مقایسه دید رنگ در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بدون رتینوپاتی دیابتی و افراد سالم

نویسندگان

  • شجاعی, نادیا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • منصوری, محمدرضا دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • نیکوسخن, امیرکامران انجمن دیابت ایران
  • یاسری, مهدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده

هدف: مقایسه وضعیت دید رنگ در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بدون رتینوپاتی دیابتی و گروه شاهد هم‌سن و هم‌جنس. روش پژوهش: این مطالعه به روش توصیفی- مقایسه‌ای بر روی 100 بیمار دیابتی (بدون رتینوپاتی دیابتی) و 100 فرد سالم هم‌سن و هم‌جنس بیماران در سال 1392 در درمانگاه علی‌ابن‌ابیطالب (ع) تهران انجام شد. دید رنگ به وسیله دو روش Ishihara و Farnsworth D-15 تعیین شد. یافته‌ها: شیوع اختلال دید رنگ بر مبنای آزمون Farnsworth D-15 در بیماران دیابتی 26 درصد و در گروه شاهد 3 درصد بود و با آزمون ایشی‌هارا (Ishihara) در هر دو گروه 3 درصد بود. نتیجه‌گیری: فراوانی اختلال دید رنگ بر پایه آزمون D-15 در بیماران دیابتی بدون رتینوپاتی، بسیار بیش‌تر از افراد سالم بود ولی آزمون ایشی‌هارا تفاوتی را در دو گروه نشان نداد. بنابراین به نظر می‌رسد که قبل از ایجاد تغییرات ساختاری در شبکیه، تغییرات عملکردی ناشی از دیابت ایجاد می‌شود. البته به نظر می‌رسد که آزمون دید رنگ ایشی‌هارا در بیماران دیابتی کاربرد چندانی نداشته باشد. · مجله چشم‌پزشکی بینا 1393؛ دوره 19، شماره 4: 369-364

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم

Introduction: All the non-enzymatic materials in serum that have antioxidant properties are called antioxidant capacity. These materials protect the body against damage from free radicals. Therefore, this study aimed to compare the total antioxidant capacity of serum of diabetic patients with the healthy individuals as the control group. Methods: In this case-control study, 30 patients with ty...

متن کامل

عوامل موثر بر بروز رتینوپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

هدف: تعیین عوامل موثر بر بروز رتینوپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در کلینیک فوق تخصصی دیابت بیمارستان ولی‌عصر بیرجند و در سال 1386 انجام شد؛ تعداد 800 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد بررسی شامل سن، جنس، طول مدت بیماری، وجود عارضه چشمی و نوع آن، وضعیت چربی خون، سطح قند خون ناشتا (FBS) و سطح هموگلوبین C1A (C1HbA) بودند. یافته‌ه...

متن کامل

مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد غیر دیابتی

سابقه و هدف: یکی از مفاهیم بسیار مهم در دیابت ملیتوس به عنوان یک بیماری مزمن کیفیت زندگی است که شافل 5 بعد فیزیکی، روانی، اجتماعی، جسمی و روحی است. با توجه به عوارض کوتاه مدت، بلندمدت و هزینه های بسیار زیاد این بیماری، مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی این بیماران در مقایسه با افراد غیر دیابتی انجام شد.مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 70 بیمار دیابت نوع2 و 75 همراه غیر دیابتی آنها د...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم در سال 1393

مقدمه در دهه‌های اخیر، امکان کمبود ویتامین D در دیابت نوع 2 و ارزش سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D به عنوان عامل پیشگویی ‌کننده عوارض دراز مدت دیابت مثل بیماری قلبی- عروقی در نظر گرفته شده است. این مطالعه با هدف مقایسه سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم انجام گرفت. روش کار در این مطالعه مورد- شاهدی، که در سال  در کلینیک دیابت استان کرمانشاه انجام شد، 90 بیمار مبتلا به دی...

متن کامل

ارزیابی وضعیت ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم در شهر تهران

Background and Aim: Vitamin D deficiency is highly prevalent in Asia, including the Middle East. Vitamin D deficiency has been found to have an inverse relationship with occurrence of type-2 diabetes mellitus (DM). In this study we assessed the vitamin D and calcium status in type-2 diabetic patients and compared it with that of healthy subjects in Tehran, Iran. Materials and Methods: This cro...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 4

صفحات  364- 369

تاریخ انتشار 2014-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021