مقایسه تاثیر تمرین اینتروال شدید و تمرین استقامتی کم شدت بر بیان ژن Hig2 و محتوای چربی درون کبدی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی اصلی ترین بیماری کبدی است که بروز آن با عادات ناصحیح غذایی و اضافه وزن ارتباط دارد. هدف این پژوهش مقایسه اثرات 8 هفته تمرین اینتروال شدید (HIIT) و تمرین استقامتی کم شدت (LIET) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری گلیسیرید کبدی رت‌های مبتلا به کبد چرب (NAFLD) بود. روش بررسی: چهل رت نر ویستار به طور تصادفی در چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های کنترل، LIET و HIIT که به مدت 16 هفته غذای پر چرب با هدف ایجاد کبد چرب مصرف کردند و گروه شم که در این مدت از غذای استاندارد استفاده کرد. تمرین گروه HIIT شامل مراحلی از دویدن شدید بر اساس درصدی از حداکثر سرعت بود که با دویدن کم شدت به عنوان استراحت فعال جدا شده بود. تمرین گروه LIET نیز بر اساس مسافت طی شده گروه HIIT همسان سازی شده بود. در پایان 8 هفته تمرین، میزان بیان ژن Hig2 و محتوای چربی کبدی اندازه گیری شد.  یافته ها: بین گروه­های تحقیق تفاوت معنی­داری در میزان بیان Hig2 (43/12=K2،006/0 p=) و IHL  (84/32=K2،001/0 p=) مشاهده شد. تفاوت­های معنی­دار در Hig2 بین گروه کنترل و گروه HIIT (031/0p=) و گروه  کنترل با LIET (012/0p=) مشاهده شد. اما تفاوت­های معنی­دار در Hig2 بین گروه HIIT و گروه LIET مشاهده نشد  (453/0p=). همچنین، تفاوت­های معنی­دار در IHL بین گروه کنترل و HIIT (001/0p=) و گروه  کنترل با LIET (001/0p=) مشاهده شد. همچنین، تفاوت­های معنی­دار در IHL بین گروه HIIT و گروه LIET مشاهده شد (003/0p=). بحث و نتیجه گیری: تمرینات تناوبی شدید و هم تمرینات تداومی با شدت کم از طریق کاهش در بیان ژن Hig2 باعث کاهش محتوای چربی کبدی و بهبود NAFLD می شود. همچنین، کاهش چربی کبدی در گروه تمرین تناوبی شدید به طور مستقل از کاهش وزن رخ می دهد.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری کبدی در دنیا است. مهم ترین درمان آن اصلاح سبک زندگی به ویژه انجام فعالیت ورزشی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص های بیوشیمیایی کبد چرب، مقاومت به انسولین و محتوای چربی کبدی انجام شد. روش بررسی: در یک مطالعه ی نیمه تجربی، 22 مرد چاق غیرفعال مبتلا به کبد چرب به صو...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

سابقه و هدف: ﺑﻴﻤﺎری ﻛﺒﺪ ﭼﺮب غیرالکلی، ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎی ﻛﺒﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ خطر سیروز، دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد. ﻫﺪف از پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ مقاومتی منتخب از نوع کار با کش ورزشی و رژیم غذایی کم کالری، ﺑﺮ سطوح پلاسمایی آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و ﺑﺎﻓﺖ پارانشیم ﻛﺒﺪ، در ﺑﻴﻤﺎران مبتلا به ﻛﺒﺪ ﭼﺮب غیر الکلی می‌باشد. مو...

زمینه: بیماری کبدچرب غیرالکلی یک بیماری شایع کبدی می باشد که ارتباط آن با چاقی و سندرم متابولیک همواره مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه، مشخص کردن نقش تجمع چربی های احشایی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بود. مواد و روش‌ها: 105 نفر از افرادی که بر اساس ارزیابی های بالینی و تشخیصی احتمال ابتلاء به کبد چرب غیرالکلی داشتند و بیماری شناخته شده کبدی دیگری نداشتند، تحت مطالعه قرار گرفتند...

زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی با رسوب چربی در سلول های کبدی مشخص می گردد و در صورت عدم کنترل ممکن است سبب فیبروز، سیروز و تخریب سلولی کبد گردد. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر دارو درمانی با تمرین ورزشی به همراه رژیم غذایی بر میزان آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 20 بیمار زن داوطلب مبتلا به کبد چرب غیر الکلی از...

استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) یکی از انواع هپاتیت های مزمن است. علیرغم اینکه این بیماری در افراد غیر الکلی مشاهده می شود، نمای بافت شناسی آن با بیماریهای کبدی ناشی از مصرف الکل مطابقت دارد. امروزه NASH به عنوان یک مرحله از طیف وسیع از بیماری کبد چرب غیر الکلی NAFLD شناخته می شود. نتایج مطالعات جدید حاکی از آن است که شیوع NAFLD ممکن است بسیار بیشتر از آنچه که در گذشته حدس زده می شد. باشد و بسیا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود