مقایسه روش‌های ارزیابی مقاومت به کلروز آهن در ترکیب‌های پیوندی سیب

نویسندگان

  • حمید عبدالهی دانشیار، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
  • علی اصغر شهابی استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • لطفعلی ناصری دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
  • محسن پیرمرادیان دانشجوی سابق دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه | استادیار، بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی اصفهان، ایران
چکیده

کلروز آهن ناشی از آهک، از مشکلات مهم درختان میوه به­ویژه سیب در خاک­های آهکی می­باشد. این عارضه هر ساله خسارت زیادی به درختان میوه در این مناطق وارد می­سازد. تحقیق حاضر با هدف تعیین یک روش مناسب برای ارزیابی مقاومت پایه­ها و ارقام سیب در برابر تنش کلروز آهن انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی به­صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک­های کامل تصادفی با 18 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل رقم (گلاب کهنز، رد دلیشز و گلدن­دلیشز)، پایه در6 سطح (M9، M26 از پایه­های پاکوتاه، M7 وMM106  از پایه­های نیمه‌پاکوتاه و M25 وMM111 از پایه­های پر رشد سیب) و تنش آهن در سه سطح (2 میکرومولار آهن، 90 میکرو مولار آهن همراه با و بدون بی­کربنات سدیم10 میلی­مولار) انجام شد. نهال­های پیوندی سیب در گلدان­های حاوی پرلیت پس از دو ماه و نیم تغذیه با محلول غذایی نصف غلظت هوگلند به­مدت 8 هفته، تحت تیمارهای فوق قرار گرفتند. در این پژوهش اثرات سطوح مختلف تنش آهن بر شاخص­های آهن-کارایی و ویژگی­های بیوشیمیایی ترکیب­های پیوندی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از واکنش­های متفاوت ارقام و پایه­ها و در نتیجه ترکیب‌های پیوندی به تنش­های اعمال­شده بود. ارقام و پایه­ها تفاوت­های زیادی در جذب و انتقال آهن دارند، به­طوری­که آنها را می­توان به ارقام و پایه‌های مقاوم و حساس و نیمه­مقاوم طبقه­بندی نمود. به­طور کلی روش بیوشیمیایی، ارزیابی دقیق­تری از تفاوت­های ارقام و پایه­ها در پاسخ به تنش آهن نسبت به ارزیابی نظری شاخص­های آهن-کارایی فراهم نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی سه روش استفاده از سولفات و کلات آهن روی کنترل کلروز آهن در درختان سیب، هلو وشلیل

در میان همه عناصر ریزمغذی ، آهن و چگونگی استفاده از آن نقش ویژه ای در تغذیه گیاهان دارد. در این پژوهش دو نوع کود آهن شامل سولفات آهن و کلات آهن ((fe-edta به سه صورت اضافه نمودن به خاک، محلولپاشی روی شاخ وبرگ و تزریق به تنه در اختیار درختان سیب رقم رد دلیشز، هلو رقم انجیری و شلیل رقم مغان مبتلا به کمبود آهن قرار گر فتند. آزمایشها به طور جداگانه برای هر میوه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7 ت...

15 صفحه اول

اثر متقابل پایه و ژنوتیپ بر تحمل به کلروز ناشی از کمبود آهن در برخی

  درخت به ( Cydonia oblonga Mill .) از درختان میوه حساس به کلروز برگی ناشی از کمبود آهن است. در بین راهکارهای کاهش این مشکل، انتخاب منابع ژنتیکی متحمل به این عارضه به طور اقتصادی‌تری می‌تواند موثر واقع شود. در این بررسی سیزده ژنوتیپ به شناسایی شده منطقه مرکزی ایران همراه با به رقم اصفهان به عنوان شاهد، از نظر حساسیت به کلروز آهن از طریق ارزیابی میزان کلروفیل برگی با تاکید بر برگ‌های بالائی، طی ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن

به‌منظور بررسی تحمل چهار پایه از درختان هسته‌دار به کلروز کمبود آهن، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1391 انجام گرفت. پایه‌های مورد بررسی شامل هیبرید‌‌‌های هلوو بادام GF677 و GN15، بادام تلخ و هلو و تیمار‌‌های غذایی مورد استفاده شامل: محلول غذایی هوگلند فاقد آهن (‌اسیدیتۀ 6)؛ محلول غذایی هوگلند حاوی آهن با غلظ...

متن کامل

حساسیت به کلروز و ارتباط آن با محتوای آهن برگ در برخی ژنوتیپ‌های درخت به (Cydonia oblonga Mill.)

یکی از مشکلات عمده کشت و پرورش درخت به در ایران، کلروز برگی ناشی از کمبود آهن در این گیاه است. این عارضه که با کاهش بیوسنتز کلروفیل همراه است، به صورت زرد شدن برگ‌ها تظاهر پیدا کرده و سبب افت کارآئی فتوسنتزی و باردهی درخت به می‌شود. بر این اساس، تحقیق اخیر با هدف بررسی تغییرات کلروفیل برگ و ارتباط آن با میزان آهن موجود، به منظورگزینش ژنوتیپ‌های متحمل به کلروز انجام شد. در بهار و تابستان، تغییرا...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به سویه معمولی ویروسY سیب زمینی (PVYO) در چهار رقم سیب‌زمینی در شرایط گلخانه

       ویروس وای سیب زمینی گونه تیپ جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae، یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد سیب­زمینی است که مقدار خسارت آن به عوامل متعددی از جمله رقم سیب زمینی، زمان وقوع آلودگی و سویه ویروس بستگی دارد. در حال حاضر آلودگی به این ویروس در بسیاری از مزارع توتون و سیب زمینی استان گلستان مشاهده می­شود. استفاده از ارقام مقاوم موثرترین، اقتصادی­ترین و کم خطرترین روش مبارزه و کاهش خسارت ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 50  شماره 2

صفحات  393- 407

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021