مقایسه تغییرات فیزیولوژیکی ارقام مقاوم و حساس چغندر قند آلوده به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus)

نویسندگان

  • ابوذر قربانی بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  • عفت عالم زاده بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده مقاله:

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet Necrotic Yellow Vein Virus, BNYVV) عامل بیماری مهم و خطرناک ریشه‌ریشی در این گیاه می‌باشد. تحقیقات بسیار گسترده‌ای روی این بیماری تاکنون انجام شده و چندین رقم مقاوم نسبت به آن معرفی گردیده است. در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیکی دو رقم مقاوم و دو رقم حساس در برهمکنش با BNYVV مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون الیزا نشان داد که ارقام حساس دارای غلظت بالاتری از ویروس در مقایسه با ارقام مقاوم می‌باشند. ارقام مقاوم تغییرات کمتری را در میزان وزن تر و خشک ریشه، کلروفیل و آنتی‌اکسیدان نشان دادند. ارقام مقاوم با تغییرات بیشتر در میزان کربوهیدرات، فنول و پروتئین کل در مقایسه با گیاه کنترل واکنش نشان دادند. به طور کلی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ارقام مقاوم سبب ایجاد پاسخی سریع‌ و تغییرات فیزیولوژیکی بیشتر را در مقایسه با ارقام حساس می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در چغندرقند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی (root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند و دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. این ویروس دارای چند قطعه آر ان ای ژنومی می باشد و آران‏ای شماره 3 آن یک پروتئین 25 کیلودالتونی که مسئول بیماری‏زایی در گیاه چغندرقند است را رمز گذاری می‏کند. موقعیت‏...

متن کامل

سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

در این مطالعه که با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ویروس BNYVV طی فصل رشد انجام شد، از شش رقم دوروتی، لاتی‎تیا (ارقام مقاوم)، زرقان (رقم متحمل)، شیرین (رقم حساس)، F2-93 (جمعیت F2 حامل 75% ژن مقاوم Rz2) و BC1-261-99 (جمعیت BC1 حامل 25% ژن مقاومRz2) استفاده شد. شش تیمار فوق در قالب طرح کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته شدند. در چهار تاریخ مختلف به عنوان کرت‎های اصلی (د...

متن کامل

بررسی نقش ارقام حساس و مقاوم چغندر قند در روند تنوع ژن p25 در دو جدایه لرستان و زرقان ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) و تعیین دامنه میزبانی طبیعی polymyxa betae در فارس

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند ( beet necrotic yellow vein virus, bnyvv) در چغندر قند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی(root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند. این ویروس دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. bnyvv داری سه بیوتیپ a ، b و p است که بیوتیپp بیشترین خسارت را به مزارع وارد می کند. آر ان ای شماره 3 این ویروس یک پروتئین 25 کیلودالتونی را کد می کند که مسئول بی...

بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus, bnyvv) در چغندرقند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی (root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند و دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. این ویروس دارای چند قطعه آر ان ای ژنومی می باشد و آران‏ای شماره 3 آن یک پروتئین 25 کیلودالتونی که مسئول بیماری‏زایی در گیاه چغندرقند است را رمز گذاری می‏کند. موقعیت‏های آمینو...

متن کامل

بررسی ژن p۲۵ در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p۲۵*

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus, bnyvv) در چغندرقند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی (root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند و دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. این ویروس دارای چند قطعه آر ان ای ژنومی می باشد و آران‏ای شماره 3 آن یک پروتئین 25 کیلودالتونی که مسئول بیماری‏زایی در گیاه چغندرقند است را رمز گذاری می‏کند. موقعیت‏های آمینو...

متن کامل

سطوح نسبی غلظت ویروس beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

در این مطالعه که با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ویروس bnyvv طی فصل رشد انجام شد، از شش رقم دوروتی، لاتی‎تیا (ارقام مقاوم)، زرقان (رقم متحمل)، شیرین (رقم حساس)، f2-93 (جمعیت f2 حامل 75% ژن مقاوم rz2) و bc1-261-99 (جمعیت bc1 حامل 25% ژن مقاومrz2) استفاده شد. شش تیمار فوق در قالب طرح کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته شدند. در چهار تاریخ مختلف به عنوان کرت‎های اصلی (د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 2

صفحات  209- 219

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023