مقایسه برنامه قصد شده، اجرا‌شده و کسب شده درس کارورزی به منظور ارائه راهکار مناسب ( مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان استان کردستان)

نویسندگان

  • مجید علی عسگری دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی اجرا شده و کسب­شده درس کارورزی و ارائه راهکار برای افزایش همخوانی و کاهش شکاف میان برنامه­های دانشگاه فرهنگیان کردستان است. روش: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلم راهنما و دانشجو معلمان رشته­های مختلف دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1395/1394 می باشد. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 284 نفر دانشجومعلم و معلم راهنما انتخاب و به کمک پرسشنامه محقق­ساخته از نمونه موردنظر جمع­آوری شد. یافته ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین  برنامه درسی قصد شده و اجرا شده وجود ندارد. همچنین برنامه اجرا شده و کسب شده باهم همخوانی نداشته و بین دو مرحله اجرا شده و کسب شده درس کارورزی به‌صورت کلی و هیچ کدام از خرده‌مقیاس‌های مراحل اجرا شده و کسب شده تفاوت معنادار وجود ندارد یعنی بین کلیه اهداف محتوایی و اجرایی در مرحله اجراشده و کسب شده درس کارورزی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. اما با توجه به نتایج به مقدار 07/40 میان برنامه درسی قصد شده و اجرا شده شکاف و فاصله وجود دارد که تفاوتی بسیار معنادار و مهم است. و جا دارد اصلاحاتی در برنامه کارورزی مراکز تربیت معلم و افزایش اثربخشی آن صورت گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش بررسی برنامه درسی اجرا شده وکسب شده درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان‌های شهر مشکان در سال تحصیلی 1396- 1395 بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گرد‌آوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است جامعه‌ی پژوهش، کلیه‌ی دانش‌آموزان ششم (72 نفر) شهر مشکان، که در سال تحصیلی 96- 1395 مشغول به تحصیل بودند. در پژوهش حاضر از روش« تمام شماری» استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق س...

فعالیت نظم و انتظام اجتماعی به مثابه کانون برنامه های درسی در دانشگاه علوم انتظامی در بردارنده مجموعه ای از صلاحیت ها و توانایی هاست و دانشگاه علوم انتظامی به منظور آماده سازی افسران پلیس در این زمینه تأسیس شده است. محققان در این پژوهش به جست و جوی میزان تطابق سطوح سه گانه برنامه درسی می پردازند و پس از تعیین مجموعه صلاحیت های پلیسی به منظور آموزش و تربیت دانشجویان متناسب با جهان در حال تغییر ،...

پژوهش حاضر میزان همخوانی برنامه ‎درسی قصد ‎شده، اجرا‎ شده و کسب ‎شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان در شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش از نوع پژوهش‎های توصیفی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل، اعضای شورای برنامه‎ریزی مطالعات اجتماعی، مدیران، معلمان، سرگروه‎های آموزشی و دانش‎آموزان سال اول دبیرستان بوده است. حجم نمونه پژوهش شامل 20 مدیر، 200 دانش‏آموز، 19 سرگروه ...

پژوهش حاضر میزان همخوانی برنامه ‎درسی قصد ‎شده، اجرا‎ شده و کسب ‎شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان در شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش از نوع پژوهش‎های توصیفی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل، اعضای شورای برنامه‎ریزی مطالعات اجتماعی، مدیران، معلمان، سرگروه‎های آموزشی و دانش‎آموزان سال اول دبیرستان بوده است. حجم نمونه پژوهش شامل 20 مدیر، 200 دانش‏آموز، 19 سرگروه ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه­های هوش موفق بر عملکرد دانشجو معلمان در برنامه درسی کارورزی می­باشد. به همین منظور تعداد 30 دانشجو معلم در دو گروه آزمایشی و گواه در قالب درس کارورزی در سال تحصیلی 94-1393 دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی امام جعفرصادق (ع) بهبهان با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و قبل و بعد از آموزش مؤلفه­های هوش موفق، با استفاده از مقیاس خودکارآمدی تدریس شانن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود