مقایسه دقت دو روش تعیین سن در کودکان بر اساس رادیوگرافی دندان‌های در حال تکامل

نویسندگان

  • جوادی نژاد , شهرزاد
  • غفاری , روشنک
  • معمار اردستانی , مرجان
چکیده

مقدمه: شایع ترین روش تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. اما مطالعات مختلف نشان داده که این روش، سن را بیش از حد تخمین می زند و به همین دلیل ویلمز روش جدیدتری ارایه کرده است. ویلمز از سیستم ANOVA برای تطابق روش دمیرجیان با نژاد قفقازی سفید استفاده کرد. نتیجه، جداول جدیدی بود که به تفکیک جنس، اسکورهای هشت گانه جدیدی را به دست داده و مجموعه این اسکورها، به طور مستقیم سن دندانی را نشان می دهد. هدف از این مطالعه، تعیین دقت روش ویلمز در تخمین سن کودکان براساس رادیوگرافی دندان های در حال تکامل در شهر اصفهان می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی از 151 رادیوگرافی پانورامیک مربوط به 54 پسر و 97 دختر در محدوده سنی 3 تا 18 سال استفاده شد. سن تقویمی نمونه ها با کسر کردن تاریخ تولد از تاریخ تهیه رادیوگرافی به دست آمد. سن دندانی نمونه ها به دو روش دمیرجیان و ویملز تعیین شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار شد ((SPSS version 17 و توسط آزمون های آماری .t و ANOVA مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: روش دمیرجیان باعث تخمین بیش از حد سن به میزان 63/0 سال (پسرها 94/0 سال و دخترها 47/0 سال) بود. در روش جدید ویلمز، تخمین بیش از حد سن به میزان 11/0 سال (پسرها 22/0 سال و دخترها 06/0 سال) بود. در بین گروه های سنی مختلف، کمترین اختلاف در دامنه سنی 12-11 سال و برابر 01/0 سال و بیشترین اختلاف در دامنه ی سنی 18-17 سال و برابر 2/1 سال بوده است. بحث و نتیجه گیری: بین سن تقویمی و سن دندانی ویلمز، اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد. در نمونه مورد مطالعه، روش ویلمز دقت بالاتری برای تخمین سن، نسبت به روش دمیرجیان دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه کلینیکی دقت اپکس یاب الکترونیکی و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان‌های مولر شیری

Introduction: Radiography is the most common method for measurement of working length, though it is not the ideal method because of technical problems, radiation hazard, superimposition of permanent teeth bud on primary teeth, and so on. Electronic Apex Locator (EAL) is a device for determination of working length. Therefore, this study aimed to compare the accuracy of an electronic apex locato...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی دو روش رادیوگرافی عادی و دیجیتال در تحلیلهای خارجی ریشه

  مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی دو روش رادیوگرافی عادی و دیجیتال در   تحلیلهای خارجی ریشه       دکتر مهکامه مشفقی1 - دکتر لیلا جناب2 - دکتر سوده ساریخانی3 - دکتر سیما نیک نشان 4   1- سرپرست و استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   2- دندانپزشک   3- دستیار تخصصی گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی...

متن کامل

مقایسه دقت تصاویر رادیوگرافی

Statement of Problem: Computer Sciences, in radiology, like other fields, is of high importance. It should also be noted that the accuracy of the technique and work conditions affects the radiographs information considerably. There for, in order to get more accurate diagnostic information, it seems necessary to investigate different digitized radiographic techniques and to compare them with the...

متن کامل

تعیین دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین زوایای مزیودیستال دندان‌ها

Introduction: Nowadays, the use of panoramic radiographs for evaluation of uprighting and root parallelism, after the closure of spaces and before the debanding of fixed appliances, often been accepted, and the use of radiography to evaluate the results at the end of orthodontic treatment is discussed.It is not clear whether panoramic radiography reflects the exact mesiodistal position of the ...

متن کامل

تعیین دقت روش کمریر (cameriere) در تعیین سن تقویمی

مقدمه: جهت تعیین سن دندانی از روش های مختلفی بر اساس تکامل دندان ها استفاده شده است. در روش کمریر (cameriere) عرض اپکس 7 دندان دایمی سمت چپ مندیبل اندازه گیری می شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میانگین سن تقویمی و سن تخمینی به دست آمده به روش کمریر بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 109 رادیوگرافی پانورامیک از 67 دختر و 42 پسر 5 تا 15 ساله، بررسی شد. متغیرها شامل تعداد دندان های کا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 3

صفحات  141- 147

تاریخ انتشار 2011-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021