مقایسۀ کارآیی شرکت‌های بیمه در ایران و کشورهای حوزۀ منا

نویسندگان

  • سوسن شکوهی گل کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد وحسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

نقش و جایگاه بالای صنعت بیمه در اقتصاد مدرن، حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است، از مسائل مهم در این حوزه، کارآیی است. به‌علاوه، در سال‌های اخیر به مسئلة کارآیی در کشور توجه خاصی شده است. در سیاست‌های پیشنهادی برنامة ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است. بررسی اجمالی شاخص‌های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه‌ای و درصد حقِّ بیمة کشور از کلِّ حقِّ بیمة جهانی، حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب کند. اولین گام در توسعة بیمه، این است که بررسی شود آیا بیمه‌ها در ایران باتوجه به امکانات خود کارآ عمل می‌کنند؟ به این منظور، صنعت بیمة ایران و سایر کشورهای حوزة منا مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری کارآیی فنی، از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها و روش پارامتری برآورد تابع مرزی تصادفی(برای تشخیص عوامل مؤثر بر کارآیی شرکت‌های بیمه) و تعدیل روش ناپارامتری استفاده می‌شود. براساس نتایج حاصل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و حجم ذخیرة فنی بر کارآیی صنعت بیمه، دارای اثر مثبت و معنادار است و صنعت بیمة ایران بیشترین کارآیی را در صنایع بیمة کشورهای حوزة منا دارد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

از عمر انتشار اوراق بهادار مبتنی بر بیمه یا همان اوراق بهادار بیمه‌ای (ILS) در جهان بیش از چندین دهه می‌گذرد. مشهورترین این اوراق، اوراق بیمه‌ای مرتبط با بلایای طبیعی یا همان اوراق بلایای طبیعی(CAT BOND) می‌باشند که انتشار آن توسط شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه اتکایی در چند دهه گذشته از استقبال فراوانی برخوردار بوده‌است . با نگاهی گذرا به تاریخچه این اوراق در می‌یابیم که عمده این اوراق در کش...

در این پژوهش دربارة اثر شاخص ریسک‌های کشوری(سیاسی، اقتصادی و مالی) بر تقاضای بیمه‌های بازرگانی برای 16 کشور از حوزة منا، طی دورة زمانی 2014-2000 بررسی انجام شده است. به این منظور، با استفاده از داده‌های تابلویی، تأثیر متغیرهای مربوط به ریسک‌های کلان اقتصادی بر بیمه‌های بازرگانی بررسی شده است. در این پژوهش، متغیر تقاضای بیمة بازرگانی به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، تولید ناخالص داخلی سرا...

چکیده مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می‌باشند، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به‌کارگیری روش داده‌های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر...

چکیده مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر...

مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منطقه منا که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) می باشند، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کار گیری روش داده های تابلویی، تاثی...

تحقیق حاضر با هدف مطالعۀ تطبیقی روش‌های ارائة انواع بیمه در ورزش ایران و کشورهای منتخب انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف تحقیق از دستۀ تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیز در دسته تحقیقات کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده‌‍‌ها از طریق خلاصه، جمع‌بندی و تفسیر به شکل استنتاجی و از طریق تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی بود. نتایج تحقیق نشان داد که در ایران بیمه‌های اجتماعی برای ورزشکاران...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود