مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی

نویسندگان

  • زهرا یزدانی دندانپزشک
  • عبدالرحیم داوری استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • علیرضا دانش کاظمی استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • مهدی مهدیخانی مهندسی پزشکی
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه آزمایشگاهی استحکام باند برشی سیستم¬های باندینگ “Etch & Rinse” و “Self-Etch” به عاج پس از “Nonvital Tooth Bleaching”

مقدمه: با توجه به اینکه بلیچینگ باعث بروز تغییراتی در نسج دندانی شده و بر روی استحکام باند ادهزیوهای مختلف به عاج تأثیرگذار می‏باشد، آگاهی از نوع یا نسل باندینگ‌هایی که استحکام باند بالاتری را به عاج پس از بلیچینگ فراهم می‌کنند سودمند می‌باشد. لذا هدف از این مطالعه مقایسه استحکام باند برشی سیستم های باندینگ “Etch & Rinse” و “Self-Etch” به عاج پس از “Nonvital Tooth Bleaching” بود. مواد و روش‌ها...

متن کامل

مقایسه اسیدتانیک و کلرهگزیدین بر استحکام باند برشی سیستم های باندینگtotal etch و self etch در عاج دندان های شیری

علیرغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه ایجاد باند مناسب مواد ترمیمی همرنگ با نسج دندان ، بقای باند ایجاد شده از مسائل چالش برانگیز است. به نظر می رسد استفاده از عوامل ایجادکننده کراس لینک (مانند اسید تانیک و کلرهگزیدین) می تواند به حفظ و افزایش استحکام باند رزین- عاج کمک نماید. هدف از انجام این مطالعه،مقایسه اسیدتانیک و کلرهگزیدین بر استحکام باند برشی سیستم های ادهزیو etch&rinse و self etch در عا...

بررسی تاثیر دو نوع سمان رزینی Self-etch و Self-adhesive بر استحکام باند برشی پست فایبر با عاج دندان

خلاصه: سابقه و هدف: جداشدگی پست (debonding) از مهمترین علل شکست در ترمیم دندان‌های اندو شده با پست های فایبر میباشد. ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست – سمان رزینی – عاج، چسبندگی سمان به عاج است. هدف این تحقیق مقایسه استحکام باند برشی دو گروه سمان رزینی و در اتصال پست فایبر با عاج دندان بوده است.مواد و روش ها: 40 دندان پرمولر تک کانال مندیبل با ریشه سالم تحت درمان  استاندارد ریشه قرار گرفتند، س...

متن کامل

مقایسه سه سیستم self-etch adhesive در استحکام برشی باند کامپوزیتبه مینا در شرایط خشک و مرطوب

Background and Aim: The bonding mechanisms of self etching primers, based upon the simultaneous etching and priming of dentin, simplifies the bonding technique, but the efficiency of these systems is still controversial. This study compared the shear bond strength of three self etch adhesive systems in dry and wet conditions. Materials and Method: In this experimental study, 77 intact bovine lo...

متن کامل

مقایسه اثر ماده باندینگ self etch و total etch بر استحکام باند برشی شیارپوش با مینای دندان شیری

زمینه: از مشکلات موجود در زمینه استفاده از شیار پوش در دندان های شیری، مراحل درمانی زیاد که تحمل آن ها برای کودک دشوار است و نیز پیوند ضعیف و غیر مؤثر با مینای دندان می باشد. هدف: مطالعه به منظور مقایسه اثر ماده باندینگ Single bond و G bondبر استحکام باند برشی شیار پوش با مینای دندان شیری انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1386 در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد واحد ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  189- 194

تاریخ انتشار 2007-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022