ملاحظاتی در مورد تدریس علوم انسانی

نویسنده

  • علی ذکاوتی قراگزلو استادیارگروه علوم تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

چکیده

هدف: انتظار ما از آموزش علوم انسانی در نهادهای رسمی آموزشی چون مدرسه و دانشگاه چیست؟ چه می‌توان کرد تا آموزش علوم انسانی جذاب و کاربردی شود و شوق و اشتیاق دانستن و آموختن و کاربرد را برانگیزد؟ در تدریس ملاحظاتی وجود دارد: برنامه قصد شده، برنامه اجراشده و آن‌چه کسب شده‌اند. نگارنده باتوجه به یادداشت‌های خود در طول ارتباط با دانشگاهیان (دانشجو، مدرس و محققان حرفه‌ای) و بررسی انتظارات آنان از دروس ایده‌هایی را با انس مداوم با موضوع و تشویق مراجعان به " تصور موقعیت مؤثر " و بیان آن در تعامل با موضوع مورد تحقیقشان به‌دست آورده مطرح می‌کند. باورهای معرفت‌شناختی[1]، قابلیت‌های شخصی، الگوهای ذهنی و نقشه‌های ذهنی-اکولوژی تدریس -را تعیین می‌کند. معلم تاب‌آور، تسهیل‌گر و توانمندساز می‌تواند این موقعیت پیچیده را با همکاری یادگیرندگان مدیریت کند و بارور سازد. چنین معلمی‌با درک و غنی‌سازی اکولوژی تدریس و علم امکان انس عمیق (حاصل تجربه زیسته و مطالعات، سرگذشت‌نامه‌های افراد صاحب نظر) را فراهم می‌سازد. او با ارتباط‌گرایی، با فهم و نقد دائم جریان تدریس و تصمیم‌گیری و با تاب آوری به این سه هدف نزدیک می‌شود: الف- استنتاج‌ها و آموخته‌های دانش سازمان‌یافته ب- بهجت و لذت فردی ج-تعامل وکنش فرهنگی و اجتماعی و تقویت حس انسان دوستی و کمک به تکامل انسانی و معنوی

جستجوی کلمه کلیدی

تدریس
علوم انسانی
تأمل
انس

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، انقلابی در علوم انسانی و جایگاه متولیان این علوم نیز رخ داد و بر تصفیۀ اساتید دانشگاه تأکید شد. در دروس دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی نیز تغییر و تحولاتی در راستای اسلامی‌سازی و بومی‌سازی رخ داد که به نظر می­رسد انقلاب در علوم انسانی مبتنی بر هویت ملی، سیاسی و دینی مدیران سیاسی بوده است. سؤال این پژوهش آن بود که نقش این هویت‌ها در بین متولیان علوم انسا...

هدف از پژوهش حاضر آسیب­شناسی چگونگی نقد متون علوم انسانی در کشور از نگاه پاره­ای استادان و منتقدان این حوزه بوده است. بدین منظور نمونه­ای از داوران حوزه علوم انسانی که در زمینه نقد کتاب با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» همکاری داشتند به صورت در دسترس انتخاب و ابزار سنجش در اختیار آنان قرار گرفت. این ابزار بر اساس تجربه­های چندساله بوسیله محقّق ساخته و تنظیم شده بود. نتایج نشان داد مهمترین ...

مقاله حاضر با هدف بررسی میزان شناخت اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران از چهار دسته نظریه‎های یادگیری و چگونگی به کارگیری آنها در فرایند تدریس تهیه شده است. روش پژوهش توصیفی و نمونه آماری نیز شامل 75 نفر از اعضای هیئت علمی رشته‎های مذکور از پنج دانشگاه تهران بود که بر اساس درصد سهم اعضای هیئت علمی دانشگاهها و جنسیت با روشهای نمونه‌گیری خوشه‌ای، طبقه‌ای متناسب با حجم...

تاریخ دریافت: 09/08/1389 تاریخ پذیرش: 15/05/1390 چکیده استادان رشته‌های علوم انسانی همچون سایر استادان که در دیسیپلین‌های دیگر تخصص دارند، از صلاحیت‌های لازم در حوزه طراحی آموزشی برخوردار نیستند. گزارش‌های ارزیابی درونی از جمله مستنداتی است که بر درستی این مدعا صحه می‌گذارد. البته اگر به شرایط جذب استادان در نظام آموزشی ایران بنگریم نیز معلوم می‌شود که برخورداری از شایستگی‌های حرفه‌ای (تدریس) ...

مقاله حاضر متشکل از سه بخش اصلی است. در بخش نخست با بهره‌گیری از شماری از تفکیک‌های فلسفی، منطقی و تجربی، دیدگاه‌های پوزیتیویستی و هرمنیوتیستی درباره علم و فناوری که طی دو قرن اخیر از دامنه تأثیر زیادی برخوردار بوده‌اند مورد نقادی قرار می‌گیرند. از رهگذر این نقادی توضیح داده می‌شود که برخلاف نظر پوزیتویست‌ها، اولاً همه علوم به فیزیک و ریاضی قابل تحویل نیستند و ثانیاً علم و فناوری از سنخ واحدی به ...

تاریخ دریافت: 09/08/1389 تاریخ پذیرش: 15/05/1390 چکیده استادان رشته های علوم انسانی همچون سایر استادان که در دیسیپلین های دیگر تخصص دارند، از صلاحیت های لازم در حوزه طراحی آموزشی برخوردار نیستند. گزارش های ارزیابی درونی از جمله مستنداتی است که بر درستی این مدعا صحه می گذارد. البته اگر به شرایط جذب استادان در نظام آموزشی ایران بنگریم نیز معلوم می شود که برخورداری از شایستگی های حرفه ای (تدریس) ا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود