× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسه بیان دو ژن مرجع GAPDH و EF1α در کدو (Cucurbita pepo L.) تحت پیش تیمار اسپرمین و تنش شوری

نویسندگان

چکیده

یکی از اولین اثرات تنش‌های مختلف، تغییر در بیان ژن‌های مربوط می‌باشد. بنابراین مطالعه بیان ژن برای بررسی اثر تنش دارای اهمیت ویژه است. بررسی بیان یک ژن نیاز به اندازه‌گیری دقیق و تجدید پذیر میزان mRNA به صورت کمی یا نیمه‌کمی دارد. برای بهینه‌سازی (نرمال کردن) داده‌ها، انتخاب ژن‌های کنترل درونی (مرجع یا خانه‌دار) مناسب، که بیان آن‌ها در طول تیمار نوسان نداشته باشند، اهمیت دارد. ژن‌های GAPDH و EF1α در بسیاری مطالعات بعنوان ژن‌های مرجع استفاده می‌شوند. در این پژوهش بیان این دو ژن تحت پیش‌تیمار اسپرمین ( صفر و 1/0 میلی مولار) و شوری (صفر و 80 میلی مولار سدیم کلرید) و پایداری بیان آنها در بافت برگ و ریشه گیاه کدو مورد بررسی قرار گرفت. بررسی بیان ژن‌های مرجع نشان داد که بیان ژن GAPDH در دو اندام متفاوت است و تحت تنش شوری و کاربرد اسپرمین نیز تغییر می‌نماید اما بیان EF1α نسبت به GAPDH در برگ و ریشه از پایداری بیشتری برخوردار است. بنابراین، نتایج پیشنهاد می‌کنند که ژنGAPDH نقش مهمی در مقاومت به تنش شوری در کدو ایفا می‌کند. همچنین استفاده از ژن مرجع EF1α در بهینه‌سازی بیان ژن را در کدو تحت تنش شوری پیشنهاد می‌کند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

موضوع تحقیق حاضر، مطالعه‏ی اثر تنش خشکی، اشعه‌ی UV-Bو اثرات ترکیبی تنش‏های UV-B و خشکی بر روی دو رقم گیاه کدو (مشهدی و همدانی) می‏باشد. گیاهان کدو به مدت 14 روز با دوره‌ی 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و در دمای C‏ º 26/22 ( شب/روز) ، میزان رطوبت نسبی 60%و شدت نورmol.m-2.s µ150 کشت داده شدند، سپس گیاهان 25 روزه به 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل و 3 گروه برای مطالعه در شرایط تنش UV-Bهر روز به مد...

موضوع تحقیق حاضر، مطالعه‏ی اثر تنش خشکی، اشعه‌ی UV-Bو اثرات ترکیبی تنش‏های UV-B و خشکی بر روی دو رقم گیاه کدو (مشهدی و همدانی) می‏باشد. گیاهان کدو به مدت 14 روز با دوره‌ی 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و در دمای C‏ º 26/22 ( شب/روز) ، میزان رطوبت نسبی 60%و شدت نورmol.m-2.s µ150 کشت داده شدند، سپس گیاهان 25 روزه به 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل و 3 گروه برای مطالعه در شرایط تنش UV-Bهر روز به مد...

اخیرا، بیوچار توجه زیادی را به‌عنوان یک راهبرد قابل قبول برای افزایش بهره­وری گیاه زراعی به خود جلب کرده است. کمبود آب، بهره­وری کشاورزی را محدود و یک راه حل ممکن برای این مشکل، استفاده از بیوچار است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بیوچار بر فیزیولوژی و عملکرد کدو تخم پوست کاغذی (Cucurbita  pepo L.) تحت تنش کمبود آب بود. برای این منظور، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چها...

اخیرا، بیوچار توجه زیادی را به‌عنوان یک راهبرد قابل قبول برای افزایش بهره­وری گیاه زراعی به خود جلب کرده است. کمبود آب، بهره­وری کشاورزی را محدود و یک راه حل ممکن برای این مشکل، استفاده از بیوچار است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بیوچار بر فیزیولوژی و عملکرد کدو تخم پوست کاغذی (Cucurbita  pepo L.) تحت تنش کمبود آب بود. برای این منظور، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چها...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

به منظور بهبود جوانه زنی بذر کدوی تخمه کاغذی در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1390 در دانشگاه یاسوج اجرا شد. تیمارهای هیدروپرایمینگ با آب مقطر و اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گلیکول (پتانسیل های اسمزی 5- و 10- بار)، محلول 1% و 3% از نمک های نیترات و فسفات پتاسیم و شاهد بدون پرایم به عنوان فاکتور اول و سطوح صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار محلول نمک طعام ب...