× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسه سلامت عمومی مادران کودکان با کم توانی ذهنی آموزش پذیر و مادران کودکان عادی

نویسندگان

  • ملکی, مریم دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت مادر برای پرورش فرزند بسیار مهم است اگر کودک شرایط خاصی داشته باشد سلامت مادر می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی مادران کودکان با کم‌توانی ذهنی آموزش پذیر و مادران کودکان عادی شهر بیرجند است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقایسه ای است. جامعه آماری شامل همه مادران کودکان با کم‌توانی ذهنی و مادران کودکان عادی بود. نمونه این پژوهش شامل 76 مادر کودک با کم‌توانی ذهنی آموزش‌پذیر و 100 مادر کودک عادی بود. از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب مادران کودکان با کم‌توان ذهنی و از روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای مادران کودکان عادی استفاده شد. برای جمع آوری داده‌ها از "پرسشنامه سلامت عمومی" (Questionnaire Health General) استفاده شد. داده‌های با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از نظر سلامت عمومی بین مادران کودکان با کم‌توانی ذهنی و مادران کودکان عادی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0 > P). همچنین در مولفه‌های سلامت عمومی از قبیل: نشانه‌های جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، نارساکنش‌وری اجتماعی و افسردگی تفاوت آماری معنی داری بین مادران کودکان با کم‌توانی ذهنی و مادران کودکان عادی وجود نداشت (05/0 < P). نتیجه گیری: مادران کودکان با کم‌توانی ذهنی آموزش پذیر در مقایسه با مادران کودکان عادی از نظر سلامت عمومی تفاوتی ندارند. پیشنهاد می‌شود که دوره‌های آموزشی برای سازگاری و توجه به ابعاد سلامت عمومی در مادران کودکان کم توان ذهنی ارائه شود.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

فرایند تولد کودک برای والدین لذت آور است گرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی‌های فراوانی همراه است. علی رغم این مشکلات، باید گفت که امید به سالم بودن و طبیعی بودن کودک معمولا احساس اعتماد در آنان ایجاد می‌کند و کودک خود را می‌پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یاس مبدل می گردد و مشکلات شروع می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری مادران کود...

فرایند تولد کودک برای والدین لذت آور است گرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی های فراوانی همراه است. علی رغم این مشکلات، باید گفت که امید به سالم بودن و طبیعی بودن کودک معمولا احساس اعتماد در آنان ایجاد می کند و کودک خود را می پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یاس مبدل می گردد و مشکلات شروع می شود. پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری مادران کود...

چکیده هدف: هدف این پژوهش، بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای بود. نمونهٔ این پژوهش متشکل از ۵۰ نفر از مادران دارای کودک کم توان ذهنی و ۵۰ نفر از مادران دارای کودک عادی در شهرستان بابل بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار به کار رفته، نسخهٔ ایرانی مقیاس کیفیت زندگی و آزمون هوش ریون (فرم بزرگسال) بود. جه...

مقدمه: تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده­ می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود. در چنین موقعیتی همه اعضای خانواده به ویژه مادران در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت عمومی قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر باورهای مذهبی در سلامت عمومی وشادکامی مادران کودکان کم توان ذهنی و عادی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 131 م...

زمینه و هدف: ویژگی های زیستی مادران (قد، سن، تغذیه، سابقه بیماری، سوء مصرف دارو و مواد، گروه خونی و مدت زمان بارداری) نقش تعیین کننده ای در تولد کودکان معلول ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی های زیستی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی با مادران دارای فرزند عادی در شهر کرمانشاه انجام گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علّی ـ مقایسه ای حاضر، 400 نفر از مادرا...

زمینه و هدف: ویژگی های زیستی مادران (قد، سن، تغذیه، سابقه بیماری، سوء مصرف دارو و مواد، گروه خونی و مدت زمان بارداری) نقش تعیین کننده ای در تولد کودکان معلول ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی های زیستی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی با مادران دارای فرزند عادی در شهر کرمانشاه انجام گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علّی ـ مقایسه ای حاضر، 400 نفر از مادرا...