مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده و تحمل پریشانی هیجانی در افراد وابسته به مواد و عادی

نویسندگان

چکیده

The current study aimed to compare family communication patterns and emotional distress tolerance in substance-dependent and healthy subjects. The method of this research was causative-comparative. The statistical population of the research included all normal males as well as substance-dependent males referred to addiction treatment centers of the city of Kermanshah in the year 2017. The sample involved 146 substance-dependent and healthy participants consisted of two groups of 73 people, and were selected by convenient sampling method. The groups were matched in terms of age and education. The Kouner and Fitzpatrick’s Revised Family Communication Pattern (RFCP; 2002) and Simmons and Gaher’s Distress Tolerance Scale (DTS; 2005) were used to collect data. The results showed significant relations between substance-dependent subjects and healthy individuals in terms of family communication patterns and distress tolerance. Substance-dependent subjects had a more consistent orientation in terms of family communication patterns and lower distress tolerance than healthy individuals, but healthy participants had a higher orientation to dialogue and distress tolerance than substance-dependent individuals. These findings suggest that these components are among the underlying factors for the tendency toward addiction, and by becoming aware of these findings one can proceed more effectively to prevent and treat addiction.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The aim of the present study was to compare distress tolerance and positive and negative affects between substance-dependent individuals and normal subjects. This research was a casual-comparative study. The research statistical population included all substance-dependent individuals referred to Semnan Internship and Work Therapy Center. Also, the statistical population of normal subjects inclu...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

  چکیده   زمینه : هشت سال جنگ بدون تردید موقعیت های ویژه فراوانی را جهت تحقیق و مطالعه ایجاد کرده است و ثبت آثار علمی آن به دست محققین کشور است . خانواده رکن مهمی در جامعه به شمار می آید و دست یابی به جامعه سالم در گرو داشتن رابطه های مطلوب اعضای خانواده با یکدیگر است .   هدف : با توجه به مسائل مربوط به جنگ و تأثیر فشارهای ناشی از آن بر روی الگوهای ارتباطی خانواده به ویژه همسران ، هدف از این...

Social health is considered as one of the dimensions of health and plays an important role in reducing social harms. The present study aimed to compare social health in substance-dependent and normal individuals. The research was a causal-comparative study. The sample consisted of 100 (50 normal, 50 substance-dependent) individuals who were selected based on the inclusion criteria of the resear...

چکیده   زمینه : هشت سال جنگ بدون تردید موقعیت های ویژه فراوانی را جهت تحقیق و مطالعه ایجاد کرده است و ثبت آثار علمی آن به دست محققین کشور است . خانواده رکن مهمی در جامعه به شمار می آید و دست یابی به جامعه سالم در گرو داشتن رابطه های مطلوب اعضای خانواده با یکدیگر است .   هدف : با توجه به مسائل مربوط به جنگ و تأثیر فشارهای ناشی از آن بر روی الگوهای ارتباطی خانواده به ویژه همسران ، هدف از این پژوه...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود