ملامح الاغتراب فی شعر أحمد الصافی النجفی

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

السّخریة عند الشاعر العراقی أحمد الصافی النجفی

السّخریة عند الشاعر العراقی أحمد الصافی النجفی الملخص تمثل السخریه فنّا من الفنون الإنسانیة التی تعبّر عن تطوّر المجتمعات البشریة عبر التاریخ. والسخریة هی نمط من أنماط الکومیدیا والتی تنقسم إلی أنماط عدّه مثل: الهجاء أوالدراما الهجائیة (stair) التی تهاجم العادات والأخلاقیات والأفکار والموسّسات الاجتماعیة بشکل یتّسم بخفة الدّم (الظرف) والسخریة أو التهکم(sarcasm). تحاول هذه المقالة دراسة السخریة عند الش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 4

صفحات  533- 563

تاریخ انتشار 2015-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023