مقایسۀ میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی

نویسندگان

  • رویا رسولی استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران
  • ریحانه رضاپور فریدیان دانشجوی کارشناسی‌ارشد مشاورۀ خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
  • وفا مصطفی دانشجوی کارشناسی‌ارشد مشاورۀ خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی با توجه به جنسیت و مرحله‌های درمان آنهاست. روش پژوهش از نوع علی - مقایسه‌ای و جامعۀ آماری شامل همۀ افراد ایرانی مبتلا به بی‌قراری جنسیتی در سال ۱۳۹۳ است. نمونه شامل 47 نفر مرد به زن و 47 نفر زن به مرد (94 نفر) است که با روش نمونه‌‍‌گیری هدفمند و گلوله‌‌برفی انتخاب شده‌اند. ابزارهای استفاده‌شده شامل مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS) و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک‌شدۀ زیمت و همکاران (MSPSS) است. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده میان افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد متفاوت است؛ اما میزان رضایت از زندگی میان این افراد، تفاوت معناداری ندارد. همچین میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده ازطرف خانواده و دوستان و نیز رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی که دورۀ درمان تغییر جنسیت را تمام کرده‌اند، بیشتر از سایر آزمودنی‌هاست. براساس این یافته‌ها، عمل جراحی تغییر جنسیت برای این افراد پیشنهاد می‌شود؛ البته با توجه به محدودبودن نمونه، تعمیم‌‌دادن نتیجه‎‌ها باید با احتیاط صورت بگیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی میزان رضایت از زندگی بر اساس نگرش به نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی

هدف تحقیق حاضر پیش بینی میزان رضایت از زندگی بر اسا نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان 372 نفر (214 زن و 158 مرد) با روش تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند و به وسیله مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکارن (1985)، پرسشنامه نقش جنسیتی بم (1983) و ...

15 صفحه اول

نقش حمایت اجتماعی در جهت‌گیری و امید به زندگی افراد سالم و بیماران مبتلا به HIV

مقدمه: حمایت اجتماعی از مؤلفه‌های مهم در زندگی بیماران مبتلا به HIV است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی در جهت‌گیری و امید به زندگی در افراد سالم و بیماران مبتلا به HIV  شهرستان زابل بود.  مواد و روش‌ها: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مبتلایان به بیماری HIV و افراد عادی شهرستان زابل تشکیل می‌دادند. نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 19...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد

مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه جهت­ گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک­ شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد است.روش: در این مطالعه 89 بیمار مبتلا به لوکمی حاد در طی مدت 13 ماه به روش نمونه­ گیری تمام شمار در بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 1396 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع­ آوری داده­ ها به­ وسیله سه پرسشنامه جهت­ گیری زندگی، کیفیت زندگی (sf-36) و ح...

متن کامل

مقایسۀ ویژگی‌‌‌های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی تطبیق جنسیت داده و تطبیق جنسیت نداده

Objective: This study aimed to compare the personality traits of people with gender dysphoria disorder who were treated and those patients that have not been treated using the Rorschach test.   Materials and Methods: For this purpose, 30-list the available sampling procedure, according to demographic characteristics, matched as much as possible, were selected. Subjects were evaluated usi...

متن کامل

رضایت از زندگی سالمندان: نقش حمایت اجتماعی ادراک شده

زمینه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمندان در جهان و ایران موضوع رضایت از زندگی این گروه مورد توجه محققین قرار گرفته است. رضایت از زندگی سالمندان می تواند تحت تاثیر متغیرهایی نظیر حمایت اجتماعی باشد. این پژوهش با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده  و ارتباط آن بر رضایتمندی از زندگی سالمندان شهر گناباد انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی (توصیفی-تحلیلی) ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 3

صفحات  87- 100

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023