مقایسه دقت دستگاه‌های اپکس یاب الکترونیکی ZX Root،Novapex  در مقایسه با رادیوگرافی در شرایط in vivo

نویسندگان

  • رضوی, علیرضا دستیار تخصصی گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • غفاریان, نعیمه دندانپزشک
  • قاطع, علیرضا استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • مختاری, فاطمه استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • مهابادی, امیرمحمد دندانپزشک
چکیده

Background and Aims: Working length determination and remaining this length is of great importance in root canal therapy. Recently, electronic apex locators are being used to determine working length and decrease the number of radiographs. The purpose of this study was to compare the sensitivity of Root ZX and Novapex electronic apex locators with radiography in a clinical study. Materials and Methods: In this study, 73 single-canalled teeth of the patients referred to the endodontic department of the Yazd Dental School were evaluated. The access cavity was prepared and working length of the root canals were measured by using the apex locators: Root ZX and Novapex. The file was placed in the root canal and a periapical radiograph was taken using parallel technique. The working lengths obtained by apex locators were recorded and compared with those of radiographs. The data were analyzed by Pearson's correlation coefficient, Wilcoxon test and paired t-test. Results: The exact measurement without any fault was 46.6% for Root ZX and 20.5% for Novapex compared to radiography. In the range of 0.5 mm fault, the results were 91.8% for Root ZX and 64.4% for Novapex compared to radiographic measurements. The difference between the average of the measured lengths by Root ZX and radiography was not significant (P=0.17). On the other hand, the results showed significant difference between the average of the measured lengths by Novapex and radiography (P=0.017). The difference between two apex locators was not significant (P=0.061). Conclusion: Root ZX and Novapex with high accuracy are useful for determining working length of the root canals in pregnant patients with special anatomic conditions and patients with muscle disharmony. Therefore, the use of these apex locators combined with radiography is recommended in root canal treatment.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه دقت دستگاه های اپکس یاب الکترونیکی zx root،novapex  در مقایسه با رادیوگرافی در شرایط in vivo

زمینه و هدف: تعیین طول دقیق کانال ریشه و باقی ماندن در محدوده آن در طی معالجه ریشه از اهمیت خاصی برخوردار است. اخیراً اپکس یاب های الکترونیکی برای تعیین طول و کاهش تعداد رادیوگرافی استفاده می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی رادیوگرافی و اپکس یاب های الکترونیکیroot zx و novapex بود.

متن کامل

مقایسه کلینیکی دقت اپکس یاب الکترونیکی و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان‌های مولر شیری

Introduction: Radiography is the most common method for measurement of working length, though it is not the ideal method because of technical problems, radiation hazard, superimposition of permanent teeth bud on primary teeth, and so on. Electronic Apex Locator (EAL) is a device for determination of working length. Therefore, this study aimed to compare the accuracy of an electronic apex locato...

متن کامل

مقایسه دقت اپکس یاب های Foramatron و Raypex5 در شرایط آزمایشگاهی

    زمینه: موفقیت درمان ریشه دندان در وهله نخست وابسته به تخمین صحیح طول کانال است. روش متداول اندازه­گیری طول کانال بهره­گیری از تصاویر رادیوگرافی است که به علت محدودیت ­ های آن یک روش ایده­آل محسوب نمی­شود و برای حل این مشکل از اپکس یاب­های الکترونیکی استفاده می­شود.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس یاب­های Foramatron و Raypex5 در تعیین طول کانال دندان انجام شد.   مواد و روش­...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  19- 26

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021