مقایسه کمی وکیفی روغن اسانس پونه سای خوشه ای(Nepeta racemose ) در مراحل مختلف رشد

نویسندگان

  • علی مازوجی گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
  • فاطمه زندی طغان فارغ التحصیل کارشناس ارشد زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  • گیتی برزین عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر
چکیده

پونه سای خوشه ای با نام علمی Nepeta racemosa L. از خانواده نعناعیان گیاهی است علفی، و یکی از گیاهان دارویی مهم در دنیا و کشور ما بوده که دارای مقادیر قابل توجهی متابولیت های ثانویه و به ویژه روغن های اسانسی می باشد. از مواد مؤثره این گیاه استفاده فراوانی هم در طب و هم در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی می شود. (خلد برین و اسلام زاده، 1380) هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه روغن اسانس گیاه پونه سای خوشه ای در مراحل مختلف رشداست. گیاه پونه سای خوشه ای گیاه Nepeta racemosaاز نیمه تیر ماه تا اوایل مرداد ماه 1393 در طی مراحل قبل از گلدهی, بعد از گلدهی و مرحله میوه دهی از منطقه جاده هراز بعد از امامزاده هاشم سه راهی پلور به سمت لار, پس از شناسایی جمع آوری گردید نمونه ها با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس گیری شداسانس پونه سای خوشه ای ، ترکیبات مونوترپنی بیشترین درصد اجزاء اسانس گیاه پونه‌سای خوشه‌ای را در تمامی 5 مرحله دارا هستند که در این بین، مقدار دو ترکیب نپتالاکتون و 1،8-سینئول نسبت به سایر ترکیبات بیشتر بوده است. در بسیاری از مطالعات صورت گرفته در زمینه تعیین ترکیبات شیمیایی اسانس‌ها که در منابع موجود است ترکیبات مونوترپنی جزء غالب آنها را تشکیل داده(33)، و در برخی از آنها نیز مونوترپن‌های نپتالاکتون و 1،8-سینئول از مواد اصلی تشکیل دهنده اسانس هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش مورفوفیزیولوژیک پونه سای خوشه ای (nepeta racemosa lam.) به تنش خشکی

جنس nepeta 250 گونه در دنیا دارد. این گونه در ایران دارای 67 گونه است که 39 گونه آن بومی ایران می باشد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی پونه سای خوشه ای (nepeta racemosa lam.) آزمایشی در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات البرز، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1390 اجرا شد. سطوح مختلف تنش خشکی شامل 100% (ش...

متن کامل

ترکیب های شیمیایی اسانس پونه سای اشترانکوهی (nepeta elymaitica bornm.)

پونه سای اشترانکوهی (nepeta elymaitica bornm.) یکی از گونه های انحصاری جنس nepeta در ایران است. این جنس دارای گونه های اسانس دار ارزشمندی است که تاکنون 79 گونه آن از ایران گزارش شده است که 39 گونه از آنها انحصاری ایران هستند. هدف از این مطالعه، شناسایی ترکیب های شیمیایی موجود در اسانس پونه سای اشترانکوهی (nepeta elymaitica bornm.) بود. بدین منظور این گیاه در تیرماه 1393 از منطقه کمندان واقع در ...

متن کامل

تاثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس پونه سای خوشه ای (nepeta rasemoca) با تکنیک gc , gc/ms

اسانس های گیاهی در طیف وسیعی از محصولات دارو ی، غذایی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. نپتا راسموسا ( nepta rasemoca ) از خانواده نعناعیان است. در طب سنتی به ا ثر ضد عفونت و محرک ، معرق و تحریک کننده و همچنین برای بیماری تنفسی و اگزما ا شاره شده است . یافته های تحقیقاتی نشان داده که ترکیبات اصلی اسانس نپتا راسموسا نپتالاکتون با (28/38 %) و1و8- سینول با(47/06%) بوده و این ترکیب در...

بررسی درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده آن، خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی گیاه دارویی پونه سای انبوه (nepeta glomerulosa boiss.) در مراحل مختلف رشد فنولوژیک

به منظور بررسی ویژگی های اکولوژیک گونه دارویی پونه سای انبوه (nepeta glomerulosa boiss)، مطالعات مختلفی در سال 1392 انجام شد. به این منظور مطالعات به سه دسته شامل مطالعات در عرصه های طبیعی، مطالعات آزمایشگاهی و گلخانه ای تقسیم شدند. در مطالعات طبیعی، خصوصیات فیتوشیمیایی از قبیل درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده آن، خواص آنتی اکسیدانی و همچنین میزان ترکیبات فنولی گیاه در سه مرحله ی مختلف رشدی شامل ...

مقایسه تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Prangos ferulacea Lindl. در مراحل مختلف رشد

جاشیر (Prangos ferulacea Lindl.)گیاهی است پایا، بلند و معطر متعلق به تیره چتریانکه دارای ارزش علوفه‌ای زیادی است و در پزشکی سنتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخشهای هوایی گیاه مذکور از ارتفاعات شمال غرب شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان جمع آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه اسانس‌گیری از آن با روش تقطیر با آبصورت گرفت. نتایج بررسیهای کمی در این مورد نشان داد که بیشترین مقدار اسانس در...

متن کامل

بررسی اکو فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی پونه سای البرزی (nepeta crassifolia boiss. & buhse)

رشد و تولید گیاهان در اکوسیستم ها و رویشگاه های طبیعی مختلف، تحت تاثیر عوامل مختلف اکولوژیکی قراردارد. پونه-سای البرزی با نام علمی nepeta crassifolia boiss. & buhseاز خانواده نعناعیان (laminaceae) گیاهی چندساله، بوته ای که بومی ایران بوده و از ارتفاع 4000-1000 متر از سطح دریا می روید. در این تحقیق به بررسی ترکیبات اسانس این گیاه در مرحله رویشی،گلدهی در پنج رویشگاه واقع در در حوزه دلارستاق شهرست...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021