مقایسه دقت اپکس یاب های Foramatron و Raypex5 در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

  • خلیل خانی, دکتر حبیب
  • سلامت, دکتر فهیمه
چکیده

    زمینه: موفقیت درمان ریشه دندان در وهله نخست وابسته به تخمین صحیح طول کانال است. روش متداول اندازه­گیری طول کانال بهره­گیری از تصاویر رادیوگرافی است که به علت محدودیت ­ های آن یک روش ایده­آل محسوب نمی­شود و برای حل این مشکل از اپکس یاب­های الکترونیکی استفاده می­شود.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس یاب­های Foramatron و Raypex5 در تعیین طول کانال دندان انجام شد.   مواد و روش­ها: در این مطالعه تحلیلی که در سال 1384 در دانشکده دندان­پزشکی قزوین انجام شد، 30 دندان تک کانال کشیده انسان انتخاب و حفره دسترسی استاندارد برای آن­ها تهیه شد. طول کانال ابتدا توسط استریومیکروسکوپ تعیین و با اندازه­ گیری­های انجام شده توسط دو اپکس یاب در کانال خشک و مرطوب مقایسه شد. داده­ها با آزمون آماری تی جفت شده تحلیل شدند.   یافته­ها: میزان دقت Raypex5 درتعیین طول کانال در محدوده 5/0- تا صفر میلی­متری اپکس در شرایط خشک و مرطوب به ترتیب %7/86 و %7/76 بود. این میزان برای Foramatron به ترتیب %4/73 و %4/63 گزارش شد که این اختلاف از نظر آماری معنی­دار نبود.   نتیجه­گیری: اگرچه Foramatron در مقایسه با Raypex5 دقت کم­تری دارند، لیکن هر دو دستگاه می­توانند در کنار رادیوگرافی به تخمین دقیق­تر طول کانال دندان کمک کنند.        

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه دقت اپکس یاب های foramatron و raypex۵ در شرایط آزمایشگاهی

زمینه: موفقیت درمان ریشه دندان در وهله نخست وابسته به تخمین صحیح طول کانال است. روش متداول اندازه­گیری طول کانال بهره­گیری از تصاویر رادیوگرافی است که به علت محدودیت ­ های آن یک روش ایده­آل محسوب نمی­شود و برای حل این مشکل از اپکس یاب­های الکترونیکی استفاده می­شود.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس یاب­های foramatron و raypex5 در تعیین طول کانال دندان انجام شد.   مواد و روش­ها: ...

متن کامل

مقایسه دقت دستگاه‌های اپکس یاب الکترونیکی ZX Root،Novapex  در مقایسه با رادیوگرافی در شرایط in vivo

Background and Aims: Working length determination and remaining this length is of great importance in root canal therapy. Recently, electronic apex locators are being used to determine working length and decrease the number of radiographs. The purpose of this study was to compare the sensitivity of Root ZX and Novapex electronic apex locators with radiography in a clinical study. Materials and...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی Raypex5 جهت تشخیص پرفوراسیون ریشه دندان

چکیده مقدمه: تشخیص پرفوراسیون یا سوراخ شدگی ریشه و درمان فوری ضایعه می‌تواند به طور بارز پیش‌آگهی را بهبود بخشید. به علت محدودیت روش رادیوگرافی درتعیین موقعیت دقیق سوراخ شدگی، امروزه استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی آپکس یاب نیز برای این منظور توصیه شده است. هدف : بررسی دقت دستگاه آپکس یاب Raypex5 در تشخیص سوراخ شدگی ریشه و مقایسه آن با روش رادیوگرافی. مواد و روش‌ها : در این مطالعه آزمایشگا...

متن کامل

ارزیابی دقت دو آپکس یاب الکترونیکی Foramatron V و Ipex در تعیین طول کانال ریشه دندان

  ارزیابی دقت دو آپکس یاب الکترونیکی Foramatron V و Ipex در تعیین طول   کانال ریشه دندان       دکتر محمدحسن ضرابی1- دکتر فاطمه شهرامی2 - دکتر مریم قره چاهی3 – دکتر مریم فرقانی 3- دکتر مهدی وطن پور4   1- استاد گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   2- اندودنتیست   3- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   4- اس...

متن کامل

مقایسه دقت دستگاه های اپکس یاب الکترونیکی zx root،novapex  در مقایسه با رادیوگرافی در شرایط in vivo

زمینه و هدف: تعیین طول دقیق کانال ریشه و باقی ماندن در محدوده آن در طی معالجه ریشه از اهمیت خاصی برخوردار است. اخیراً اپکس یاب های الکترونیکی برای تعیین طول و کاهش تعداد رادیوگرافی استفاده می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی رادیوگرافی و اپکس یاب های الکترونیکیroot zx و novapex بود.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 1

صفحات  35- 41

تاریخ انتشار 2013-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021