مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی

نویسندگان

چکیده

  زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست‌ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه‌ همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ تحلیلی رادیوگرافی‌های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله‌ مراجعه­کننده به دانشکده‌ دندان­پزشکی قزوین در سال 1392 ارزیابی شدند. سن دندانی براساس مراحل کلسیفیکاسیون دندان‌های سمت چپ فک پایین به جز دندان عقل براساس روش موریس و همکاران (1963) و دمرجیان و همکاران (1973) تعیین شد. داده­ها با آزمون­های آماری تی جفتی و پیرسون تحلیل شدند.   یافته­ها: از 419 نفر بیمار مورد مطالعه، 190 نفر (45 درصد) پسر و 229 نفر (55 درصد) دختر بودند. میانگین سن بیماران مراجعه­کننده 47/2 ± 26/11 سال بود. علی رغم همبستگی بالایی که بین تمامی این سنین وجود داشت، بین مقادیرسن تقویمی و سن دندانی موریس در تمام رده‌های سنی و در کل نمونه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود داشت. تفاوت بین سن تقویمی و سن دندانی دمرجیان فقط در گروه سنی 6 سال و پسران 7، 12 و 15 سال معنی‌دار بود و در سایر رده‌های سنی تفاوت معنی­داری دیده نشد. تفاوت آماری معنی‌داری بین سن دندانی در دو روش موریس و دمرجیان در تمام رده‌های سنی وجود داشت.   نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­ها، به نظر می‌رسد استفاده از روش موریس برای جامعه‌ ایرانی قابل قبول نباشد، ولی روش دمرجیان می‌تواند کارایی قابل قبولی در تخمین سن دندانی براساس سن تقویمی افراد داشته باشد که البته به دلیل تخمین بیش از میزان واقعی آن، ضرورت تدوین جداول خاص آن در جامعه‌ ایرانی احساس می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی

زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی رادیوگرافی های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله مراجعه­کننده به دان...

متن کامل

تخمین سن تقویمی با استفاده از روش دمرجیان در افراد 5 تا 16 ساله شهر رشت

Introduction: Age estimation plays a critical role in dentistry especial in orthodontics, pediatric Dentistry and other majors such as archaeology, etc. The aim of this study was to evaluate the accuracy of dental age estimation in 5-16 years-old children and adolescents in Gilan using Demirjian method. Methods: This retrospective cross-sectional study was carried out on 314 panoramic radiogra...

متن کامل

بررسی همبستگی سن تقویمی، سن اسکلتی، سن دندانی و سن تخمینی از رادیو گرافی پانورامیک در مراجعه کنندگان به کلینیک های دندانپزشکی شهر یزد در سال 84-1383

سابقه و هدف: پیش بینی پتانسیل رشدی در بیماران یکی از عوامل مهم در طرح درمان موفق ارتودنسی است که با استفاده از مرحله سن اسکلتی و یا سایر شاخص هایی نظیر سن شناسنامه ای، بلوغ جنسی، مراحل تکامل دندانی، قد و وزن انجام می پذیرد. اهمیت دیگر تعیین سن بیماران، استفاده آن در مراکز پزشکی قانونی می باشد، تا بتوان سن افراد دارای اشکال در ثبت تاریخ تولد و سن مجرمان زیر 18 سال یا بالای 18 سال را تشخیص داد. ه...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین

زمینه: استفاده از مراحل مختلف تکامل دندان‌ها به دلیل اثرپذیری کم تر از تغییرات هورمونی و تغذیه‌ای برای تعیین سن کودکان نسبت به روش‌های دیگر ارجح است. در حال حاضر، معمول‌ترین و معتبرترین روش برای تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. هدف: مطالعه با هدف تعیین رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال تحصیلی 89-1388 در دا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 1

صفحات  46- 37

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021