مقایسه کنش های اجرایی کودکان مبتلا به صرع وکودکان سالم

نویسندگان

  • آبنیکی, الهام دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
  • توسلی, علیرضا بیمارستان بوعلی اردبیل، اردبیل
  • معزز, رقیه دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
  • معزز, رویا دانشگاه آزاد اسلامی، واحداردبیل
چکیده

زمینه و هدف: از آنجایی که صرع، یک اختلال عصب­ شناختی است، مطالعه اختلال­های شناختی در این مورد، در گستره عصب­ روان شناختی قرار می­گیرد. از این میان، می­توان به آسیب وارده به سطوح مغز در بیماران مبتلا به صرع و تأثیرهای مختلف آن در کنش­ های اجرایی، اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کنش ­های اجرایی کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم انجام گرفته است. روش:در این پژوهش که از نوع علّی- مقایسه­ا ی است. 60 آزمودنی (30 نفر در گروه بیمار و 30 نفر در گروه سالم) به شیوه نمونه ­گیری در دسترس از بین بیماران مراجعه­ کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل در سال 92 به عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. برای جمع­ آوری داده ­ها از آزمون دسته­ بندی کارت­ های ویسکانسین (گرانت و برگ، 1984) استفاده شد. تحلیل داده­ ها نیز با استفاده از آزمون تی مستقل انجام شد. یافته ­ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که کودکان مبتلا به صرع، خطای درجاماندگی و مجموع خطاهای بیشتر و تعداد طبقه­ های کامل شده کمتری را نسبت به گروه سالم داشتند. همچنین این کودکان اصرار بیشتری در استفاده از یک ملاک در طبقه­ بندی کارت­ ها از خود نشان دادند. از میان عوامل مؤثر در کنش­ های اجرایی بیماران مبتلا به صرع، سن شروع تشنج و تعداد حمله ­ها در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که کودکان مبتلا به صرع با سن شروع زودتر و تعداد حمله ­های بیشتر در تکمیل کامل آزمون، ناموفق عمل می­کنند. همچنین خطای درجاماندگی در بین بیماران مبتلا به صرع عمومی، بیشتر از بیماران مبتلا به صرع کانونی به دست آمد. اما در مجموع خطاها تفاوت معناداری در این دو گروه مشاهده نشد. نتیجه ­گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده عملکرد ضعیف ­تر کودکان مبتلا به صرع در کنش ­های اجرایی در مقایسه با کودکان سالم است. تلویحات ضمنی نتیجه به دست آمده مورد بحث قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه توانایی‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان 12-6 ساله مبتلا به صرع با کودکان سالم

زمینه و هدف: بیماری صرع بیماری نسبتاً شایع عصبی دوران کودکی است و تقریبا 10-5 کودک از هر 1000 کودک را مبتلا می‌سازد. این اختلال بر روی توانایی‏های کودکان مبتلا و عملکرد آنان تأثیر گذاشته و سلامت روانی آنان را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه توانایی‏های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به صرع و سالم سن مدرسه انجام شده است. روش کار: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی 150 کود...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی کودکان مبتلا به صرع با کودکان سالم

مقدمه و اهداف ارتباط بین اختلال کمبود توجه و بیش فعالی و صرع در مطالعات زیادی کانون توجه قرار گرفته است. مطالعات جمعیتی نشان داده که 12-15% کودکان مبتلا به صرع ملاک های اختلال کمبود توجه و بیش فعالی را در مقایسه 3-7% در جمعیت عادی کودکان نشان می دهد. هدف این مطالعه  بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان ایرانی مبتلا به صرع با کودکان سالم می باشد. مواد و روش ها تعداد 1...

متن کامل

مقایسه توانایی‏های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان ۱۲-۶ ساله مبتلا به صرع با کودکان سالم

زمینه و هدف: بیماری صرع بیماری نسبتاً شایع عصبی دوران کودکی است و تقریبا 10-5 کودک از هر 1000 کودک را مبتلا می سازد. این اختلال بر روی توانایی‏های کودکان مبتلا و عملکرد آنان تأثیر گذاشته و سلامت روانی آنان را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه توانایی‏های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به صرع و سالم سن مدرسه انجام شده است. روش کار: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی 150 کود...

متن کامل

صرع در کودکان مبتلا به فلج مغزی

In a cross-sectional study over a period of two years (Dec.2001- Dec.2003), 68 children with cerebral palsy(CP) and seizure aged 1-12 years were evaluated prospectively in Hazrat Rasoul Hospital. A control group of 60 children with seizure but no cerebral palsy at the same age group was also studied. The objective of the study was to find out the relationship between cerebral palsy ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره None

صفحات  49- 56

تاریخ انتشار 2015-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022