آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس بو...

متن کامل

اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی تفاله‌ لیموترش بر فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه‌های گوشتی

اثر افزودن عصاره اتانولی تفاله لیموترش به آب آشامیدنی جوجه‌های گوشتی بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های سرم خونی جوجه‌های گوشتی با استفاده از 450 قطعه جوجه یک ‌روزه (مخلوط نر و ماده) سویه کاب 500 در قالب طرح کاملأ تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار و 18 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. تیمارها شامل افزودن سطوح صفر (شاهد)، 4/0، 8/0، 2/1 و 6/1 درصد عصاره الکلی تفاله لیموترش به آب آشامیدنی از دو روزگ...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ایی سطوح مختلف عصاره آبی ‌الکلی برگ گیاه آرتمیزیا با آنتی بیوتیک محرک رشد بر فراسنجه های عملکردی، بیوشیمیایی، ایمنی و جمعیت باکتریایی روده کور در جوجه های گوشتی سویه تجاری راس 308

در این آزمایش به منظور بررسی اثر مصرف عصاره آبی ‌الکلی برگ گیاه آرتیمزیا در دو سطح مختلف بر عملکرد، فراسنجههای خونی، پاسخ ایمنی و جمعیت باکتریهای سکوم جوجههای گوشتی در مقایسه با آنتیبیوتیک محرک رشد، 192 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 گروه آزمایشی، 4 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل: 1) گروه آزمایشی شاهد دریافتکننده جی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 3

صفحات  685- 696

تاریخ انتشار 2017-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023