مقایسه شاخص‌های ‌تن‌سنجی کودکان 18-5 ساله شهر اصفهان با مقدارهای مرجع NCHS

نویسندگان

  • اسماعیل زاده, احمد استاد، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران
  • افشاری صفوی, علیرضا دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
  • بیگ رضایی, سارا دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • حسینی, سید محسن استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده

Background and Objectives: Using the anthropometric indicators of children is one of the ways of monitoring their growth. Because of the racial divisions and levels of health and welfare, comparing these indicators with the global reference is not reasonable; therefore, designing a local reference seems necessary. This study aimed to evaluate the growth indices for boys and girls aged 5 to 18 years old living in Isfahan and to compare the indices with standard values. Methods: In this cross-sectional study, 53,839 subjects were included. Percentiles of body mass index, height, and weight were calculated using the LMS method in the LMS Light software. After normalization of the growth indices, their mean and standard deviation were calculated for each age group and anthropometric indices curves were plotted versus the 5th, 50th and 95th percentiles of the NCHS reference. Results: In all age categories, the mean SDS scores of BMI in boys and girls was -0.004 ± 0.029 and 0.014 ± 0.062, respectively, indicating no difference with reference values. However, the 95th percentile of the body mass index for the reference population was consistent with the 90th percentile for the population studied. Also, weight in boys below 13 years of age was higher than the reference line while in girls, weight was always higher than the reference value. Conclusion: Due to differences in the pattern of growth and also lower anthropometric values, particularly among boys, it seems that a national growth curve can be a better guide for future decisions.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه شناخت اجتماعی در بین کودکان دختر خانواده­های تک‌فرزند و چند فرزند شهر اصفهان که در دامنه­ سنی 7-5 سال قرار داشتند، صورت گرفت. روش: این پژوهش کاربردی از نوع علی ـ مقایسه­ای بود. جامعه­ آماری پژوهش کلیه کودکان دختر 7-5 ساله­ شهر اصفهان در سال 1393 بود. بدین منظور 80 کودک دختر (40 نفر از خانواده ­های تک‌فرزند و 40 نفر از خانواده ­های چند فرزند) با استفاده از روش نمون...

متن کامل

مقایسه شاخص های تن سنجی دانش آموزان دختر 15-13 ساله شهر همدان با استانداردهای NCHS

مقدمه:رشد طبیعی مهم ترین  شاخص سلامت و تندرستی کودکان و نوجوانان  و اندازه گیری قد و وزن ساده ترین و مطمئن ترین وسیله ارزیابی آن است. این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های تن سنجی دانش آموزان دختربا استانداردهای NCHS انجام گردید. روش: دراین مطالعه توصیفی- تحلیلی،با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد 370 دانشآموز  دخترمقطع راهنمایی در شهر همدان مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق پر...

متن کامل

شیوع آسیب ویژه زبان در کودکان 5 ساله شهر سمنان

سابقه و هدف: این مطالعه به سنجش شیوع آسیب ویژه زبان در کودکان 5 ساله شهر سمنان می‌پردازد. آسیب ویژه زبان به شرایطی اطلاق می‌شود که کودک در حوزه توانایی‌های زبانی مشکلات قابل توجهی نشان داده در حالی که از شنوایی و هوش غیر کلامی طبیعی برخوردار است و علائم واضحی از صدمات عصبی و مشکلات عاطفی نشان نمی‌دهد. مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و 436 کودک 5 ساله (221 پسر و 215 دختر) حاضر ...

متن کامل

افزایش قد و وزن کودکان و نوجوانان پسر اصفهانی

اندازه گیری قد و وزن از منابع اطلاعاتی بسیار مهمی است که در امور مربوط به رشد و نمو، بلوغ و تعیین وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران برای اهداف بالینی از منحنی آمریکایی ها (NCHS) استفاده می شود. در سال 1376 بررسی آنتروپومتریک در دانش آموزان پسر 18-6 ساله شهر اصفهان توسط این مرکز انجام شد. هدف بدست آوردن منحنی های طبیعی قد و وزن برای کودکان و نوجوانان شهراصفهان و م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره None

صفحات  119- 127

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021