مقایسه وزن تخمینی جنین در سونوگرافی بر اساس دور شکم و طول فمور با وزن هنگام تولد در خانمهای باردار

نویسندگان

  • زرگر، , مهوش
  • مسیحی, سارا
  • نجفیان, مهین
چکیده

چکیده زمینه و هدف: میزان بالایی از مرگ و میر حوالی زایمان در رابطه با وزن هنگام تولد و مشکلات ناشی از آن است. بنابراین تخمین وزن جنین در اداره لیبر و زایمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه وزن تخمینی جنین در سونوگرافی بر اساس دور شکم و طول فمور با وزن هنگام تولد در خانمهای باردار بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز بر روی600 خانم باردار تک قلوی مراجعه کننده جهت مراقبت‌های بارداری در طی 72 ساعت قبل از زایمان درسال‌های 1390 تا 1391 انجام شد. اطلاعات بیمار شامل؛ سن بارداری، سابقه بیماری‌های قبلی، وزن تخمینی جنین قبل از تولد بر اساس دور شکم و طول فمور و براساس معادله‌ی Hadlock و نیز وزن واقعی نوزاد در پرسشنامه ثبت گردید. در صورت عدم زایمان در طی72 ساعت بیمار از مطالعه خارج شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای جهت مقایسه نسبت‌ها استفاده شد. یافته‌ها: ضریب همبستگی پیرسون بین وزن تخمینی قبل از تولد و وزن واقعی زمان تولد 878/0، در گروه وزنی زیر2500 گرم 888/0، درگروه وزنی بین2500 تا 4000 گرم 816/0 و در گروه با وزن بیش از 4000 گرم 399/0 محاسبه شد. میانگین اختلاف مطلق وزن تخمینی قبل از تولد به وزن واقعی پس از تولد در مجموع 96/174 گرم محاسبه شد. میانگین اختلاف وزن تخمینی با وزن واقعی پس از تولد در گروه SGA(کوچک نسبت به سن حاملگی)، 88/172 گرم، گروه نوزادان با وزن بین4000-2500 گرم 29/175 گرم و در وزن بالای4000 گرم، 46/213 گرم محاسبه شد. نتیجه‌گیری: اعتبار سونوگرافی طی72 ساعت قبل از زایمان برای جنین‌های با وزن زیر4000 گرم قابل قبول و برای جنین‌های با وزن بیشتر از4000 گرم نسبتاً ضعیف بود. واژه‌های کلیدی: وزن تخمینی جنین، وزن واقعی پس از تولد، سونوگرافی

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دقت سونوگرافی جهت تخمین وزن هنگام تولد

Background and purpose: Âccurate estimation of fetal weight is of paramount importance in the management of labor and delivery and may be related to critical points of decision making and proper management. This study was done in order to compare the accuracy of clinical and ultrasonic estimation of fetal weight in Ïmam Khomeini hospital of Sari, Ïran. Materials and methods: During this st...

متن کامل

بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد

: آبستنی، تنها با تغییرات جسمی در زن همراه نیست بلکه ازنظر روحی نیز دگرگونی‌هایی در زن باردار رخ می‌دهد. عوامل مختلفی در سلامت بارداری مادران مؤثر است که از آن جمله می‌توان به عوامل روان‌شناختی خود مادر، اضطراب، استرس و افسردگی اشاره کرد. دوران حاملگی می‌تواند به حدی استرس‌زا باشد که بیماری‌های روانی را برانگیزد اضطراب دوران بارداری می‌تواند باعث پیامدهای مهمی ازجم...

متن کامل

بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد

: آبستنی، تنها با تغییرات جسمی در زن همراه نیست بلکه ازنظر روحی نیز دگرگونی‌هایی در زن باردار رخ می‌دهد. عوامل مختلفی در سلامت بارداری مادران مؤثر است که از آن جمله می‌توان به عوامل روان‌شناختی خود مادر، اضطراب، استرس و افسردگی اشاره کرد. دوران حاملگی می‌تواند به حدی استرس‌زا باشد که بیماری‌های روانی را برانگیزد اضطراب دوران بارداری می‌تواند باعث پیامدهای مهمی ازجم...

متن کامل

مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر

مقدمه: با توجه به عوارض شناخته شده تخمین نادرست، تخمین وزن جنین از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد روش های مختلف تخمین وزن جنین وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال1391 بر روی 160 زن باردار 41-37 هفته با بارداری تک قلو در بیمارستان آیت ...

متن کامل

تعیین وزن جنین با سونوگرافی در خانمهای باردار با حاملگی ترم

مقدمه: اختلال در رشد و وزن جنین نقش مهمی در میزان ابتلا و مرگ و میر زمان زایمان دارد. بیش از 50 فرمول مختلف جهت تخمین وزن جنین مطرح شده است ولی تا به حال فرمول ایده آلی مشخص نگردیده است. این بررسی به منظور تعیین اوزان تخمینی بر اساس فرمول هدلوگ و مقایسه آن با اوزان واقعی انجام گرفت. روش کار: این تحقیق به روش تحلیلی بر روی 96 خانم حامله با حاملگی بدون عارضه در جنین انجام گرفت. سونوگرافی در 10 رو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره 8

صفحات  632- 640

تاریخ انتشار 2013-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021