مقایسه صفات کمی وکیفی نخودهای سفید ایرانی

نویسندگان

  • اشرف علوی
  • جمشید جعفری
  • منصور توکلی
چکیده

در این بررسی 18 رقم نخود سفید ایرانی از نظر صفات کمی و کیفی مورد مقایسه قرار گرفت و رابطه بین صفات مورد مطالعه مشخص گردید. اختلاف میزان عملکرد‘ مدت پخت و خوش خوراکی درارقام مورد آزمایش از نظر آماری معنی دار بود ولی از لحاظ درصد پروتئین ‘ پروتئین در هکتار ‘ رنگ ‘ یکنواختی اندازه ‘ یکنواختی پختگی ومزه تفا وت معنی داری بین ارقام مشاهده نشد. ضریب همبستگی معنی دار ولی منفی بین مزه با پروتئین ومدت پخت و بین مدت پخت و خوش خوراکی بدست آمد. نتایج نشان دادکه در حدود 60 درصد از تغییرات صفت خوش خوراکی نخود سفید ناشی از تأثیر صفات مزه و بو و یکنواختی پختگی می باشد. تأثیر صفات نامبرده در کیفیت خوش خوراکی به ترتیب 12087 و1 درصد برآورد شد. ارقام 02518 – 071-12 دره گز و 10029-071-12 کرج و 10020-071-12 اردبیل از لحاظ صفات کیفی بر دو رقم دیگر ارجح بود.این رقم همچنین از نظر خوش خوراکی متوسط بود. ولی جزو دیرپزترین ارقام بشمار آمد. دو رقم 05468-071-12 و 05466-071-12 کرج از نظر میزان پروتئین در واحدسطح جزو ارقام متوسط بوده و ضمن زود پز بودن ‘ از لحاظ خوش خوراکی نیز ممتاز بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی وکیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای

با توجه به اهمیت معضل خشکی در کشاورزی و گستردگی روز افزون آن و همچنین نیاز به تولید علوفه با کیفیت بالا مطالعه ای در راستای شناخت اثر فواصل مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. بطوریکه در کرت‌های اصلی فواصل آبیاری یک هفته(1I )، دو هفته(2I )، سه هفته(3I) و چهار هفته(4I) و گونه‌های مختلف زراعی علوفه...

متن کامل

اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون

تعداد 10 واریته توتون در سال 1372 به صورت یک طرح دورگ گیری نیمه دل آلل تلاقی ونتایج نسل F1 آنها همراه والدین مربوطه در سال 1373 در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار کشت و 8 صفت کمی آنها مورد ارزیابی قرارگرفت. تجزیه واریانس نتایج حاکی از وجود GCA معنی دار برای کلیه صفات و SCA معنی دار برای اغلب صفات بود. بدین ترتیب مشخص گردید. که اثرا ت افزایشی وغیر افزایشی ژنها در شکل گیری صفات مورد...

متن کامل

مقایسه کمی وکیفی روغن اسانس پونه سای خوشه ای(Nepeta racemose ) در مراحل مختلف رشد

پونه سای خوشه ای با نام علمی Nepeta racemosa L. از خانواده نعناعیان گیاهی است علفی، و یکی از گیاهان دارویی مهم در دنیا و کشور ما بوده که دارای مقادیر قابل توجهی متابولیت های ثانویه و به ویژه روغن های اسانسی می باشد. از مواد مؤثره این گیاه استفاده فراوانی هم در طب و هم در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی می شود. (خلد برین و اسلام زاده، 1380) هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه روغن اسانس گیاه پونه سای...

متن کامل

اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون

تعداد 10 واریته توتون در سال 1372 به صورت یک طرح دورگ گیری نیمه دل آلل تلاقی ونتایج نسل f1 آنها همراه والدین مربوطه در سال 1373 در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار کشت و 8 صفت کمی آنها مورد ارزیابی قرارگرفت. تجزیه واریانس نتایج حاکی از وجود gca معنی دار برای کلیه صفات و sca معنی دار برای اغلب صفات بود. بدین ترتیب مشخص گردید. که اثرا ت افزایشی وغیر افزایشی ژنها در شکل گیری صفات مورد...

متن کامل

ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه

استفاده از حداکثر پتانسیل های کشاورزی موجود درهر محل و افزایش راندمان نهاده های کشاورزی ‘ جهت افزایش تولید محصول اجتناب ناپذیر است. در این راستا افزایش راندمان آب مصرفی در آبیاری اراضی از جمله اهرم هایی است که می توان از ان استفاده نمود . بدین منظور وقتی پایاب جزء تلفات آب به حساب نیاید در راندمان کاربردی سیستم ها ی آبیاری شیاری بهبود قابل ملاحظه حاصل می شود. برای استفاده مجدد از این آب باید ار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1980-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021