مقایسه مؤلفه‌های تدریس اثربخش اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه مازندران

نویسندگان

  • رضا میرعرب رضی علوم تربیتی، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت پرداختن به اثربخشی تدریس، این پژوهش به ارزیابی و مقایسه اثربخشی تدریس می پردازد. روش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری 684 دانشجوی ترم شش به بالای هشت رشته تحصیلی در چهار دانشکده علوم پایه، علوم انسانی، هنر و معماری و الهیات دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 97-96 بود. حجم نمونه 242 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1987) با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 74/0 بود و روایی محتوایی تحت نظر متخصصین مورد تایید و بررسی قرار گرفت. از آزمون های تی مستقل، آنووا جهت پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده تفاوت در اثربخشی تدریس بین اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو در رشته های مختلف تحصیلی است. کمترین اثربخشی متعلق به رشته تحصیلی زیست شناسی و علوم تربیتی و بیشترین اثربخشی متعلق به رشته فیزیک بوده است. برای اینکه بتوان اثربخشی تدریس را افزایش داد باید به نقاط قوت و ضعف اثربخشی تدریس اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو توجه کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

اهداف: یکی از مهم‌ترین ابعاد تضمین‌کننده سلامت در فرآیند یاددهی- یادگیری در نظام حرفه‌ای آموزش عالی، بحث اخلاق و مولفه‌های اخلاقی است. در این میان اساتید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیازمند پرداختن به اصول اخلاقی در حوزه حرفه و رسالت خود هستند که رعایت اخلاق حرفه‌ای تدریس یکی از آن موارد است. هدف این مطالعه، مقایسه وضع موجود و مطلوب کیفیت اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و ...

اهداف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی براساس مولفه‌های مقیاس مای‌کورس (مدیریت کلاس، رفتار مناسب کلاسی، تمرکز و حفظ توجه به درس، آماده‌کردن مرور و تمرین، مهارت‌های پرسشگری، استفاده از روش‌های مختلف آموزش، برقراری جو مثبت و میزان بیان راه‌بردهای حل مساله در کلاس) از دیدگاه دانشجویان بود.روش‌ها: این پژوهش، مطالعه‌ای توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش...

زمینه: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به عنوان افرادی که مسئول تعلیم و تربیت دانشجویان هستند، باید نسبت به اخلاق حرفه‌ای تدریس آگاهی داشته و با پایبندی به آن، سلامت ﻓﺮایند یاددهی - ﻳﺎدﮔﻴﺮی را تضمین‌نمایند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است روش: پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانش...

اهداف: برای تعیین شاخص‌های تدریس اثربخش می‌توان از مدیران، همکاران، خودارزیابی اساتید و دانشجویان نظرخواهی نمود. هدف از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی و مقایسه شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان بود. ابزار و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 60 نفر از اعضای هیات علمی به‌روش سرشماری و 385 نفر از دانشجویان دانشکده‌های پرستاری، مامایی، بهداشت، پیراپزشکی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوا...

 اهداف: تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف آموزشی از راه‌های ارزشیابی مدرسان است که معمولاً توسط دانشجویان صورت می‌گیرد تا هم سبب بهبود کیفیت آموزش شود و هم در تصمیم‌گیری مدیریتی مورد توجه قرار گیرد. پس فرم‌های ارزشیابی مدرسان توسط دانشجویان باید مورد توافق مدرسان و دانشجویان باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره سئوال‌های ارزشیابی دروس نظری اساتید بود...

اهداف: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را بر عهده دارند باید از اصول اخلاق آموزشی آگاهی داشته باشند و برای توسعه این اصول در دانشگاه به‌طور مداوم تلاش نمایند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش‌ها: در این تحقیق توصیفی- پیمایشی در سال 1392، 96 نفر از دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود