مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (Cyprinus carpio) و بدون فلس (Pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

نویسندگان

  • سهراب کوهستان اسکندری گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: ۵۷۸
  • سیدمرتضی عابدی سازمان تبلیغات اداره کل راه آهن شمال، ساری
  • سیده زینب عابدی گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: ۵۷۸
  • عبدالرضا دغاغله حوزه نمایندگی ولی فقیه، سازمان شیلات ایران، تهران
  • محمدکاظم خالصی گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: ۵۷۸
چکیده

بنابر مطالعات تجربی، فقدان فلس در ماهیان سبب جذب سریع‌ تر مواد سمی می ‌شود، یعنی سریعاً در پوست، عضلات و سایر اندام ‌ها نفوذ می‌ یابند و می‌ توانند تأثیرات بالقوه ای بر مصرف ‌کننده بگذارند. با وجود تحقیقات زیاد روی آلودگی آبزیان به فلزات سنگین، میزان جذب عناصر سنگین در ماهی فلس ‌دار کپور‌معمولی و بدون ‌فلس گربه‌ ماهی راه ‌راه در شرایط آزمایشگاهی و نقش پوشش فلس در جذب فلزات، مطالعه‌ مقایسه ‌ای نشده ‌اند. ابتدا غلظت کشنده ((LC50 فلز کروم طی 96 ساعت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده کروم به‌ مدت 15 روز قرار گرفتند. بافت ‌های هدف نمونه ‌های ماهیان در روز 15 نمونه‌‌ برداری شدند و پس از آماده ‌سازی و هضم شیمیایی، مقدار فلز در هر بافت با دستگاه جذب اتمی (مدل ترمو) اندازه‌ گیری گردید. انباشتگی نهایی کروم در نمونه ‌‌های بافتی گربه‌ ماهی 3/65 برابر کپور (بدون احتساب فلس) و در عضله گربه ‌ماهی 16/15 برابر عضله کپور بود. باقی مانده غلظت کروم در نمونه‌ های آب آکواریوم ‌های حاوی ماهی کپور بسیار بالاتر بود. لذا در بافت‌ های ماهی کپور می ‌بایست انباشتگی فلز خیلی کم ‌تر از بافت ‌های گربه ‌ماهی ‌راه ‌راه باشد. بنابر یافته ‌های این پژوهش، پوشش فلس ماهی کپور معمولی با جذب قابل ملاحظه فلز سنگین و کم‌ ترین انباشتگی آن‌ ها در عضلات نسبت به پوست بدون‌ فلس گربه ‌ماهی راه ‌راه، لایه حفاظتی مؤثری را در برابر آلاینده‌ های شیمیایی زیست محیطی فراهم می‌ کند و می‌ تواند مصرف ماهی فلس ‌دار را از این جنبه توجیه نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (cyprinus carpio) و بدون فلس (pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

بنابر مطالعات تجربی، فقدان فلس در ماهیان سبب جذب سریع­ تر مواد سمی می ­شود، یعنی سریعاً در پوست، عضلات و سایر اندام ­ها نفوذ می­ یابند و می­ توانند تأثیرات بالقوه ای بر مصرف ­کننده بگذارند. با وجود تحقیقات زیاد روی آلودگی آبزیان به فلزات سنگین، میزان جذب عناصر سنگین در ماهی فلس ­دار کپور­معمولی و بدون ­فلس گربه­ ماهی راه ­راه در شرایط آزمایشگاهی و نقش پوشش فلس در جذب فلزات، مطالعه­ مقایسه ­ای نش...

متن کامل

بررسی مقایسه¬ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس¬دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه¬ماهی راه¬راه (Pangasius hypophthalmus)

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (Pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((LC50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرف...

متن کامل

بررسی مقایسه¬ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس¬دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه¬ماهی راه¬راه (pangasius hypophthalmus)

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((lc50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرف...

متن کامل

بررسی مقایسه ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (pangasius hypophthalmus)

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((lc50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرف...

متن کامل

بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین کادمیم، سرب و کروم در ماهیان فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (pangasius hypophthalmus)

ماهی یکی از منابع تأمین پروتئین در تغذیه انسان بشمار می رود که به دلیل تقاضای بالا به لحاظ بهداشتی و سلامت از نظر عاری بودن از آلاینده های مختلف بویژه فلزات سنگین مورد توجه قرار گرفته است. فلزات سنگین در ماهی به عنوان یکی از حلقه های زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین کادمیم، سرب و کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بد...

مقایسه ضریب انباشتگی زیستی فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهیان فلس دار کپور معمولی و بدون فلس گربه ماهی راه راه

زمینه: فلزات سنگین غیرقابل تجزیه موجود در آب ها، در ماهی به عنوان یکی از زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. در این مطالعه، ضریب انباشتگی زیستی (bcf) فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهی فلس دار کپور معمولی (c. carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (p. hypophthalmus) در بافت های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس تعیین و با هم مقایسه شدند. مواد و روش ها: ابتدا غلظت کشنده کروم و کادمیوم طی زمان 96 ساعت ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  213- 222

تاریخ انتشار 2014-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021