مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد

نویسندگان

  • ترانه موحد مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
  • زهرا محمدزاده مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده

مقدمه:امروزه ارزیابی درک بیماران از سلامت تا حدود زیادی جایگزین جنبه های کلینیکی ارزیابی بیماری ها شده است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد بود. مواد و روش ها:383 نفر از بیماران مراجعه کننده به 5 کلینیک خصوصی و 2 کلینیک دولتی شهر مشهد در این مطالعه مقطعی وارد شدند. متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیلات، علت مراجعه، وضعیت دنتیشن فانکشنال وDMFT  ثبت شد. نمره شاخص ارزیابی اثرات وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (OIDP; Oral Impact on Daily Performance) در هر بیمار محاسبه شد.تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون tمستقل، من ویتنی وکای دو انجام شد. یافته‌ها:علت مراجعه به کلینیک‌های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری داشت (001/0 (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در مراجعین به کلینیکهای دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد: سال1393

مقدمه و هدف تاثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه، یکی از شاخص های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان است که عواقب فیزیکی، اجتماعی و روانی ناشی از وضعیت سلامت دهان را مورد سنجش قرار می دهد.هدف از این مطالعه، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک دولتی و خصوصی شهر مشهد است. روش بررسی 383 نفر از بیماران مراجعه کننده به 5 کلینیک خصوصی مشهد و 2 کلینیک دولتی از میان 21 ...

مقایسه کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد

مقدمه: باروری یکی از مهمترین کارکردهای خانواده به شمار مـی رود و نابـاروری مـی توانـد باعـث اخـتلالات مهـم عاطفی، عواقب اجتماعی و روانی از جمله کاهش رضایت از زندگی و کیفیـت زنـدگی شـود . مطالعـه حاضـر بـا هـدف مقایسه کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد انجام شد. روش کار: در این مطالعه تحلیلی مقطعی، 100 زن بارور با انتخـاب تصـادفی از مراکـز بهداشـتی درمـانی و...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی سلامت دهان سالمندان مراجعه کننده به دانشکده های دندانپزشکی منتخب شهر تهران

مقدمه: یکی از تغییرات عمده در زندگی سالمندان از دست دادن دندان ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سلامت دهان سالمندان مراجعه کننده به دانشکده های دندانپزشکی منتخب شهر تهران انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی در سال 1394 بر روی 188 سالمند مراجعه کننده به دانشکده های دندانپزشکی در مراکز آموزشی درمانی شهر تهران که به روش نمونه گیری آسان و دسترس انتخاب شدند، انجام گردید. جهت گردآوری ...

متن کامل

بررسی اضطراب دندانپزشکی دربیماران مراجعه کننده به مطب های دندانپزشکی بخش خصوصی شهرستان مشهد

 Background: Patient's anxiety and thus not referring to detal offices for receiving dental services may inappropriately affect inadequately on community development indicators. There are limited studies in this area, and the results are usually inconsistent. This study was then carried out with the aim of determining the dental anxiety among patients referred to private offices in Mashhad.  Me...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 41  شماره 3

صفحات  239- 250

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021