× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسه مدیریت خدمات سلامت روان در ایران و کشورهای منتخب

نویسندگان

  • رهبری, شهروز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
  • ریاحی, لیلا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: داشتن سلامت روانی لازمه رشد و شکوفایی انسان‌ها و در نتیجه رشد جوامع می‌باشد. لذا توجه به سلامت روانی افراد امری ضروری است و جزو مراقبت‌های بهداشتی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه مدیریت خدمات سلامت روان در ایران و کشورهای منتخب انجام گرفت. روش کار: پژوهش حاضر به روش توصیفی-مقایسه ای در 5 کشور با معیارهای مشخص طی سه مرحله انجام شد. در مرحله اول یک مطالعه مروری به منظور تحلیل وضعیت موجود مدیریت خدمات سلامت روان در ایران و جهان انجام شد. در مرحله دوم، کشورهای کره جنوبی، فیلیپین، مصر و برزیل جهت مقایسه با ایران انتخاب شدند. در مرحله سوم مدیریت خدمات سلامت روان در کشورهای منتخب و ایران بوسیله "ابزار بررسی نظام سلامت روان"(Assessment Instrument for Mental Health System) سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. این ابزار 6 حوزه مدیریت خدمات سلامت روان را می‌سنجد. روایی محتوا و پایایی آن بر اساس همسانی درونی در مطالعات گذشته اندازه گیری شده است. به منظور جمع آوری داده‌ها از فرم کوتاه پژوهشگر ساخته که خلاصه ابزار فوق و نیزاطلاعات مدیریت خدمات سلامت روان کشورهای منتخب بود، استفاده شد. این فرم کوتاه دارای 33 عبارت در 6 حوزه مدیریت خدمات سلامت روان می‌باشد. پس از بررسی داده‌ها، نتایج مربوط به هر کشور تحلیل شد. یافته‌ها: در حوزه 1، اکثر کشورها سیاست سلامت روان مشخص داشتند اما نوع سیاست‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت بود اما ایران و فیلیپین قوانین مشخص سلامت روان نداشتند. در حوزه 2 مدیریت خدمات سلامت روان در تمام کشورها توزیع نامناسب تخت‌های روانپزشکی و متخصصین وجود داشت اما در خصوص مراکز سلامت روان و تعداد و تنوع آن‌ها با هم اختلاف داشتند. در حوزه 3، بین کشورها در خصوص پروتکل‌های موجود و تجویز داروها تفاوت وجود داشت. در حوزه 4، در تمام کشورها توزیع نامناسب نیروی انسانی وجود داشت اما از نظر تعداد، تنوع، و تخصص متفاوت بودند. در حوزه 5، وجود انجمن‌های بیماران و خانواده‌ها در بین کشورها متفاوت بود. در حوزه 6، نظام جمع آوری اطلاعات و میزان پژوهش‌های مربوط به سلامت روان در بین کشورها تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: مقایسه کشورهای منتخب و ایران نشان داد که در حوزه‌های مختلف مدیریت خدمات سلامت روان بین کشورها تفاوت وجود دارد. در ایران قوانین مشخص مدیریت خدمات سلامت روان و نظام کنترل و جمع آوری داده‌ها وجود ندارد و سیاست‌های موجود اجرا نمی‌شود. همچنین اگرچه در مقایسه با کشورهای منتخب منابع انسانی و غیر انسانی مطلوبی دارد، اما مدیریت و برنامه ریزی مناسبی برای آن‌ها ندارد. لذا ایجاد قوانین و مقررات و ایجاد نظامی جهت مدیریت خدمات سلامت روان ایران پیشنهاد می‌شود.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background and purpose: Telemedicine programshave been implemented and evaluatedby various military organizations to improve veterans' access to specialized health care. The purpose of this study was to compare the requirements of military telemental health-care servicesin selected countries. Materials and methods: Inthis descriptive-comparative studywe compared the needs formilitary telementa...

بخش آموزش در چرخه تولیدی مانند هر بخش دیگری برای تولید خدمت نیاز به محصولات دیگر بخشهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر خدمات تولید شده بخش آموزش به مصرف سایر بخش‌ها‌ می‌رسد. در اقتصاد مطابق طبقه‌بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می‌شود و یکی از الگوها و چارچوبهای نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده -ستانده است .این الگو امکان بررسی اث...

سابقه و هدف: در سال های اخیر به منظور بهبود دسترسی سربازان و نظامیان به مراقبت های بهداشتی درمانی تخصصی، برنامه های پزشکی از راه دور متعددی توسط سازمان های نظامی پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مقایسه ارائه خدمات سلامت روان از راه دور به نظامیان در کشورهای منتخب بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تطبیقی و در سال 1392 انجام شد. در این پژوهش الزامات خدمات سلام...

زمینه و هدف: به منظور بهبود دسترسی جانبازان به مراقبت های سلامت تخصصی، برنامه های پزشکی از راه دور توسط سازمان های نظامی پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مقایسه الزامات خدمات سلامت روان از راه دور جانبازان در کشورهای منتخب بود. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تطبیقی بود. جامعه پژوهش، الزامات خدمات سلامت روان از راه دور شامل ساختار، اهداف، نوع برقراری ارتباط، منابع ...

مقدمه: افزایش پیشرونده سالمندان در بسیاری کشورهای توسعه یافته موجب توجه به سلامت این گروه سنی شده است. ثبت داده­های کافی و مناسب برای سالمندان به عنوان پایه و اساس برنامه­ریزی­های آینده برای این قشر از جامعه است. از اینرو این مطالعه با هدف مقایسه حداقل داده­های سلامت سالمندان در کشورهای منتخب انجام گرفت. روش: این مطالعه به صورت مروری از طریق مطالعات کتابخانه­ای اﻧﺠﺎم گرﻓﺖ. کلید واژه­ها از موتور...

مقدمه: افزایش پیشرونده سالمندان در بسیاری کشورهای توسعه یافته موجب توجه به سلامت این گروه سنی شده است. ثبت داده­های کافی و مناسب برای سالمندان به عنوان پایه و اساس برنامه­ریزی­های آینده برای این قشر از جامعه است. از اینرو این مطالعه با هدف مقایسه حداقل داده­های سلامت سالمندان در کشورهای منتخب انجام گرفت. روش: این مطالعه به صورت مروری از طریق مطالعات کتابخانه­ای اﻧﺠﺎم گرﻓﺖ. کلید واژه­ها از موتور...