مقایسه جلب کنندگی تله‌های مختلف در جلب مگس میوه یتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

نویسندگان

  • محمدجواد سروش دانشجوی دوره‌ی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
  • محمود شجاعی دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران
  • هادی استوان دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران
  • کریم کمالی دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران
  • یعقوب فتحی پور دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران
چکیده

مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae) یکی از مهم‌ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می‌شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش‌های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله‌های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، تله‌های بطری شکل همراه محلول سه درصد طعمه مسموم ساکسیز و تله‌های بطری شکل 5/1 لیتری همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، در پنج تکرار اجرا گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که جلب مگس‌های میوه زیتون توسط صفحات زرد چسبنده همراه فرمون با تعداد 48/16 ± 20/98 مگس‌ میوه زیتون در هر تله نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری داشت، اما تفاوت جلب کنندگی سایر تله‌ها با یکدیگر از نظر آماری (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه جلب کنندگی تله های مختلف در جلب مگس میوه یتون bactrocera oleae (diptera: tephritidae)

مگس میوه زیتون (bactrocera oleae) یکی از مهم ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، ت...

متن کامل

ارزیابی روش "جلب و شکار" با تله‌های جلب‌کننده در کنترل مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

مگس زیتون، Bactrocera oleae Rossi از آفات مهم زیتون در ایران است. روش‌های مختلفی برای کنترل این آفت به­ کار گرفته می‌شود که عبارتند از کاربرد تله‌های مختلف همراه با مواد جلب‌کننده یا فرومون­ های جنسی، سم‌پاشی با طعمه مسموم (Bait spray) به‌صورت لکه‌ای روی تنه یا بخشی از تاج درخت و یا کل باغ. در این تحقیق کارایی روش "جلب و شکار" با استفاده از تله‌های مگنت­اُل در مقایسه با سایر تله‌های جلب‌کننده غذ...

متن کامل

جلب کنندگی چند ترکیب شیمیایی برای مگس میوه عناب (Carpomyia vesuviana Costa (Diptera, Tephritidae در بیرجند

مگس میوه عناب با نام علمی (Carpomyia vesuviana Costa (Diptera, Tephritidae مهم­ ترین آفت عناب (Zizyphus jujube Mill) است. در این پژوهش در راستای جایگزین کردن روش­ های غیر شیمیایی، از چند ترکیب شیمیایی شامل پروتئین هیدرولیزات، بی­کربنات آمونیم، بوراکس، سولفات آمونیم، ترکیب کامل (شامل پروتئین­ هیدرولیزات + بی­کربنات آمونیم + بوراکس + سولفات آمونیم) با غلظت سه درصد به عنوان جلب­ کننده استفاده شد. ...

متن کامل

سنتز و بررسی کارایی فرومون مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip. Tephritidae) تولید داخل

مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) از آفات مهم زیتون می باشد و هم اکنون حسب شرایط آب و هوایی خسارت قابل توجهی به محصول زیتون وارد می نماید. در این تحقیق، ماده جلب کننده مگس میوه زیتون به نام شیمیایی (olean) 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane از گروه ترکیبات جلب کننده‌ای است طی چندین مرحله شیمیایی با موفقیت ساخته شد. این ترکیب جلب کننده حلقوی ابتدا از واکنش شیمیایی بین الکل محافظت شده 3-بوتین-1-ال...

متن کامل

جلب کنندگی چند ترکیب شیمیایی برای مگس میوه عناب (carpomyia vesuviana costa (diptera, tephritidae در بیرجند

مگس میوه عناب با نام علمی (carpomyia vesuviana costa (diptera, tephritidae مهم­ ترین آفت عناب (zizyphus jujube mill) است. در این پژوهش در راستای جایگزین کردن روش­ های غیر شیمیایی، از چند ترکیب شیمیایی شامل پروتئین هیدرولیزات، بی­کربنات آمونیم، بوراکس، سولفات آمونیم، ترکیب کامل (شامل پروتئین­ هیدرولیزات + بی­کربنات آمونیم + بوراکس + سولفات آمونیم) با غلظت سه درصد به عنوان جلب­ کننده استفاده شد. ...

متن کامل

مقایسه کارایی جلب کننده‌‌ها و تله‌‌های فرمونی مختلف در به دام‌اندازی مگس میوه گیلاس Rhagoletis cerasi (Lineous) در اصفهان

مگس گیلاس(Dip.:Tephrithidae)  Rhagoletis cerasi  یکی از آفات شناخته شده و کلیدی باغ‌­های گیلاس و آلبالو  می­‌باشد که هر ساله خسارت زیادی را به این محصولات وارد می ­سازد. این پژوهش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی اجرا و به بررسی تاثیر تیمارهای مختلف شامل محلول پروتئین هیدرولیزات، نمک جامد بی‌کربنات آمونیوم داخل تله مک‌فیل، فرمون شرکت گرین یونیورس اسپانیا و فرمون شرکت راسل انگلیس داخل ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 78  شماره شماره 2

صفحات  275- 288

تاریخ انتشار 2011-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021