مقایسه انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل پرفشاری خون شریانی حاد بیماران دچار خونریزی داخل مغزی ...

نویسندگان

چکیده

Background and Objective: Intracerebral hemorrhage (ICH) is caused by bleeding within brain parenchyma and the formation of regional hematoma. In this study, we compared the effects of trinitroglycerin (TNG) and labetalol in controlling arterial hypertension in patients with ICH admitted to the intensive care unit (ICU) of Imam Hospital in Urmia city, Iran. Materials and Methods: We selected 54 patients, 20 of whom were treated with labetalol (preferred treatment) and 34 received TNG serum infusion. Demographic information, disease severity (using ICH score, Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II [APACHEII] score, and Glasgow Coma Scale [GCS]), and the initial size of the hematoma (by computed tomography scan imaging) were recorded. Systolic and diastolic blood pressure were measured every one hour for 24 hours. The data were analyzed using the appropriate statistical tests in SPSS, version 20. Results: The mean GCS scores in the labetalol and TNG groups were 10.45±4.11 and 10.17±4.44, respectively (P=0.82). At the time of detection, the mean amount of hematoma in the labetalol group was 65.15±24.2 cc, and in TNG group, it was 63.16±28.1 cc (P=0.66). The mean reduction in the size of hematoma after 24 hours in the labetalol and TNG groups was 41.3±16 cc and 45±17.4 cc, respectively (P=0.95). Hypotension was observed in 10% of the labetalol group and in 17.4% of the TNG group (P=0.01). Changes in mean systolic and diastolic blood pressure were not significantly different between the two groups during 24 hours (P=0.83 and P=0.99, respectively). Conclusion: Both drugs are effective in reducing blood pressure and no significant differences were observed between the two drugs in this regard.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه: بیماری های عروقی مغز شایع ترین بیماری نورولوژیک در بالغین، سومین علت مرگ و میر و عامل بسیاری از معلولیت های جسمی است. هدف: مطالعه به منظور تعیین محل خونریزی مغزی و نیز تاثیر عوامل خطر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا قزوین انجام شد. مواد و روش ها: پرونده 101 بیمار که طی تیر ماه 1371 لغایت تیر ماه 1378 با تشخیص خونریزی داخل مغزی در بخش اعصاب بیمارستان بوعلی سینا بستری...

Introduction: Bleeding disorders are a common problem in daily practice, especially in premenopausal women. In our investigation, we compared the sensitivity and specificity of three different diagnostic methods Trans-vaginal sonography(TVS), saline infusion sonohystrography(SIS) and Hysteroscopy. Methods: It was a cross- sectional study with a study population of ninety-nine women suffering ...

زمینه و هدف : دیابت یک عامل خطرساز مهم برای ایجاد سکته مغزی است. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که ممکن است تفاوت علایم بالینی و پیش‌آگهی در بیماران سکته مغزی دیابتی با غیردیابتی ناشی از تفاوت الگوی تنگی عروق مغزی در این دو گروه باشد. این مطالعه به منظور مقایسه تغییرات داپلرسونوگرافی عروق داخل و خارج جمجمه‌ای بیماران دیابتی و غیردیابتی دچار سکته مغزی ترومبوتیک انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مو...

زمینه: بیماری های عروقی مغز شایع ترین بیماری نورولوژیک در بالغین، سومین علت مرگ و میر و عامل بسیاری از معلولیت های جسمی است. هدف: مطالعه به منظور تعیین محل خونریزی مغزی و نیز تاثیر عوامل خطر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا قزوین انجام شد. مواد و روش ها: پرونده 101 بیمار که طی تیر ماه 1371 لغایت تیر ماه 1378 با تشخیص خونریزی داخل مغزی در بخش اعصاب بیمارستان بوعلی سینا بستری...

مقدمه: مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی اثرات همودینامیک انفوزیون تری نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل فشار خون و ضربان قلب، قبل و حین اینداکشن تا زمان ارست قلبی در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر (coronary artery bypass grafting یا cabg) انجام شد. روش ها: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 70 بیمار کاندید عمل جراحی cabg، در دو گروه 35 نفره ی دریافت کننده ی انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول قرار...

مقدمه: آزمون آپنه برای تایید مرگ مغزی ضروری است. اما عوارض جدی مانند عوارض قلبی ریوی شدید، افزایش فشار داخل مغز و پنوموتراکس ممکن است در طی آن اتفاق افتد. بنابراین آزمون آپنه باید به عنوان آخرین آزمون انجام شود. اخیراً امنیت بیماران در طی انجام این آزمون مورد بحث قرار گرفته است. هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج، عوارض آزمون آپنه در بیماران مرگ مغزی در طی یک دوره سه ساله است. روش کار: این مطالعه ت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود