مقایسه شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل

نویسندگان

  • رقیه محمودزاده دانشگاه تربیت معلم تهران،روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران.
  • زینب خانجانی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،تبریز، ایران
چکیده

اشتغال مادر در بیرون از منزل دارای پیامدهای مختلفی ازجمله در سبک فرزندپروریو وضعیت رفتاری کودک است.این پژوهش با هدف بررسی شیوه های فرزندپروریمادران شاغل وغیرشاغل وارتباط آن با اختلالات رفتاری کودکان انجام شده است.پژوهش حاضر یک مطالعه علی- مقایسهای است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش120 زوج مادر-کودک بودند که به صورت تصادفی از چهار مهد کودک در شهرتبریزانتخاب شدند. پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (فرم مادر و مربی) و پرسشنامه شیوههای فرزند پروری با مریند ابزارهای اندازه گیری این پژوهش بودند. برای بررسی وt و آزمون (MANOVA) تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغییرهمستقل استفاده شد.نتایج نشان داد کودکان مادران شاغل و غیرشاغل از نظر مشکلاترفتاری تفاوت معناداری با هم نداشتند. مادران خانهدار به طور معناداری شیوه تربیتیمقتدرانه تری از مادران شاغل داشتند. ولی در شیوه فرزند پروری آزادگذاری واستبدادی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران تحصیلکرده شاغل و خانه دار

این پژوهش، جهت مقایسه بین مادران تحصیلکرده شاغل و خانه دار از نظر شیوه های فرزندپروری انجام شده است. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی می باشد. به همین منظور مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 10 مادر تحصیلکرده ای که دارای دختران نوجوان در مقطع راهنمایی و دبیرستان بودند، انجام شد. نمونه های پژوهش که شامل 5 مادر تحصیلکرده شاغل و 5 مادر تحصیلکرده خانه دار بود به صورت تصادفی ولی هدفمند با مراجعه به مدارس...

15 صفحه اول

مقایسه شیوههای فرزند پروری و کارکرد خانواده‏ در خانواده‏های بد سرپرست، دارای اختلالات رفتاری و عادی

زمینه و هدف: در دو دهه اخیر، رابطه بین شیوههای فرزند پروری و کارکرد خانواده توسط پژوهشگران بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر رابطه بین شیوههای فرزند پروری و کارکرد خانواده در خانواده‏های کودکان دارای اختلالات رفتاری، خانواده‏های کودکان بد سرپرست و خانواده‏های کودکان عادی مورد مقایسه قرار گرفت. روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی پرسشنامه های مشخصات فردی ـ اجتماعی، سنجش عملکر...

متن کامل

مقایسه تنیدگی فرزند پروری مادران کودکان پسر عادی و استثنایی

normal 0 false false false en-us x-none ar-sa microsoftinternetexplorer4 زمینه و هدف : هدف از پژوهش انجام شده بررسی مقایسه ای تنیدگی فرزند پروری مادران کودکان پسر استثنایی و عادی بود. مواد و روش ها: نمونه گیری در این پژوهش از مادران دانش آموزان پسر عادی (386 نفر) و استثنایی (352 نفر) 7 تا 12 سال مدارس شهر قم بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. این تحقیق به روش علّی – مقایسه ای یا پس روی...

متن کامل

مقایسه سبک‌های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال‌ اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه سبک‌های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی در مادران دارای کودکان با اختلال‌ اضطراب جدایی و عادی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مادران کودکان عادی شهر تهران بود که از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 60 نفر (30 نفر برای هر گروه) انتخاب ش...

متن کامل

تأثیر آموزش حل مسئله به مادران بر فرایندهای خانوادگی و شیوه های فرزند پروری آنها

زمینه و هدف: امروزه سبک­ های ارتباطی خانواده و نحوه ارتباط والد- کودک، از آموزش­ های حل مسئله تأثیر می ­­پذیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش حل مسئله به مادران بر شیوه­ های فرزندپروری و فرایندهای خانوادگی است.  روش: پژوهش حاضر از نوع شبه­ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون تک‌گروهی است. جامعه آماری مشتمل بر مادران دانش‌آموزان پیش ­دبستانی و دبستانی شهر تهران در سال 1392 بود. نمونه مورد مطا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 16

صفحات  37- 52

تاریخ انتشار 2013-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022