مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر

نویسندگان

  • زینت السادات بوذری دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
  • شهلا یزدانی دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
  • علی بیژنی پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان امیرکلا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
  • ملیحه الله نظری دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
چکیده

مقدمه: با توجه به عوارض شناخته شده تخمین نادرست، تخمین وزن جنین از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد روش های مختلف تخمین وزن جنین وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال1391 بر روی 160 زن باردار 41-37 هفته با بارداری تک قلو در بیمارستان آیت الله روحانی بابل انجام شد. تخمین وزن به روش بالینی با مانور لئوپلد، روش سونوگرافی و همچنین با فرمول ترکیبی سونوگرافی و وزن مادر (هارت) انجام شد. طی کمتر از 3 روز پس از تخمین وزن و پس از زایمان، وزن واقعی هنگام تولد نوزادان ثبت شد. میزان خطای تخمین وزن و همچنین درصد قابل قبول با مقیاس10± درصد با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی تست و ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین وزن واقعی هنگام تولد 24/442±56/3422 گرم بود. میانگین تخمین وزن جنین به روش بالینی، 28/336 ± 3395، سونوگرافی 388± 57/3367 گرم و فرمول هارت 428±89/3178 بود. تخمین بالینی، کمترین میزان خطا را در تخمین وزن جنین داشت. بر اساس مقیاس10± درصد در روش بالینی 4/74%، در روش سونوگرافی با فرمول هدلوگ III 1/73% و در روش هارت 3/46% تخمین قابل قبول داشتند. درصد تخمین قابل قبول توسط روش بالینی با مانور لئوپلد و سونوگرافی تفاوت معنی داری با هم نداشت (0/79=p). اما درصد تخمین قابل قبول برای فرمول هارت تفاوت معنی داری با روش های دیگر داشت (0/001=p). نتیجه گیری: هر دو روش تخمین وزن جنین قبل از تولد با روش بالینی مانور لئوپلد و سونوگرافی هدلوگ III به وزن واقعی نوزاد نزدیک است و فرمول روش هارت دقت کمتری نسبت به دو روش دیگر دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه‌ی تخمین وزن جنین با روش‌‌های سونوگرافی و بالینی

Background: Regarding the significance of neonate weight estimate and certain complications due to inaccuracy in estimation and controversy over use of sonography or clinical techniques, this study was carried out on clients referring to Booali hospital in Tehran during the years 2003-2004. Materials and Methods: The Study was a cross-sectional research performed on 300 qualified pregnant women...

متن کامل

بررسی نتایج تخمین وزن جنین با روشهای بالینی و سونوگرافی

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت تخمین صحیح وزن جنین در لیبر و زایمان، عوارض تخمین غیر صحیح آن، تناقضاتی که در مورد مقادیر تخمین وجود دارد و عدم اطلاع از وضعیت آن در منطقه، این مطالعه بمنظور مقایسه نتایج تخمین بالینی و سونوگرافی در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1383 انجام شد . مواد و رو ش ها: مطالعه بصورت مقطعی روی 100 خانم باردار در سن حاملگی 42-37 هفته که جهت ختم حاملگی مراجعه نموده...

متن کامل

یک روش ساده تخمین وزن جنین با سونوگرافی

Estimating fetal weight in utero, for better management of pregnancy and appropriate timing of delivery especially in high-risk pregnancies is necessary. Our purpose to evaluate a simple method in estimating fetal weight in Iranian pregnant patients and also to compare was with a previous western study. This study was carried out in Arash hospital, Tehran university of medical sciences in 1996-...

متن کامل

بررسی نتایج تخمین وزن جنین با روشهای بالینی و سونوگرافی

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت تخمین صحیح وزن جنین در لیبر و زایمان، عوارض تخمین غیر صحیح آن، تناقضاتی که در مورد مقادیر تخمین وجود دارد و عدم اطلاع از وضعیت آن در منطقه، این مطالعه بمنظور مقایسه نتایج تخمین بالینی و سونوگرافی در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1383 انجام شد . مواد و رو ش ها: مطالعه بصورت مقطعی روی 100 خانم باردار در سن حاملگی 42-37 هفته که جهت ختم حاملگی مراجعه نموده...

متن کامل

ارزشیابی فرمول های Hadlock و Shepard در تخمین وزن جنین به وسیله سونوگرافی در 100 مادر حامله

Background and purpose: Since estimation of weight in study of intrautrine growth retardation (ÏÜGR) is important therefore this study was conducted due to importance of weight in premature fetus and macrosomia and estimation of weight in mothers with premature rupture of membranes (PRÔM). Ïn this propective study it was tried to find out the best and possible formula to estimale the fetal...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 106

صفحات  1- 7

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021