مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE

نویسندگان

  • سلیمی, طاهره کارشناس ارشد پرستاری کودکان، عضو هیات علمی، مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران (نویسنده مسئول)
  • فخرموحدی , علی دکترای پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران
  • نوری پور , شمس اله فوق تخصص نوزادان، عضو هیات علمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران
چکیده مقاله:

  مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE     طاهره وفایی‌نژاد [1] ، علی فخرموحدی [2] ، طاهره سلیمی [3] *، شمس اله نوری‌پور [4]     تاریخ دریافت 29/10/1393 تاریخ پذیرش 25/01/1394     چکیده   پیش‌زمینه و هدف : اساس درمان در سندرم دیسترس تنفسی حاد نوزادان تنظیم تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن بوده است که توسط سبک‌های درمانی مختلفی ازجمله پروتکل INSURE انجام می‌شود. لذا این مطالعه باهدف مقایسه وضعیت‌های بدنی طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE انجام گردید.   مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی با طرح متقاطع بوده است که بر روی 30 نوزاد نارس دارای مشکل تنفسی تحت مٌد NCPAP بعد از اعمال پروتکل INSURE ، انجام گردید. واحدهای پژوهش به‌صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول در سه ساعت اول در وضعیت دمر و در سه ساعت دوم در وضعیت طاق باز قرار می‌گرفتند و گروه دوم نیز به‌صورت برعکس با گروه اول تحت وضعیت‌های مذکور قرار می‌گرفت. در دو گروه هر 15 دقیقه مقادیر درصد اشباع اکسیژن، تعداد تنفس و نبض در هر وضعیت اندازه‌گیری می‌گردید. درنهایت داده‌های حاصل از مطالعه توسط آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند.   یافته‌ها: نتایج افزایش میزان اکسیژن و کاهش تعداد تنفس و نبض را به‌طور معنی‌داری در وضعیت دمر نسبت به طاق‌باز نشان دادند (001/0 > p )؛ اما ازنظر میزان بروز برادیکاردی، افت اشباع اکسیژن و تغییرات کسر اکسیژن دمی در دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.   بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان دادند که وضعیت دمر نسبت به طاق باز دارای اثرات سودمندتری بر تبادل گازی در نوزاد می‌باشد که شاید بتوان در کنار درمان‌های اصلی به‌عنوان یک مراقبت کم‌هزینه و مؤثر در تثبیت وضعیت تنفسی نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی حاد مورداستفاده قرار گیرد.   کلیدواژه‌ها: وضعیت طاق باز، وضعیت دمر، سندرم دیسترس تنفسی، فشار مثبت مداوم راه هوایی از طریق بینی     مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره دوم، پی‌درپی 67، اردیبهشت 1394، ص 123-116     آدرس مکاتبه: دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران، تلفن: 09132586853   Email:salimi_tahere@yahoo.com   [1] کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران   [2] دکترای پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران   [3] کارشناس ارشد پرستاری کودکان، عضو هیات علمی، مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران (نویسنده مسئول)   [4] فوق تخصص نوزادان، عضو هیات علمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل insure

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل insure     طاهره وفایی نژاد [1] ، علی فخرموحدی [2] ، طاهره سلیمی [3] *، شمس اله نوری پور [4]     تاریخ دریافت 29/10/1393 تاریخ پذیرش 25/01/1394     چکیده   پیش زمینه و هدف : اساس درمان در سندرم دیسترس تنفسی حاد نوزادان تنظیم تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بوده است که توسط سبک های درمان...

متن کامل

اثر وضعیت قرار گیری نوزاد بر اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی بستری در بیمارستان

  سابقه وهدف : سندرم دیسترس تنفسی( RDS ) یکی از مهم ترین علل مرگ و میر و عوارض در نوزادان نارس می باشد. مراقبت های حمایتی شدت RDS را در نوزادان نارس کاهش می دهد. این مطالعه با هدف بررسی اثر وضعیت قرار گیری نوزاد در وضعیت خوابیده به شکم و خوابیده به پشت بر اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان نارس مبتلا به RDS بستری در بیمارستان انجام پذیرفت.   مواد وروشها: در این مطالعه تحلیلی مداخله ای 69 نوزاد نارس...

متن کامل

مقایسه شاخص‌های فیزیزلوژیک نوزادان زودرس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در وضعیت خوابیده به شکم و خوابیده به پشت

مقدمه: تغییر شاخص‌های فیزیولوژیک نشانه مهمی در سندرم‌دیسترس‌تنفسی است. هدف مطالعه حاضر مقایسه شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان زودرس مبتلا به این‌سندرم در وضعیت خوابیده به‌شکم و به‌پشت بود. روش کار: مطالعه توصیفی طولی حاضردر مرکز آموزشی-درمانی فاطمیه همدان، 1395 انجام شد. 45 نوزاد زودرس مبتلا با سن تولد 37-32 هفته‌بارداری و سن 7-1 روز، بصورت تصادفی ساده انتخاب‌شدند. هر نوزاد ابتدا 120 دقیقه به‌شکم ...

متن کامل

مروری بر سندرم دیسترس تنفسی نوزادان (RDS)

Respiratory Distress Syndrome, which was previously known as Hyaline Membrane Disease (HMD), is among the most common cause of immature neonatal death. The present study has discussed the disease history, pathophysiology, clinical manifestations, laboratory findings, radiologic findings, and differential diagnosis. Meanwhile, recent progresses achieved in the field of treatment using surfactant...

متن کامل

درمان زودرس با Nasal CPAP در نوزادان نارس با سندرم دیسترس تنفسی

Background: Respiratory distress syndrome (RDS) is a major cause of mortality among premature neonates. The present study was conducted to find out whether early nasal CPAP therapy could eliminate the need for mechanical ventilation in premature neonates with RDS. Materials and methods: For this clinical trial, premature neonates with RDS during the first 6 hours following the delivery were as...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 2

صفحات  116- 123

تاریخ انتشار 2015-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023