مقایسه روش‌های مختلف برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره‌ی منحنی ماهانه

نویسندگان

  • زهرا پریسای دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده‌ی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • عبدالرضا بهره مند دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • واحدبردی شیخ دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • چوقی‌بایرام کمکی استادیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده

برآورد دقیق رواناب سطحی حوزه‌های آبخیز جهت مدیریت منابع آب یک منطقه، دارای اهمیت است. با توجه به نقص و عدم پایش رواناب سطحی حوزه‌های آبخیز در برخی مناطق و خطای بالا و نیاز داده‌ای نسبتا زیاد روش‌های برآورد رواناب روزانه، کاربرد روش‌های برآورد رواناب ماهانه موردتوجه قرار گرفته است. در این پژوهش سناریوهای متنوعی از ترکیب سه روش برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره منحنی (روش سازمان حفاظت خاک (SCS) ماهانه، روش ضریب رواناب مبتنی بر SCS و روش تلفیق شماره منحنی و ضریب رواناب) با در نظر گرفتن سه روش مختلف محاسبه شماره منحنی ماهانه (روش مبتنی بر شاخص سطح برگ، روش مبتنی بر پتانسیل نگهداشت و روش میانگین حوضه با استفاده از جداول مرجع) به­عنوان پارامتر ورودی برای آبخیز ارازکوسه در شرق استان گلستان ایجاد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد روش برآورد رواناب SCS ماهانه در ترکیب با تمامی روش‌های محاسبه شماره منحنی ماهانه، رواناب سطحی را با ضریب ناش- ساتکلیف بالای 0/6 و بایس کمتر از 0/3 به‌خوبی شبیه‌سازی می‌کند. درحالی‌که روش ضریب رواناب مبتنی بر SCS به‌ویژه زمانی که شماره منحنی متوسط ماهانه حوضه فقط با مراجعه به جداول مرجع محاسبه می‌شود، پاسخ مناسبی نمی­دهد (ضریب ناش- ساتکلیف منفی و بایس بالای 4). روش تلفیق شماره منحنی و ضریب رواناب برای تمامی روش‌های محاسبه شماره منحنی نتایج نسبتاً قابل قبولی را با ضریب ناش- ساتکلیف حدود 6/0 در دوره واسنجی نشان داد؛ اما در دوره اعتبارسنجی نتایج آن در ترکیب با برخی از روش‌های محاسبه شماره منحنی ماهانه، از اطمینان کمتری برخوردار است. در این پژوهش روش SCS ماهانه به‌عنوان روش مناسب و پایدار برای حوزه آبخیز ارازکوسه انتخاب شد که می‌تواند در محاسبات بیلان آب ماهانه حوزه های آبخیز مشابه در منطقه استفاده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی شبیه ها و روشهای مختلف پیش بینی ماهانه ی جریان مبتنی بر هوش مصنوعی

پیش بینی دقیق جریان در رود ها از اهمیت بسزایی در مدیریت منابع آبهای سطحی برخوردار می باشد؛ به همین دلیل، همواره تلاشهای زیادی برای طراحی و معرفی شبیه های دقیق پیش بینی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر با استفاده از شبیه های خود همبسته ی میانگین متحرک با ورودیهای غیر تصادفی (ARMAX)، ANN و GP برای پیش بینی ماهانه ی جریان به دو روش پیش بینی زنجیره ی زمانی و پیش بینی ماهانه ی مجزای جریان رود سعید آباد...

متن کامل

برآورد شماره‌ی منحنی و ارتفاع رواناب در محیط Arc-GIS (مطالعه‌ی موردی: شهرستان مشکین‌شهر)

سیل از جمله مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی در اکثر نقاط دنیاست که سالانه خسارات بسیار زیادی بر جوامع تحمیل می­کند. برای مدیریت و پیش­بینی سیل ­خیزی یک منطقه، تخمین پتانسیل ارتفاع رواناب نقش مهمی دارد؛ در این راستا سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) یکی از مؤثرترین روش­ ها را ارائه داده است که برای حوضه ­های فاقد آمار بسیار مناسب می­باشد. مطالعه­ ی حاضر نیز با هدف محاسبه و تحلیل پتانسی...

متن کامل

تغییرات ماهانه شدت و تمرکز رواناب سطحی در رودخانه‌های حوضه‌ی گرگانرود استان گلستان

چکیده تحلیل تغییرات رژیم جریان و تداوم آن و تعیین عوامل مؤثر در بی‌نظمی‌ها از پیش‌نیازهای اصلی مدیریت و بهره‌برداری بهینه از رودخانه‌ها به‌ عنوان یکی از منابع اصلی آب مصرفی می‌باشند. در این پژوهش میزان تغییرات ماهانه حجم رواناب در 20 ایستگاه‌ هیدرومتری واقع در استان گلستان در یک دوره­ی 38 ساله (۱۳۵۳-۱۳۹۱) با استفاده از شاخص تغییرات سالانه (ضریب تعدیل توزیع سالانه و شدت تمرکز) مورد ارزیابی قرار...

متن کامل

مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سری‌های زمانی در پیش‌بینی دبی ماهانه حوضه آبخیز کرخه

پیش­بینی متغیرهای هیدرولوژیکی ابزاری بسیار کارآمد به­منظور مدیریت منابع آب می­باشد. از سوی دیگر استفاده از مفاهیم حاکم بر سری­های زمانی در پیش­بینی بسیار مناسب ارزیابی گردیده­است. لذا در تحقیق حاضر داده­های دبی ماهانه اندازه­گیری شده در 21 ایستگاه هیدرومتری از سال آبی 63-64 تا سال آبی 83-84 در حوضه آبخیز رودخانه کرخه مورد استفاده قرار گرفت و سپس روش­های مختلف پیش­بینی و مدل­سازی در سری­های زمان...

متن کامل

برآورد مقادیر ارتفاع و دبی حداکثر رواناب با استفاده از روش شماره‌ی منحنی (CN) (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبریز سراب دره‌شهر)

برآورد مقادیر معتبر ارتفاع و دبی حداکثر رواناب در مناطق خشک و نیمه‌خشک که فاقد داده­ها و یا داده­های کم است، اهمیت بسیاری در مدیریت سیل دارد. یکی از روش­­های برآورد مقدار ارتفاع رواناب، روش شماره­ی  منحنی (CN) مربوط به سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) است. در این پژوهش حوضه­ی آبریز سراب دره­شهر از نظر پتانسیل تولید رواناب و دبی حداکثر و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد ارتفا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 32  شماره 3

صفحات  82- 94

تاریخ انتشار 2019-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021