مقایسه کارایی جلب کننده‌‌ها و تله‌‌های فرمونی مختلف در به دام‌اندازی مگس میوه گیلاس Rhagoletis cerasi (Lineous) در اصفهان

نویسندگان

  • حسین مقدس گروه حشره‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
  • علیرضا جلالی زند گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده

مگس گیلاس(Dip.:Tephrithidae)  Rhagoletis cerasi  یکی از آفات شناخته شده و کلیدی باغ‌­های گیلاس و آلبالو  می­‌باشد که هر ساله خسارت زیادی را به این محصولات وارد می ­سازد. این پژوهش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی اجرا و به بررسی تاثیر تیمارهای مختلف شامل محلول پروتئین هیدرولیزات، نمک جامد بی‌کربنات آمونیوم داخل تله مک‌فیل، فرمون شرکت گرین یونیورس اسپانیا و فرمون شرکت راسل انگلیس داخل تله دلتا و تله کارت زرد صلیبی1 جهت تعیین زمان اوج جمعیت آفت و بهترین زمان کنترل جمعیت آفت پرداخت. بر طبق نتایج، اختلاف بین تله­‌ ها در جلب مگس گیلاس در مناطق مورد بررسی معنی‌ دار بود. در منطقه نجف ‏آباد تیمار­های تله کارت زرد صلیبی با میانگین 75/28 و فرمون شرکت راسل با میانگین 5/0 و در منطقه خمینی ‌شهر تیمار­های تله کارت زرد صلیبی با میانگین 25/15 و پروتئین هیدرولیزات با میانگین صفر به­ترتیب بیشترین و کمترین میزان شکار حشرات بالغ مگس گیلاس را نشان دادند. بنابراین پیشنهاد می‌شود کارت­های زرد صلیبی همراه با نمک بی‌­کربنات آمونیوم برای ردیابی و کنترل آفت در قالب یک برنامه مدیریت تلفیقی همراه با سایر روش­‌های مبارزه مورد استفاده قرار گیرد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه جلب کنندگی تله‌های مختلف در جلب مگس میوه یتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae) یکی از مهم‌ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می‌شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش‌های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله‌های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، ت...

متن کامل

مقایسه جلب کنندگی تله های مختلف در جلب مگس میوه یتون bactrocera oleae (diptera: tephritidae)

مگس میوه زیتون (bactrocera oleae) یکی از مهم ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، ت...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

A New Visual Trap for Rhagoletis cerasi (L.) (Diptera: Tephritidae)

The European cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi (L.) (Diptera: Tephritidae), is the most important pest of sweet cherries in Europe. The aim of our experiments was to develop a new, cost-efficient, lead chromate-free and more eco-friendly trap for monitoring and mass trapping of R. cerasi. Five different-colored yellow panels and three different trap shapes were compared to a standard Rebell(®...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 1

صفحات  55- 63

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021