مقایسه عملکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانش آموزان بهنجار شهر شیراز

نویسندگان

  • هادیان فرد, حبیب
  • افلاک سیر, عبدالعزیز
  • تقوی, سید محمدرضا

چکیده

Introduction & Objective: The possible link between anxiety disorders, such as social anxiety, and neuropsychological functioning has received much less attention. The present study was set out to investigate the effect of social anxiety on one of the executive performances, that is, shifting function. Also, performance in this function is investigated with regard to processing efficacy and performance effectiveness. Materials & Methods: For this purpose, in 2012-2013, 24 patients with social anxiety disorder and 24 non patients in multi-stage sampling method were recruited and tested by clinical in-terview, connor social anxiety scale, self-reported mental effort scale, Wisconsin card sorting test, The results were analyzed with mixed repeated measures, modified bone ferreni post hoc test, and independent T- test. Results: Under basic and induced anxiety conditions the results showed that there were signifi-cant differences between groups in processing efficacy (P<0.001). But for the performance effectiveness in the basic condition there were significant differences just in two subscales: number of categories completed and the total number of errors. In the induced anxiety condi-tion there were significant differences between groups in all subscales performance effective-ness (P<0.001). Conclusion: Working memory in the social phobia patients was impaired, as compared to that of the healthy controls. Working memory deficiency observed in social phobia might be re-lated to assumptions about social phobia cognitive model. This model suggests that individu-als with social phobia cannot shift their attention to external stimuli in social situations.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: عملکرد عصب شناختی بیماران با اختلالات اضطرابی مخصوصاً اختلال اضطراب اجتماعی، توجه خیلی کمی را دریافت کرده است. این مطالعه به منظور مقایسه یکی از کارکردهایی اجرایی مرکزی، یعنی کارکرد تغییر کردن، در دو گروه مضطرب اجتماعی و گروه بهنجار، طرح شده است. عملکرد در این کارکرد از دو بعد اثربخشی عملکرد و کارآمدی پردازش مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: طرح مطالعه یک طرح علی مقایسه ای بود. ...

زمینه و هدف: عملکرد عصب شناختی بیماران با اختلالات اضطرابی مخصوصاً اختلال اضطراب اجتماعی، توجه خیلی کمی را دریافت کرده است. این مطالعه به منظور مقایسه یکی از کارکردهایی اجرایی مرکزی، یعنی کارکرد تغییر کردن، در دو گروه مضطرب اجتماعی و گروه بهنجار، طرح شده است. عملکرد در این کارکرد از دو بعد اثربخشی عملکرد و کارآمدی پردازش مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: طرح مطالعه یک طرح علی مقایسه ای بود. ...

هدف این مطالعه مقایسه نارسایی هیجانی و مهارت هایاجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار می باشد . جامعهآماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مدرسه ویژه اختلالات36 ،(N= 90 بود ( 157 - یادگیری شهر ستان اردبیل در سال تحصیلی 91دانش آموز( 18 پسر و 18 دختر) دارای اختلال یادگیری بعنوان نمونهپژوهش و دانش آموزان بهنجار با استفاده از روش نمونه گ یری تصادفیساده انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ...

هدف مطالعه حاضر مقایسه سلامت روان دانش آموزان نوجوان خانواده های طلاق گرفته با دانش آموزان نوجوان خانواده های عادی بود. بدین منظور 40 دانش آموز طلاق مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی شهر تبریز به صورت در دسترس انتخاب شدند و گروه کنترل نیز پس از همتاسازی در متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت اجتماعی-اقتصادی با گروه طلاق، به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به همان تعداد از میان دانش آموزان مدارس راهنما...

تاریخ دریافت 15/11/1394 تاریخ پذیرش 23/01/1395 چکیده پیش‌زمینه و هدف: اختلال خوردن ازجمله اختلال‌های آسیب‌شناختی است که تأثیر بسزایی بر عملکرد روان‌شناختی و جسمانی نوجوانان و جوانان داشته و امروزه به‌عنوان یکی از مشکلات جدی سلامت مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. ازآنجایی‌که در سال‌های اخیر میزان شیوع اختلال‌های خوردن در میان دختران نوجوان افزایش چشمگیری داشته است، مطالعه حاضر به بررسی و مقایس...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود