مقایسه نگرش مذهبی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و افراد سالم

نویسندگان

  • روحی بلسی, لیلا
  • سالاری, ارسلان
  • مودب, فاطمه
  • نوری سعید, اعظم
  • نوری سعید, علی
چکیده

مقدمه: در واقع اعتقادات مذهبی علاوه بر پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های روانی، می تواند عوارض جسمانی بیماریها را کاهش داده و طول مدت بیماری را کم نماید و طول عمر را افزایش دهد. با این وجود متأسفانه اغلب تیم درمان تمایل به نادیده گرفتن مسائل مذهبی هنگام مراقبت از بیماران خود دارند. با توجه به اهمیت نقش مذهب بر سلامت جسمی، روانی و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن، بر آن شدیم تا مطالعه ای با هدف مقایسه نگرش مذهبی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و افراد سالم انجام دهیم. روش: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی دو گروهی ، نمونه گیری به شیوه در دسترس و در بازه زمانی 6 ماهه از اوایل مهر تا اسفند ماه 1392 از میان بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت و همراهان آنان انجام گرفت. در طی این مدت 320 نمونه واجد شرایط (160 نفر در گروه بیمار و 160 نفر در گروه سالم) وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود برای افراد گروه بیمار شامل نتایج آنژیوپلاستی دال بر درگیری عروق کرونر و داشتن سابقه آنژیوپلاستی یا جراحی پیوند عروق کرونر بود .معیار ورود جهت گروه سالم نیز عدم سابقه بیماری قلبی عروقی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 2 بخش اصلی شامل داده های فردی و اجتماعی و سنجش نگرشهای مذهبی بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون من ویتنی و کای دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نمره میانگین نگرش مذهبی در گروه بیمار 82/9 ± 26/69 و در گروه سالم 48/9 ± 34/67 بود. هم چنین ازمون من ویتنی تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر نمره نگرش مذهبی کلی (p<0/05) نشان داد. به طوری که افراد گروه بیمار نمره نگرش مذهبی بالاتری داشتند. نتایج آزمون کای دو ارتباط معنی داری بین سن (p<0/0001)، جنس (p=0/003)، وضعیت تأهل (p<0/0001)، سطح تحصیلات (p<0/0001) وسطح اجتماعی (p<0/0001) با ابتلا به بیماری و سالم بودن نشان داد. نتیجه گیری: بالا بودن سطح نگرش مذهبی در افراد بیمار نسبت به سالم می تواند نشانگر احساس نیاز انسان به خدا در زمان مواجه با بیماری باشد. به نظر می رسد می توان از این امتیاز در راستای ارتقاء سلامت جسمی و روانی بیماران و بهبود تبعیت از درمان گامی مؤثر برداشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تاب‌آوری روانی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی با افراد سالم

مقدمه: بیماران قلبی عروقی به خصوص بیماران دچار اختلال در عروق کرونر در مرحله حاد، اضطراب زیادی دارند و به نسبت بیماران با اضطراب کمتر، 5 مرتبه بیشتر دچار عوارض جدی قلبی می‌شوند. تاب‌آوری به معنای توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن می‌باشد. و جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی دارد که می‌تواند به بیرون آمدن از شرایط سخت بیماری‌های طبی نیز کمک کنن...

متن کامل

مقایسه میزان استرس تجربه شده و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب و افراد سالم

Introduction & Objective: Etiological researches suggest that biopsychosocial dimensions are responsible for coronary heart disease (CHD). The main goal of the present research was to compare stressful life events and stress coping strategies in coronary heart patients (Acute Myocardial Infarction) and non-patients. Materials & Methods: In this cross sectional research 102 patients (all male...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه پهنای سینوس کرونر بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر با افراد سالم به وسیله اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک

زمینه و هدف: در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، به علت تنگی هرکدام از شریان های کرونر، میزان جریان خون ورید های مربوطه کاهش یافته و در نتیجه میزان جریان خون ورید سینوس کرونر نیز کاهش می‌یابد. روش‌های استاندارد اندازه گیری جریان خون ورید سینوس کرونر تهاجمی است و نیاز به انجام کاتتریسم یا استفاده از مواد پرتوزا دارد. از مدتی پیش اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک برای بررسی میزان جریان خون سینوس کر...

متن کامل

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء سبک زندگی سالم میان افراد مبتلاء به بیماری عروق کرونر

هدف. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سرمایه اجتماعی و اثرات آن بر سبک زندگی سالم در افراد با بیماری عروق کرونر بود.  زمینه. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت، نقش مهمی در ارتقاء سبکزندگی سالم در افراد دارد. با توجه به رشد چشمگیر بیماری عروق کرونر، مطالعه در مورد اثرات سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی سالم در افراد با بیماری عروق کرونر ضروری است. روش کار. این مطالعه توصیفی مق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 3

صفحات  18- 25

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021