مقایسه تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی و روش تدریس متداول بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

نویسندگان

  • صادقی گندمانی, حمیدرضا دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
  • ناصری بروجنی, نرگس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
  • پویش, وحیده دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده

مقدمه: پرورش تفکر انتقادی و مهارت‌های عملی در عرصه نظام آموزش پزشکی کشور همچنان به عنوان چالشی جدی و در خور توجه باقی مانده است. روش‌های متداول آموزشی از جمله سخنرانی که به عنوان روش غالب در نظام آموزش عالی به کار می‌رود، موجب گسترش سبک انفعالی می‌شود که مطابق آن تفکر انتقادی به معنای واقعی نادیده گرفته می‌شود. این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر آموزش درس اصول و فنون پرستاری به روش نقشه مفهومی و روش تدریس متداول بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری تهران در سال 1393 انجام شده است. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 70 نفر از دانشجویان ترم اول دانشکده پرستاری و مامایی تهران انجام شد. دانشجویان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. محتوای آموزشی در گروه آزمون به روش نقشه مفهومی و در گروه کنترل به روش سخنرانی ارائه شد. جمع آوری داده‌ها با پرسشنامه مشخصات فردی و آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا- فرم ب در ابتدا و چهار هفته پس از آخرین جلسه آموزش انجام شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS-V21 در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: قبل از آموزش، میانگین و انحراف معیار نمره کل تفکر انتقادی در گروه نقشه مفهومی 2/66± 9/71و در گروه سخنرانی 2/14± 9/64 بود و تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (0/121= P)، ولی پس از آموزش نمره کل تفکر انتقادی در گروه نقشه مفهومی 2/71± 15/20و در گروه سخنرانی 2/06+± 10/25بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (0/01=P ‍). این تفاوت در تمامی مؤلفه‌ها معنی دار بود (0/003= P). نتیجه گیری: بکارگیری راهبرد نقشه مفهومی در دانشجویان پرستاری می‌تواند منجر به توسعه مهارت‌های تفکر انتقادی، به عنوان یکی از رسالت‌های مهم آموزش عالی گردد. از این رو بهتر است در آموزش بالینی پرستاری به کار گرفته شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

زمینه و اهداف: دانشجویان در کسب مهارت و گرایش به تفکر انتقادی مشکل‌دارند و یادگیری بر اساس روش‌های تدریس جدید باعث افزایش یادگیری مداوم و کارآمد پرستاران می‌شود. پژوهش حاضر تأثیر دو روش تدریس آموزش مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری را مقایسه نمود. روش بررسی: این پژوهش مداخله‌ای دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر روی 32 دانشجوی کارشناسی پرستاری در سال 139...

متن کامل

تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

 چکیده  پیش‌زمینه و هدف: پرورش مهارت‌های فکری دانشجویان همیشه مسئله پیچیده‌ای در آموزش بوده و امروزه حالت جدی‌تری به خود گرفته است. روش‌های متداول آموزشی ازجمله سخنرانی که به‌عنوان روش غالب در نظام آموزش عالی به کار می‌رود، سبب گسترش سبک انفعالی می‌شود که مطابق آن تفکر انتقادی به معنای واقعی نادیده گرفته می‌شود. این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی ...

متن کامل

مقایسه‌ی تاثیر آموزش درس اصول و فنون پرستاری به روش نقشه مفهومی و روش متداول بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

Background and Objective: Development of critical thinking and practical skills has remained a serious and considerable challenge throughout the nursing educational system in Iran. Conventional methods of teaching such as lectures as the dominant method used in higher education system is a passive style which ignores critical thinking. Therefore, the aim of this study was to compare the effect ...

متن کامل

تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

چکیده  پیش زمینه و هدف: پرورش مهارت های فکری دانشجویان همیشه مسئله پیچیده ای در آموزش بوده و امروزه حالت جدی تری به خود گرفته است. روش های متداول آموزشی ازجمله سخنرانی که به عنوان روش غالب در نظام آموزش عالی به کار می رود، سبب گسترش سبک انفعالی می شود که مطابق آن تفکر انتقادی به معنای واقعی نادیده گرفته می شود. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی د...

متن کامل

تأثیر روش تدریس نقشه مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

مقدمه: پرورش تفکر انتقادی از مهمترین اهداف آموزش پرستاری است. این مطالعه برای بررسی تأثیر نقشه مفهومی بر مهارت­های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری انجام شد.   روش: این مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی و با روش پیش آزمون- پس آزمون در سال 1388 انجام شد. 66 دانشجوی ترم پنج پرستاری با روش سرشماری و به روش تصادفی ساده به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند. دانشجویان گروههای شاهد (سخنرانی) و مداخله (نق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 4

صفحات  27- 33

تاریخ انتشار 2016-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021