مقایسه کلینیکی دقت اپکس یاب الکترونیکی و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان‌های مولر شیری

نویسندگان

  • بحرالعلومی, زهرا
  • رجایی بهبهانی, الهام
  • رکابی, صفا
  • سروری, میلاد
چکیده

Introduction: Radiography is the most common method for measurement of working length, though it is not the ideal method because of technical problems, radiation hazard, superimposition of permanent teeth bud on primary teeth, and so on. Electronic Apex Locator (EAL) is a device for determination of working length. Therefore, this study aimed to compare the accuracy of an electronic apex locator and radiography for determining working length of primary necrotic molars. Methods: sixty canals of twenty necrotic mandibular primary molars were used in children with 5-7 years old. There were no calcified canal, previous root canal therapy and perforation of pulp chamber floor. Access cavity was prepared and working length was determined by means of NSK EAL and conventional radiography and then was compared. Moreover, Pulpectomy was completed. Data were analyzed by Paired Samples T test. Results: In 56(93.3%) of the canals, the length measured by NSK EAL was determined to be equal to the length measured by radiography. In 3 canals(5%), NSK measurements were found to be less than radiography measurements for 1mm and in 1 canal (1.7%), it was greater than radiography measurements for 1mm. T test analysis indicated no significant difference between the two measurement methods (p=0.85). Conclusions: Electronic apex locator can accurately assess the length of canals in primary molars.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه کلینیکی دقت اپکس یاب الکترونیکی و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان های مولر شیری

مقدمه: برای موفق بودن درمان پالپکتومی در دندان های شیری اندازه گیری دقیق طول کانال ریشه لازم است. تعیین طول با استفاده از پرتونگاری رایج ترین روش مورد استفاده بوده است، اما به دلیل عوارض ﺳﻮء پرتو و همچنین لزوم همکاری کودک معمولاً با مشکلاتی همراه است. هدف از مطالعه، مقایسه دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی nsk با پرتو نگاری معمولی برای تعیین طول کانال ریشه مولرهای شیری نکروز بود. روش بررسی: تعداد 2...

متن کامل

تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه‌گیری طول کانال دندانهای مولر شیری

    تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه‌گیری طول کانال دندانهای مولر شیری    دکتر مریم کرمی نوگورانی1- دکتر مریم زارع جهرمی2 - دکتر زهرا دهقان3 – دکتر ریحانه طلایی4   1- دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران   2- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، اصفهان، ایران   3- دستیار...

متن کامل

تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه گیری طول کانال دندانهای مولر شیری

تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه گیری طول کانال دندانهای مولر شیری    دکتر مریم کرمی نوگورانی1- دکتر مریم زارع جهرمی2 - دکتر زهرا دهقان3 – دکتر ریحانه طلایی4   1- دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران   2- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، اصفهان، ایران   3- دستیار گرو...

متن کامل

ارزیابی دقت دو آپکس یاب الکترونیکی Foramatron V و Ipex در تعیین طول کانال ریشه دندان

  ارزیابی دقت دو آپکس یاب الکترونیکی Foramatron V و Ipex در تعیین طول   کانال ریشه دندان       دکتر محمدحسن ضرابی1- دکتر فاطمه شهرامی2 - دکتر مریم قره چاهی3 – دکتر مریم فرقانی 3- دکتر مهدی وطن پور4   1- استاد گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   2- اندودنتیست   3- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   4- اس...

متن کامل

ارزیابی مقایسه ‌ای دستگاه Apex.Finder (آپکس یاب) و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه دندان Invivo

سابقه و هدف: انجام یک معالجه ریشه مناسب بر سه اصل تهیه حفره دسترسی، آماده سازی کانال و پر کردگی سه بعدی استوار است. تعیین طول دقیق کانال ریشه و باقی ماندن در محدوده آن در طی معالجه ریشه از اهمیت خاصی برخوردار است. روشهای مختلفی جهت تعیین طول دقیق کانال که نقطه ختم آن (C.D.J)؛ 0.5-1 mm آپکس رادیوگرافی (که یک لندمارک هیستولوژیک است) می‌باشد، وجود دارد. وجود مشکلات متعدد روش رادیوگرافی، دانشمندان ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره 3

صفحات  360- 369

تاریخ انتشار 2013-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021