× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسه برخی خصوصیات مربوط به تیپ در گاومیش‌های آذری و خوزستانی

نویسندگان

  • جواد رحمانی نیا موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج.
  • حسین مرادی شهر بابک استاد یارگروه مهندسی علوم دامی دانشکده مهندسی کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • مهدی مخبر استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

چکیده به‌منظور ارزیابی خصوصیات تیپ، به‌ترتیب از اطلاعات 148 و 336 رأس گاومیش خوزستانی و آذری استفاده گردید. حیوانات برای صفات ارتفاع از جدوگاه، عمق سینه، طول بدن، دور سینه، فاصله‌ی دو هیپ، فاصله‌ی دو پین و فاصله هیپ- پین، مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین و انحراف معیار صفات مذکور برای نژاد خوزستانی به ترتیب 63/6±25/145، 43/5±27/78، 39/8±5/140، 75/13±87/208، 44/4±57، 03/3±29/25 و 97/2±44 سانتی‌متر و در نژاد آذری به ترتیب 39/6±93/138، 61/5±4/76، 05/10±22/136، 66/13±184، 85/4±96/54، 94/3±43/26 و 44/3±8/43 سانتی‌متر بود. اثر نژاد بر ارتفاع جدوگاه، دور سینه و فاصله بین هیپ‌ها کاملاً معنی‌دار (001/0>P) بوده و این مقادیر در گاومیش‌های خوزستانی بالاتر از نژاد آذری بود. شکم‌ زایش بر تمام صفات مورد بررسی به‌جز دور سینه اثرکاملاً معنی‌دار (001/0>P) داشت. در هر دو نژاد مورد مطالعه، کم ترین مقادیر برای تلیسه‌ها ثبت شد و با بالا رفتن گروه سنی، افزایش داشت. اثر استان به‌عنوان فاکتوری از شرایط اقلیمی و پرورشی بر روی صفات مورد بررسی به‌جز صفات دور سینه و فاصله هیپ-پین کاملاً معنی‌دار (001/0>P) بود. گاومیش‌های آذری پرورش یافته در استان گیلان کم‌ترین و گاومیش‌های خوزستانی پرورش یافته در استان‌های خوزستان و کرمانشاه بیشترین ابعاد بدنی را داشتند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

شناسایی مناطق ژنومی که هدف انتخاب بوده‌اند، از بحث‌برانگیزترین مباحث در حوزة تحقیقات ژنتیک حیوانی، به‌خصوص در حیوانات اهلی است. در این مطالعه، پویش کل ژنوم برای شناسایی مناطقی از ژنوم که در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی هدف انتخاب‌های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته‌اند، اجرا شده است. بدین منظور 148 رأس گاومیش رودخانه‌ای شامل جمعیت‌های خوزستانی (121 رأس) و مازندرانی (27 رأس)، به وسیلة آرایه‌های ژن...

In order to investigate the milk and its components curve of Khuzestani buffaloes a total of 9061 data of test-day milk, fat and protein yield of the first lactation period buffaloes collected during 1993-2013 were used. The buffaloes having less than 4 test-day records were removed. The lactation days was considered from the 5th to 210th days of lactation. Five different functions of Wood, Wil...

به­منظور یافتن نشانه­های انتخاب بر روی ژنوم گاومیش از 287 رأس گاومیش رودخانه­ای شامل 260 رأس آذری و 27 رأس مازندرانی استفاده شد. ژنوتیپ نمونه­ها به­وسیله­ آرایه­های ژنومی Axiom® Buffalo Genotyping 90K تعیین شد و برآوردگر نااریب FST (θ) برای یافتن نشانه­های انتخاب مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 14 منطقه که نشانگرهای SNP آن­ها بالاتر از 1/0 درصد حد بالای توزیع تجربی FST بودند، به­عنوان نشانه­ها...

ویروس پارآنفلوآنزا تیپ 3 از مهمترین عوامل بیماریزای دستگاه تنفس گاو و گاومیش محسوب می‌شود و منجر به خسارات اقتصادی و صدمات جبران ناپذیری به مراکز گاوداری و پرورش گاومیش می‌شود .هدف از این تحقیق ردیابی و بررسی میزان فراوانی آلودگی به ویروس در گوساله گاومیش‌های 1 تا 24 ماهه در منطقه گرمسیر خوزستان و بررسی عوامل موثر بر آن بوده است. 102 نمونه سرم از‌ ‌گوساله گاومیش‌ها طی سه فصل زمستان 1383، بهار ...