مقایسه کنترل شیمیایی وبیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(Fusarium oxysporum f.sp.cumini)درشرایط آزمایشگاه وگلخانه

نویسندگان

  • رضااقنوم
  • بهروز جعفرپور
  • ماهرخ فلاحتی رستگار
چکیده

پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(Fusarium oxysporum f.sp.cumini) مهمترین بیماری این زراعت در استان خراسان است وهمه ساله خسارت زیادی وارد میکند.در این بررسی اثر6جدایه آنتاگونیست و4قارچکش در کنترل بیماری در شرایط آزمایشگاه وگلخانه مطالعه شد. قارچهای آنتاگونیست از خاک بعضی مناطق زیره کاری خراسان جداسازی وآنهاTrichoderma harzianum وGliocladium virens تشخیص داده شدند.از T. harzianum 4جدایه(T1-T4)واز G. virens دوجدایه (G2وG1)برای آزمایشات درنظر گرفته شدند.مطالعات میکروسکوپی نشان داد که تریکودرماوگلیوکلادیوم با تماس وپیچش هیفی باعث تغییر شکل و تخریب هیف های فوزاریوم میشوند.رقابت تغذیه ای آنتاگونیست ها با فوزاریوم در کشت دوطرفه موجب کاهش رشد میسلیوم قارچ بیماریزا گردید. اثر ممانعت کنندگی ترکیبات فرار کشت 96ساعته جدایه T4با 08/46% جلوگیری از رشد میسلیوم فوزاریوم بیشتر از سایر جدایه ها بود وترشحات مایع خارج سلولی جدایه G1 درغلظت 30%با62/36% بیشترین تأثیر را در جلوگیری از رشد میسلیوم فوزاریوم داشت . قارچکش های بنومیل،رورال(ایپرودیون+کاربندازیم).کربوکسین تیرام وکاپتان درغلظت 10میلی گرم درلیتر با محیط کشت PDA به ترتیب 100% ، 39/85% ، 88/45% از رشد میسلیوم فوزایوم ممانعت کردند مقادیر غلظت مؤثر 50% (EC50)قارچکشها به ترتیب عبارت است از 63/1 ، 86/1 ، 85/6 و 18/14 میلی گرم در لیتر . در بررسی های گلخانه ای، پوشش دادن بذر با اسپور T. harzianum جدایهT2 با4/65% کاهش بیماری اثر بهتری از ضدعفونی بذر با قارچکشها داشت.افزودن مایه تریکودرما وگلیوکلادیوم تکثیرشده برروی سبوس گندم تخمیرشده با خاک،بیماری را تا حد قابل ملاحظه ای کنترل کرد. جدایه T2با5/62% کاهش بیماری در مقایسه با شاهد آلوده،از سایر جدایه ها مؤثرترین بود.بطورکلی میتوان نتیجه گرفت که T. harzianum و G. virensمیتوانند بعنوان آنتاگونیست های مناسبی برای کنترل بیولوژیکی این بیماری مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه کنترل شیمیایی وبیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(fusarium oxysporum f.sp.cumini)درشرایط آزمایشگاه وگلخانه

پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(fusarium oxysporum f.sp.cumini) مهمترین بیماری این زراعت در استان خراسان است وهمه ساله خسارت زیادی وارد میکند.در این بررسی اثر6جدایه آنتاگونیست و4قارچکش در کنترل بیماری در شرایط آزمایشگاه وگلخانه مطالعه شد. قارچهای آنتاگونیست از خاک بعضی مناطق زیره کاری خراسان جداسازی وآنهاtrichoderma harzianum وgliocladium virens تشخیص داده شدند.از t. harzianum 4جدایه(t1-t4)واز g. vi...

متن کامل

ارزیابی استرین هایStreptomyces برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه

اثر کنترل کنندگی سیزده استرین Streptomyces شامل 8 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه بوته های جالیز در ورامین و 5 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه فلفل در استرالیا روی Fusarium oxysporum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که همه استرین های Streptomyces در روش های کشت متقابل و سلوفان، رشد عامل بیماری را به میزان 33/13 تا 16/99 درصد کاهش دادند. دادند . در هنگامی که...

متن کامل

واکنش ارقام کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp. lactucum)

بیماری پژمردگی فوزاریومی کاهو یکی از بیماری های مهم استان تهران می باشد، به منظور تعیین حساسیت و مقاومت ارقام کاهو تعداد 20 رقم کاهو با منشاء کشورهای ایتالیا، دانمارک، ژاپن، انگلستان، آمریکا و ایران در گلخانه تحت تاثیر جدایه 24 قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lactucum قرار گرفت و شاخص های درصد جوانه زنی بذرها، تعداد گیاهان سالم، وزن تازه اندام هوایی، وزن خشک اندام هوائی و وزن خشک ریشه برای ارزیاب...

متن کامل

واکنش ارقام و لاین های پیشرفته کنجد به بیماری پژمردگی فوزاریومی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

چکیده بیماری پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی کنجد یکی از مهمترین بیماری­های خاکزاد کنجد در ایران و جهان است.نمونه‌های بیمار کنجد از مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر جمع‌آوری و قطعاتی از ریشه، ساقه و بذر آنها کشت گردید. در این تحقیق قارچ(Fos) Fusarium oxysporum f.sp. sesameدر 81% موارد از بافتهای آلوده کنجد جداسازی و به‌عنوان عامل اصلی بیماری‌ معرفی شد،همچنین شمار معدودی ازگونه F...

متن کامل

ارزیابی استرین هایstreptomyces برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه

اثر کنترل کنندگی سیزده استرین streptomyces شامل 8 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه بوته های جالیز در ورامین و 5 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه فلفل در استرالیا روی fusarium oxysporum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که همه استرین های streptomyces در روش های کشت متقابل و سلوفان، رشد عامل بیماری را به میزان 33/13 تا 16/99 درصد کاهش دادند. دادند . در هنگامی که...

متن کامل

بررسی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ومبارزه شیمیایی با آن در منطقه ورامین

بیماری پژمردگی گوجه فرنگی که عامل آن قارچ Fusarirm oxysporum f.sp Iycopersici می باشد. یکی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی در منطقه ورامین می باشد. میانگین درصد آلودگی در مزارع گوجه فرنگی در خلال سالهای 1362 تا 1367 حدود 4/27 درصد بوده است . بعضی از مزارع گوجه فرنگی در ورامین قبل از آنکه بتوان محصولی را برداشت نمود کاملا از بین می روند. بیماری درتمام مراحل رشد به گیاه حمله می کند . نشانه های بیمار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023