مقایسه استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی با سه نوع کامپوزیت ایده‌آل ماکو، هلیومولار و Z250

نویسندگان

  • دانش‌کاظمی, علیرضا
  • پیری اردکانی, مصطفی
چکیده

سابقه و هدف: عواملی چون ترکیبات ادهزیو و کامپوزیت می‌توانند براستحکام باند مینا و براکت و ارتقاء روش‌های ارتودنسی نقش بسزایی داشته باشند.بنابراین این مطالعه باهدف بررسی استحکام باند براکت ارتودنسی ‌با استفاده از سمانهای مختلف لایت کیور انجام گرفت. مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی آزمایشگاهی با استفاده از 30 عدد دندان پرمولر سالم انسان که ریشه آنها کاملاً تشکیل شده و فاقد پوسیدگی، ترمیم و سایش بودند در لابراتوار دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت. دندانها پس از تمیز شدن با دستگاه جرمگیری اولتراسونیک جهت کنترل عفونت به مدت 10 دقیقه در محلول 1% هیپوکلریت سدیم قرار گرفتند سپس به طور تصادفی به سه گروه ده‌تایی تقسیم شدند. گروه اول به وسیله کامپوزیت ایده‌آل ماکو ساخت ایران، گروه دوم با کامپوزیت Z250 کارخانه 3M ساخت آمریکا و گروه سوم توسط کامپوزیت هلیومولار کارخانه ایوکلار آلمان با توجه به دستورالعمل کارخانه براکت‌گذاری شدند. سپس ریشه دندانها در داخل استوانه فلزی توخالی به قطر cm5/2 و ارتفاع cm3 محتوی آکریل طوری مانت شده، تا mm1 زیر CEJ در داخل آکریل قرار گرفتند. سپس عمل چرخه حرارتی بین درجه های C º c2±55 و C º 2±5 به میزان 500 سیکل انجام گرفت و بعد از آن نمونه‌ها تحت آزمایش استحکام باند برشی توسط دستگاه اینسترون و با سرعت کراس‌هد mm/min1در جهت اکلوزوجینجوالی تا نقطه شکست بارگذاری شدند. نیروی شکست به دست آمده برحسب مگاپاسکال محاسبه گردید و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تحت ویندوز و با استفاده از آنالیز واریانس ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین استحکام باند کامپوزیت 3M، MPa 19/5±84/19، کامپوزیت ایده‌آل ماکو، MPa36/4±52/19 و کامپوزیت هلیومولار، MPa 53/3±04/17 بدست آمد که هیچگونه اختلاف معنی‌داری بین گروه‌های آزمایش مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: ضمن ضرورت مطالعات بیشتر در مورد کامپوزیت ایده‌آل ماکو استفاده از آن به علت استحکام باند بالا در براکت‌گذاری توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی با سه نوع کامپوزیت ایده آل ماکو، هلیومولار و z۲۵۰

سابقه و هدف: عواملی چون ترکیبات ادهزیو و کامپوزیت می توانند براستحکام باند مینا و براکت و ارتقاء روش های ارتودنسی نقش بسزایی داشته باشند.بنابراین این مطالعه باهدف بررسی استحکام باند براکت ارتودنسی با استفاده از سمانهای مختلف لایت کیور انجام گرفت. مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی آزمایشگاهی با استفاده از 30 عدد دندان پرمولر سالم انسان که ریشه آنها کاملاً تشکیل شده و فاقد پوسیدگی، ترمیم و سایش...

متن کامل

اثر محیط های نگه داری دندان بر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی

    زمینه: در ارتودنسی، باندینگ برای توصیف اتصال براکت به سطوح دندانی توسط رزین باندینگ­ها به کار می­رود. عوامل متفاوتی در استحکام باند براکت­ها دخالت دارند که یکی از آن­ها محیط نگه­دارنده است.   هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر محیط­های نگه­داری دندان­ بر روی استحکام باند برشی براکت­های ارتودنسی در محیط آزمایشگاهی انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه تجربی در سال 1390 بر روی 105دندان آسیای کوچک...

متن کامل

مقایسه استحکام باند برشی براکت‌های فلزی باند شده با کامپوزیت بیس سایلوران و کامپوزیت بیس متاکریلات

  Background and Aims: Orthodontic bracket failure during treatment is a common problem. With the introduction of low shrinkage composites the question is that whether: this sufficient has coefficient bond strength for bonding bracket during orthodontic treatment. The aim of this study was to compare the shear bond strength (SBS) of silorane-based and metacrylate-based composites to metal brack...

متن کامل

استحکام برشی پیوند دو نوع کامپوزیت نوری ایده آل ماکو و Brilliant در اتصال براکت های ارتودنسی به مینا

سابقه و هدف: با توجه به معایب کامپوزیت های خود سخت شونده، کاربرد کامپوزیت های نوری در ارتودنسی پیشنهاد شده است. اما عبور نور از طریق براکت های فلزی مورد سوال است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای کامپوزیت نوری ایده آل ماکو و Brilliant برای اتصال براکت های ارتودنسی استیل و سرامیک به دندان بود.مواد و روشها: در این تحقیق مداخله ای آزمایشگاهی، 80 دندان پرمولر اول فک بالا به 4 گروه 20 تایی تقسیم شد...

متن کامل

مقایسه استحکام برشی باند یک نوع سیانوآکریلات جدید با یک نوع کامپوزیت رایج برای باندینگ براکت های ارتودنسی

مقایسه استحکام برشی باند یک نوع سیانوآکریلات جدید با یک نوع کامپوزیت رایج برای باندینگ براکت های ارتودنسی دکتر مسعود سیفی * - دکتر فرشید دهداری **   * - دانشیار گروه آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.   ** - ارتود نتیست.   چکیده زمینه و هدف : جدا شدن براکت از روی دندانها یکی از معضلات شایع در ارتودنسی می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی و مقایسه استحکام برشی ب...

متن کامل

اثر محیط های نگه داری دندان بر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی

زمینه: در ارتودنسی، باندینگ برای توصیف اتصال براکت به سطوح دندانی توسط رزین باندینگ­ها به کار می­رود. عوامل متفاوتی در استحکام باند براکت­ها دخالت دارند که یکی از آن­ها محیط نگه­دارنده است.   هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر محیط­های نگه­داری دندان­ بر روی استحکام باند برشی براکت­های ارتودنسی در محیط آزمایشگاهی انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه تجربی در سال 1390 بر روی 105دندان آسیای کوچک انس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره None

صفحات  194- 199

تاریخ انتشار 2006-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022