× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسۀ کارآیی شرکت‌های بیمه در ایران و کشورهای حوزۀ منا

نویسندگان

  • سوسن شکوهی گل کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد وحسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

نقش و جایگاه بالای صنعت بیمه در اقتصاد مدرن، حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است، از مسائل مهم در این حوزه، کارآیی است. به‌علاوه، در سال‌های اخیر به مسئلة کارآیی در کشور توجه خاصی شده است. در سیاست‌های پیشنهادی برنامة ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است. بررسی اجمالی شاخص‌های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه‌ای و درصد حقِّ بیمة کشور از کلِّ حقِّ بیمة جهانی، حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب کند. اولین گام در توسعة بیمه، این است که بررسی شود آیا بیمه‌ها در ایران باتوجه به امکانات خود کارآ عمل می‌کنند؟ به این منظور، صنعت بیمة ایران و سایر کشورهای حوزة منا مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری کارآیی فنی، از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها و روش پارامتری برآورد تابع مرزی تصادفی(برای تشخیص عوامل مؤثر بر کارآیی شرکت‌های بیمه) و تعدیل روش ناپارامتری استفاده می‌شود. براساس نتایج حاصل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و حجم ذخیرة فنی بر کارآیی صنعت بیمه، دارای اثر مثبت و معنادار است و صنعت بیمة ایران بیشترین کارآیی را در صنایع بیمة کشورهای حوزة منا دارد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این پژوهش دربارة اثر شاخص ریسک‌های کشوری(سیاسی، اقتصادی و مالی) بر تقاضای بیمه‌های بازرگانی برای 16 کشور از حوزة منا، طی دورة زمانی 2014-2000 بررسی انجام شده است. به این منظور، با استفاده از داده‌های تابلویی، تأثیر متغیرهای مربوط به ریسک‌های کلان اقتصادی بر بیمه‌های بازرگانی بررسی شده است. در این پژوهش، متغیر تقاضای بیمة بازرگانی به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، تولید ناخالص داخلی سرا...

چکیده مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می‌باشند، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به‌کارگیری روش داده‌های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر...

مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منطقه منا که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) می باشند، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کار گیری روش داده های تابلویی، تاثی...

پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران انجام‌شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) مطالعات میدانی به شمار می‌آید، روش انجام پژوهش نیز به‌صورت پیمایشی بوده است. در این پژوهش اطلاعات موردنیاز، به‌واسطه بررسی‌ها و مطالعات کتابخا...

هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه‌بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه‌بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می‌باشد. بررسی بیمه‌بیکاری در کشورهای منتخب نشان می‌دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه‌های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم‌می‌شود و در بس...

امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می‌تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت‌ها قرار گرفته است. سهام‌داران یک شرکت، دیدگاه‌های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می‌‌کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی‌شدن شرکت‌های بیمه و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی در ساختار مالکیت و سهام‌داران این شرکت‌ها  به‌وجودآورده‌است. قالب پژو...