مقایسه روش‌‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌‌های بلوط کرمانشاه)

نویسندگان

  • نغمه پاک‌گهر
چکیده

طبقه‌‌بندی، ابزاری کارآمد برای پژوهش‌‌های جوامع گیاهی و بررسی پدید‌‌ه‌‌های بوم‌‌شناختی است. هدف از پژوهش پیش‌‌رو، مقایسه روش‌های مختلف خوشه‌‌بندی در تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای بود. سه قطعه جنگلی با جهت جنوبی از توده‌های بلوط در جنگل‌‌های چهارزبر استان کرمانشاه با شرایط مشابه ازنظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب شدند. در هر قطعه در فاصله‌های صفر، 25، 50، 100 و 150 متری با استفاده از سه خط‌نمونه که در فاصله‌های 200 متری از هم قرار گرفتند، نمونه‌برداری انجام شد. در این بررسی از روش تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای برای طبقه‌‌بندی پوشش‌‌ گیاهی استفاده شد. برای محاسبه ماتریس فاصله‌‌ها از روش Gower و برای اتصال خوشه‌‌ها از چهار روش نزدیک‌‌ترین همسایه، دورترین همسایه، اتصال میانگین و اتصال وارد استفاده شد. برای یافتن تعداد بهینه خوشه‌‌ها و بررسی کیفیت خوشه‌‌بندی در روش‌‌های مختلف از معیار سیلوئت استفاده شد. همچنین، انطباق بین ماتریس فاصله محاسبه‌‌شده و دندروگرام به‌دست آمده از روش‌‌های مختلف با ضریب همبستگی کوفنتیک ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تعداد بهینه خوشه‌‌ها در جوامع بلوط منطقه مورد مطالعه، دو خوشه بود. مقدار همبستگی کوفنتیک بین ماتریس فاصله و دندروگرام به‌دست‌آمده از روش‌های میانگین و نزدیک‌‌ترین همسایه بیشتر از دو روش وارد و دورترین همسایه به‌دست آمد. همچنین، کیفیت خوشه‌‌بندی روش‌های نزدیک‌‌ترین همسایه و میانگین بهتر از دو روش دیگر بود، اما میانگین شاخص سیلوئت در خوشه دوم روش نزدیک‌‌ترین همسایه، بسیار کم بود، بنابراین روش اتصال خوشه میانگین همراه با ضریب فاصله Gower برای داده‌‌های ترتیبی مطلوب‌‌‌تر است و تغییری در داده‌‌ها ایجاد نمی‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver)

      دارمازو Quercus infectoria G.Oliver)) یکی از گونه­های با ارزش و اصلی جنگل­های زاگرس است و از نظر زیست­محیطی، اقتصادی، ژنتیکی و دارویی حائز اهمیت است. انجام مطالعات سیتوژنتیکی در گونه­ها و جمعیت­های گیاهی به‎دلیل فراهم کردن اطلاعات کمی روی تاریخچه تکاملی گیاه، تعیین قرابت­های بین گونه­ای و مشخصات کاریولوژیکی، اهمیت فوق­العاده­ای دارد. این مطالعه با هدف تعیین کاریوتیپ و ساختار کروموزومی گون...

متن کامل

مطالعه و شناسایی قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه

به‌منظور مطالعۀ قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه، نمونه‌های ماکروسکوپی طی سال‌های 1394-1393 جمع‌آوری شدند. پس از بررسی‌های ریخت‌شناختی، دی‌ان‌ای نمونه‌ها با استفاده از کیت خالص‌سازی دی.ان.ای. ژنومی استخراج شده و ناحیۀ ITS با استفاده از آغازگرهای ITS1و ITS4فزون‌سازی شد. قطعات تقریباً 600 جفت بازی به‌دست‌آمده پس از توالی‌یابی، در بانک ژن ثبت شدند. با استفاده از ابزار جست‌وجوی BLAST توا...

متن کامل

مقایسه اثرضد میکروبی اجزای مختلف بلوط ایرانی برعلیه باکتری اشریشیاکلی

چکیده زمینه و هدف : در نتیجه استفاده بی رویه از داروهای ضد میکروبی در درمان بیماریهای عفونی، مقاومت میکروارگانیسم ها به ویژه باکتری های گرم منفی در برابر خیلی از آنتی بیوتیک ها توسعه یافته است و یک نیاز برای توسعه داروهای ضد میکروبی وجود دارد . یک راه استفاده از گیاهان دارویی محلی است که منبعی غنی از عوامل ضد میکروبی نوین را ارائه می دهند. به دلیل افزایش سریع مقاومت آنتی بیوتیکی ، اثرات جانبی ...

متن کامل

تأثیر روش‌‌های مختلف کاشت بر جوانه‌‌زنی و زنده‌‌مانی بذر بنه (.Pistacia atlantica Desf) در جنگل پیرکاشان استان کرمانشاه

باتوجه‌به زادآوری ضعیف بنه (.Pistacia atlantica Desf) در جنگل‌‌های زاگرس، این گونه مهم و باارزش در معرض نابودی قرار گرفته است. برای دستیابی به راهکار مناسب برای استقرار بنه از کاشت مستقیم بذر با نه روش کاشت به‌عنوان کرت‌‌های اصلی، چهار جهت جغرافیایی به‌عنوان کرت‌های فرعی اول و نیز کرت‌‌های سایه و آفتاب به‌عنوان کرت‌‌های فرعی دوم در یکی از رویشگاه‌‌های بنه در استان کرمانشاه استفاده شد. ...

متن کامل

مقایسه اثرضد میکروبی اجزای مختلف بلوط ایرانی برعلیه باکتری اشریشیاکلی

چکیده زمینه و هدف : در نتیجه استفاده بی رویه از داروهای ضد میکروبی در درمان بیماریهای عفونی، مقاومت میکروارگانیسم ها به ویژه باکتری های گرم منفی در برابر خیلی از آنتی بیوتیک ها توسعه یافته است و یک نیاز برای توسعه داروهای ضد میکروبی وجود دارد . یک راه استفاده از گیاهان دارویی محلی است که منبعی غنی از عوامل ضد میکروبی نوین را ارائه می دهند. به دلیل افزایش سریع مقاومت آنتی بیوتیکی ، اثرات جانبی د...

متن کامل

مقایسه بیماریزایی بیمارگرهای عامل سرخشکیدگی و زوال درختان بلوط در استان کرمانشاه

بیماری زوال و خشکیدگی سرشاخه‌های درختان بلوط یک بیماری مهم در جنگل‌های زاگرس ایران محسوب می‌شود. وجود Paecilomyces formosus، Biscogniauxia mediterrane و Neoscytalidium novaehollandiae همراه با علائم زوال و سرخشکیدگی درختان بلوط در جنگل‌های استان کرمانشاه، ویژگی‌های مولکولی و مقایسه بیماریزایی بیمارگرها بررسی شد. در بررسی مولکولی با استفاده از ابزار جستجوی بلاست، هر سه بیمارگر همپوشانی و همولوژی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 2

صفحات  8- 8

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021