مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه - فزون کنشی

نویسندگان

  • موسوی, سیدولی ا...
چکیده

زمینه و هدف: مشکلات و سازش ­نایافتگی­ های کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی لزوم توجه بیشتر به این اختلال را روشن ­تر می­ سازد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه - فزون­ کنشی انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی- مقایسه­ ای است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی مدارس استثنایی شهر رشت در سال تحصیلی 94-93 بود که از این تعداد نمونه ­ای به حجم 40 نفر به شیوه نمونه­گیری خوشه ­ای چندمرحله ­ای تصادفی انتخاب شدند. همچنین 40 دانش ­آموز بدون اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی نیز به عنوان گروه مقایسه از میان دانش ­آموزان مدارس عادی بعد از همتاسازی از لحاظ سن (8 تا 12 سال) و بهره هوشی (90 تا 110) انتخاب شدند. گروه نمونه پرسشنامه­ های علایم مرضی کودکان، مقیاس خودمهارگری تانجنی، تنظیم هیجان گروس و جان، و آزمون هوش وکسلر کودکان را تکمیل کردند. یافته­ ها:  نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری t گروه­ های مسقل و تحلیل واریانس یک ­متغیری نشان داد که بین دو گروه کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه- فزون­ک نشی از لحاظ متغیرهای ارزیابی مجدد شناختی و بازداری هیجانی و همچنین خودمهارگری تفاوت معنی­ دار وجود دارد. به عبارت دیگر، می­ توان گفت که کودکان با اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی دارای سطوح پایین ­تری از ارزیابی مجدد شناختی،  بازداری هیجانی و خودمهارگری نسبت به کودکان بدون اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی هستند. نتیجه ­گیری: تقویت مهارت­ های تنظیم هیجان و خودمهارگری کودکان با اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی باعث کاهش مشکلات بین فردی، اجتماعی و آموزشی این کودکان می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبودی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با مشکلات برون نمودی و درون نمودی کودکان

Background and Aims: Based on case studies obtained from Achenauch System of Empirically Based Assessment (ASEBA), the present study examined comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) with externalizing and internalizing difficulties in children.Materials and Methods: After psychiatric diagnosis of the disorder, comprehensive data were gathered by using DSM-IV Questionnaire...

متن کامل

مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی و کودکان بهنجار

مقدمه بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه های تبیینی اختلال ADHD می باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود.روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون های SNAP، CBCL، TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و...

متن کامل

توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی

مقدمه: توجه پایدار و بازداری پاسخ دو متغیر از آزمون عملکرد پیوسته و مؤلفه‌های مهمی از کنش‌های اجرایی‌اند. هدف این پژوهش بررسی این متغیرها در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی بود. روش: 21 کودک مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی و 21 کودک عادی 11-6 ساله با شیوه در دسترس از مدارس تهران انتخاب شدند و مقیاس سوانسون، نولان و پلهام- ویرایش چهارم، آزمون ریون رنگی کودکان و...

متن کامل

تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه‌های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با مشکلات زیادی همراه بوده و روش‌های درمانی متعددی برای درمان کودکان مبتلا به این اختلال ارائه شده است. پژوهش حاضر تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه‌های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی را مورد بررسی قرار داده است. روش: 25 کودک با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در دامنه سنی 7 تا 12 ساله با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش پژ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  21- 33

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021