مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس بین ورزشکاران نخبه و عادی استان لرستان

نویسندگان

چکیده مقاله:

وجود انگیزه‌ پیشرفت و عزت نفس در ورزشکاران عاملی مهم در دستاوردهای ورزشی آن‌ها در رده‌های ملی و بین‌المللی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضرمقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس بین ورزشکاران نخبه و عادی استان لرستان است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران عضو تیم‌های ملی در استان لرستان به عنوان ورزشکار نخبه در رشته‌های مختلف (39 نفر)و کلیه ورزشکاران عادی در آن رشته ها در این استان (550 نفر) تشکیل می دادند. در گروه اول کل جامعه (39 نفر؛ سرشماری) و در گروه دوم معادل تعداد نمونه گروه اول (39 نفر- غیر احتمالی) به عنوان نمونه انتخاب شدندکه در کل نمونه نهایی متشکل از 78 نفر بود.ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد شده انگیزه پیشرفت پی گاوا (78/0=α) و عزت نفس کوپر اسمیت (83/0=α) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار از روش‌های آماری استنباطی شامل T-test گروه‌های مستقل جهت مقایسه متغیر ها بین دو گروه استفاده شد. نتایج نشان داد بین انگیزه پیشرفت و عزت نفس ورزشکاران نخبه و عادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0p< ، 002/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین کمال‌‌گرایی، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری

زمینه و هدف: عملکرد تحصیلی مهم‌ترین عامل ارزشیابی دانشجویان است. عزت نفس به رضایت فرد از خود بستگی دارد و کمال‌گرایی توجه به ملاک‌های بالا در عملکرد را شامل می‌شود. انگیزه پیشرفت تمایل برای کسب موفقیت است. به دلیل این‌که متغیرهای فوق می‌توانند بر عملکرد افراد تأثیرگذار باشند، این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش کار: پژوهش حاض...

متن کامل

ارتباط جوّ انگیزشی ادراک شده با اضطراب و عزت نفس ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ ورزش‌های تیمی

جوّ اجتماعی، مانند کلاس درس یا تیم ورزشی، تعیین­کنندۀ جوّ انگیزشی است که فرد ادراک می‌کند. همچنین محققان گزارش کرده‌اند که بازیکنان تیم‌های ورزشی مختلف از نظر عوامل روان‌شناختی متفاوت­اند که این امر می‌تواند به جو انگیزشی تیم ورزشی مرتبط باشد. تا کنون، مطالعات اندکی به بررسی این موضوع در ورزشکاران نخبه پرداخته‌اند؛ از این رو هدف از این تحقیق بررسی جو انگیزشی ادراک­شده و ارتباط آن با اضطراب و عزت ...

متن کامل

بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس» و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمو روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. 246 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید و از طریق دو پرسشنامه «عزت نفس» کوپر اسمیت با پایایی 81/0 و «دین‌باوری» آلپورت با پایایی76/0 اطلاعات گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون‌های همبستگی پیرسون، T کندال، T بر...

متن کامل

بررسی رابطه ی عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی

مقدمه: عزت نفس عامل رشد روانی افراد بوده و اثرات برجسته ای را در جریان فکری، احساسات، ارزش ها و هدف های فرد ایفا می کند و باعث انگیزش پیشرفت در فرد می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی است. مواد و روش ها: آزمودنی های تحقیق 200 نفر ورزشکار مرد و زن بودند که به دو گروه تقسیم شدند:100 ورزشکار موفق که در سال 1387 در مسابقات رسم...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 33

صفحات  145- 158

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023