مقایسه سونوگرافی و سیستم نمره‌دهی آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد

نویسندگان

  • خدادادی, فرانک
  • صادقی, احمدرضا
  • صلواتـی‌پور, آزاده
  • لعل, مرجان
  • گرانپایه, لعبت
چکیده

Background: Various imaging tests as well as different scoring systems based on symptoms, signs and laboratory findings are commonly used to improve diagnostic accuracy in acute appendicitis. The aim of this study was to compare the diagnostic accuracy of MANTRELS scoring system (designed by Alfredo Alvarado), which is based on symptoms, signs and laboratory results, with sonographic findings. Methods: In this prospective observational study, 106 patients with acute abdomen suspicious of acute appendicitis at Sina Hospital, Isfahan, Iran, were studied from March 2004 to February 2006. Results: The disease was most common in patients aged 20-29 years, with male predominance. All patients had appendectomies. One hundred patients had acute appendicitis and six had negative appendectomy. Among the patients with acute appendicitis, 88% had an Alvarado score of ≥6 and 12% had a score of ≤5. Among the six patients with negative appendectomy, 66.7% had Alvarado scores of ≤5 and 33.3% had scores of ≥6, which was significantly different (p=0.005). The sonographic results were abnormal in 71.9% of patients with acute appendicitis and in 25% of patients with negative appendectomy, which was not significantly different (p=0.08). In our study, the diagnostic accuracy of an Alvarado score ≥6 was 88% and that of the sonographic results was 71.9% for acute appendicitis. If the Alvarado score ≥6 and abnormal sonographic findings are considered together, the diagnostic accuracy improves to 97.2%.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع‌ترین اورژانس‌های جراحی است و علی‌رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش‌هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می‌کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی‌تی اسکن و MRI می‌باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده‌نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

متن کامل

ارزش تشخیص سونوگرافی در آپاندیسیت حاد

سونوگرافی با فشار تدریجی ، هنگامی که علائم و نشانه های بالینی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مبهم هستند ، ممکن است در تشخیص آپاندیسیت حاد بسیار مفید و سودمند باشد.برای تعیین سودمندی بالینی سونوگرافی در آپاندیسیت حاد ، یافته های پاتولوژی 164 بیمار آپاندکتومی شده با یافته های سونوگرافی آنان در پیش از عمل جراحی در یک مطالعه آینده نگر ، دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آپاندیسیت حاد در 113 مو...

متن کامل

حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

سابقه و هدف: آپاندیسیت حاد از مهمترین اورژانسهای جراحی شکم می باشد که تشخیص صحیح و به موقع آن می تواند موجب کاهش میزان عوارض ناخوشایند گردد. با وجود پیشرفت روش های تشخیصی هنوز درصد چشمگیری از بیماران با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد، دارای لاپاراتومی منفی هستند. سونوگرافی می تواند باعث کاهش این موارد منفی گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. م...

متن کامل

ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی است و علی رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی تی اسکن و mri می باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

متن کامل

حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

سابقه و هدف: آپاندیسیت حاد از مهمترین اورژانسهای جراحی شکم می باشد که تشخیص صحیح و به موقع آن می تواند موجب کاهش میزان عوارض ناخوشایند گردد. با وجود پیشرفت روش های تشخیصی هنوز درصد چشمگیری از بیماران با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد، دارای لاپاراتومی منفی هستند. سونوگرافی می تواند باعث کاهش این موارد منفی گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. مو...

متن کامل

ارزش تشخیصی معیارهای آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد بر حسب سن و جنس

زمینه و هدف: تشخیص آپاندیسیت یکی از چالش‎های تشخیصی مهم جراحان در اورژانس می‎باشد. معیارهای آلوارادو، جهت تشخیص آپاندیسیت حاد توصیه شده‎اند ولی در تعیین آنها محدودیت‎هایی مانند سن و جنس و ویژگی‎های نژادی اعمال نشده است. هدف ما از این مطالعه بررسی میزان اثربخشی معیارهای آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد بر حسب سن و جنس می‎باشد. مواد و روش‎ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 407 بیمار که در طول یک سال ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 66  شماره None

صفحات  408- 412

تاریخ انتشار 2008-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021