مقایسه توانایی‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان 12-6 ساله مبتلا به صرع با کودکان سالم

نویسندگان

  • اکبرزاده باغبان, علیرضا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
  • خالصی, حمید دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • قاسمپور, اعظم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • نوریان, منیژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
  • یغمایی, فریده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
چکیده

زمینه و هدف: بیماری صرع بیماری نسبتاً شایع عصبی دوران کودکی است و تقریبا 10-5 کودک از هر 1000 کودک را مبتلا می‌سازد. این اختلال بر روی توانایی‏های کودکان مبتلا و عملکرد آنان تأثیر گذاشته و سلامت روانی آنان را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه توانایی‏های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به صرع و سالم سن مدرسه انجام شده است. روش کار: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی 150 کودک 12-6 سال شامل دو گروه: سالم (100 نفر) و مبتلا به صرع (50 نفر)، به روش نمونه‏گیری تصادفی از بیمارستان قائم و 11مدرسه از ناحیه 6 مشهد انتخاب شده و والدین آنان پرسش‏نامه‏های توانایی‏ها و مشکلات، «فهرست رفتاری کودکان» و ویژگی‏های جمعیت‏شناختی را در مدت 20 دقیقه تکمیل نمودند. اعتبار ابزارها از طرق روش‏های تعیین شاخص اعتبار محتوا و اعتبار صوری مشخص و پایایی درونی ابزارها از طریق همسانی درونی بررسی گردید. یافته‏ها بر اساس آزمون‏های آماری من ویتنی آنالیز واریانس دو متغییره، آنالیز رگرسیون ساده و چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‏ها: در توانایی‏های اجتماعی پسران، در دو گروه مبتلا به صرع و سالم اختلاف معنادارآماری مشخص گردید (02/0=p). کودکان در گروه‏های مبتلا به صرع و سالم، در حیطه مشکلات ارتباط با همسالان (01/0 p =) و مشکلات عاطفی نیز اختلاف معنی‏دار آماری با یکدیگر داشتند (03/0 p =). نتیجه‌گیری: اختلال صرع باعث کاهش توانایی‏های اجتماعی کودکان سن مدرسه گشته و این کودکان نسبت به همسالان سالم‏ خود مشکلات بیشتری در حوزه رفتاری، عاطفی و ارتباط با همسالان دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه توانایی‏های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان ۱۲-۶ ساله مبتلا به صرع با کودکان سالم

زمینه و هدف: بیماری صرع بیماری نسبتاً شایع عصبی دوران کودکی است و تقریبا 10-5 کودک از هر 1000 کودک را مبتلا می سازد. این اختلال بر روی توانایی‏های کودکان مبتلا و عملکرد آنان تأثیر گذاشته و سلامت روانی آنان را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه توانایی‏های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به صرع و سالم سن مدرسه انجام شده است. روش کار: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی 150 کود...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه کنش های اجرایی کودکان مبتلا به صرع وکودکان سالم

زمینه و هدف: از آنجایی که صرع، یک اختلال عصب­ شناختی است، مطالعه اختلال­های شناختی در این مورد، در گستره عصب­ روان شناختی قرار می­گیرد. از این میان، می­توان به آسیب وارده به سطوح مغز در بیماران مبتلا به صرع و تأثیرهای مختلف آن در کنش­ های اجرایی، اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کنش ­های اجرایی کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم انجام گرفته است. روش:در این پژوهش که از نوع علّی- مقایسه­ا ی است....

متن کامل

بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی کودکان مبتلا به صرع با کودکان سالم

مقدمه و اهداف ارتباط بین اختلال کمبود توجه و بیش فعالی و صرع در مطالعات زیادی کانون توجه قرار گرفته است. مطالعات جمعیتی نشان داده که 12-15% کودکان مبتلا به صرع ملاک های اختلال کمبود توجه و بیش فعالی را در مقایسه 3-7% در جمعیت عادی کودکان نشان می دهد. هدف این مطالعه  بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان ایرانی مبتلا به صرع با کودکان سالم می باشد. مواد و روش ها تعداد 1...

متن کامل

عوامل مرتبط با شب ادراری کودکان 12-6 ساله

  Background & Objective : Enuresis is the most common children disease second to allergic disease. This is international health problem and should be approached seriously. Although several factors involved for it, its' clear cause has not been determined. Several studies have demonstrated that Enuresis manifest it self with many behavioral and psychological disorder. It is considered as a disa...

متن کامل

مقایسه کنش های اجرایی کودکان مبتلا به صرع وکودکان سالم

زمینه و هدف: از آنجایی که صرع، یک اختلال عصب­ شناختی است، مطالعه اختلال­های شناختی در این مورد، در گستره عصب­ روان شناختی قرار می­گیرد. از این میان، می­توان به آسیب وارده به سطوح مغز در بیماران مبتلا به صرع و تأثیرهای مختلف آن در کنش­ های اجرایی، اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کنش ­های اجرایی کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم انجام گرفته است. روش:در این پژوهش که از نوع علّی- مقایسه­ا ی است....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  36- 43

تاریخ انتشار 2012-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022