مقایسه تکانشگری بین افراد مبتلا به ایدز، افراد دارای سوء‌مصرف مواد و همتایان سالم

نویسندگان

  • عنافچه, شهلا
چکیده

Objective: This study was an attempt to compare impulsive decision-making between AIDS sufferers, people suffering substance abuse, and nonclinical populations. Method: This was a causal-comparative study which was conducted within the six months of 2011. In this study, 30 AIDS sufferers, 30 drug abusers, and 30 healthy subjects from nonclinical population in the 15-67 age range were selected through convenience sampling. The selected participants were matched in terms of age, education, and gender. Barratt Impulsiveness Scale (1997) were administered to the three groups. Results: The results showed that there was a significant difference among the three groups in impulsivity subscales. Conclusion: The results showed that there existed some degree of deficiency in decision-making processes in AIDS sufferers and drug dependent persons. It may be rooted in a number of personality traits neurological damage drug use the insufficiency of appropriate training in life skills, problem-solving, and decision-making the availability of emotions at paly and personal and cultural thoughts and beliefs around protective behaviors in sexual relationships.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تکانشگری بین افراد مبتلا به ایدز، افراد دارای سوء مصرف مواد و همتایان سالم

هدف: پژوهش حاضر به مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز بین افراد مبتلا به ایدز، افراد دارای سوء-مصرف مواد و جمعیت غیربالینی پرداخته است. روش: این پژوهش، علی-مقایسه ای بوده که در شش ماهه ی اول سال 91 انجام شد. در این پژوهش 30 نفر از بیماران مبتلا به ایدز و 30 نفر بیمار سوء مصرف کننده مواد و 30 نفر از جمعیت غیربالینی در محدودۀ سنی 67-15 سال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه های انتخابی برا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه نارسایی هیجانی وکنترل عواطف در سوء‌مصرف کنندگان مواد و افراد سالم

Objective: The purpose of the present study was to compare Alexithymia and emotional control among substance abusers and healthy people. Method: The research design was causal-comparative research design which is categorized as descriptive research method. The population included of all people who were referred to addiction treatment centers in Noor-Abad city (Delfan). The participants of the s...

متن کامل

مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV مثبت با افراد سالم

    Background & Aim: During recent years, the quality of life as one of the important outcomes of chronic diseases has been paid attention to by clinical researchers. The aim of this study was to determine the quality of life of the patients with HIV/AIDS referred to the West consulting center of behavioral diseases in Tehran and to draw a comparison with the quality of life of healthy persons...

متن کامل

مقایسه تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در افراد مصرف‌کننده اوپیوم و همتایان سالم

Objective: Risky decision making is one of the most basic mechanisms of impulsive and addictive behaviors. The purpose of present study was the comparison of risky decision making in opium abuser and healthy matched individuals. Method: In present cross sectional study, 50 opium abusers compared to 50 healthy who were matched on age and gender. Balloon Analogue Risk Taking Task was used for eva...

متن کامل

سبک‌های دلبستگی، بهوشیاری و کیفیت خواب در افراد مبتلا به اختلال سوء‌مصرف مواد افیونی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک‌های دلبستگی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد افیونی و رابطه آن با بهوشیاری و کیفیت خواب انجام شد. روش: در این مطالعه، 120 مرد مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی که به صورت در دسترس نمونه‌گیری شده بودند، به مقیاس‌های سبک‌های دلبستگی، بهوشیاری و کیفیت خواب پاسخ دادند. بعد از تعیین فراوانی هر یک از سبک‌های دلبستگی، ارتباط میان سطح بهوشیاری و نیز کیفیت خواب در افراد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 31

صفحات  35- 44

تاریخ انتشار 2015-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021