مقایسه عملکرد روش های رگرسیون آماری و فازی در تخمین تابع تقاضای بنزین (مطالعۀ موردی در ایران)

نویسندگان

چکیده

بنزین از کلیدی‌ترین فرآورده‌های انرژی در حمل‌ونقل مسافر در ایران به‌شمار می‌رود. مصرف روزافزون بنزین و نیاز به سیاستگذاری‌های صحیح در راستای مدیریت تقاضای بنزین، شناخت ساختار تقاضای فرآوردة بنزین را به اولویت بسیاری از برنامه‌های تحقیقاتی در ایران بدل ساخته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این میان، درنظرگرفتن نااطمینانی‌های ناشی از شکست‌های ساختاری اقتصادی، تغییر در سیاستگذاری‌ها، نبودن داده‌های دقیق و ابهام در روند آتی است. این تحقیق تلاش می‌کند با بهره‌گیری از الگوهای متنوع شبیه‌سازی، به شناختی بهتر از عوامل مؤثر بر تقاضای بنزین در ایران دست یابد. از این‌رو، با استفاده از رگرسیون‌های آماری و فازی، به تخمین تابع تقاضای بنزین در ایران در بازة زمانی 1360-1386 پرداختیم و متغیر‌های مؤثر بر تقاضای بنزین معرفی شدند. سپس مدل‌های دو روش با استفاده از معیار‌های استاندارد مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد علی‌رغم برتری نسبی روش رگرسیون آماری، دو روش آماری و فازی دارای دقت کافی و عملکرد مناسب در برآورد و پیش‌بینی تقاضای سرانة بنزین در ایران هستند. همچنین، از میان متغیرهای تخمین، تنها سه متغیر قیمت بنزین، متغیر سهم سرانة خوردو و متغیر روند دارای اثر معنادار بر متغیر وابستة مصرف سرانة بنزین است و متغیر درآمد سرانه اثر معناداری بر مصرف سرانة بنزین ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران

بیمه یک نیاز اساسی در جهت پیشرفت اقتصادی جامعه است و بیمه عمر به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت از مهم‌ترین انواع رشته‌های صنعت بیمه است که لازم است کشورها تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهند. هدف اصلی این تحقیق تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران، طی سال‌های (1392-1365) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر، درآمد سرانه اسمی، امید به زندگی، نرخ باسوادی، توسعه مالی،...

متن کامل

برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره (1381-1374)

بدون شک موضوع بنزین و مصرف آن در ایران را بایستی از مسائل مهم اقتصاد کشور بدانیم. این تحقیق بر آن است تا با معرفی متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین و بر آورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن تبیین شدت تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل دلایل عدم مصرف بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌های مختلف اقتصادی بر مصرف بنزین را مورد ارزیابی قرار دهد. در این تحقیق با بکارگیری روشها...

متن کامل

برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدلهای مبتنی بر داده‌های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دورۀ 1383-1388برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضا برا...

متن کامل

تخمین تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت گردشگری در ایران

در شرایط فعلی جهان، گسترش صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تجربیات سایر کشورهای جهان نیز نشان داده که توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه گردیده است. یکی از مزیت‌های بخش خدمات، متنوع‌سازی بخش‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، تعامل فرهنگ‌ها، حفظ ...

متن کامل

تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران

هدف از این مطالعه، تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دورة 2Q 1364- 4Q 1384، با استفاده از رویکرد وقفة توزیعی خودرگرسیونی ARDL است. نتایج تجربی نشان می‎دهد که رابطة بلندمدت و باثباتی بین حجم پول (M1)، درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. این نتایج با تأیید مبانی نظری، وجود رابطة منفی بین تابع تقاضای پول و نرخ تورم را به‎عنوان متغیر هزینة فرصت پول تأیید می‎کنند. هم‎چنین ضرایب تخمینی نرخ ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  1- 19

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021