مهاجرت، بی کاری و سیاست های اشتغال زایی دولت

نویسندگان

  • Haghviridi, Masoomeh
  • Mojaver Hosseni, Farshid
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیاست های اشتغال دولت فرانسه در دهه های 1980 و 1990 منطق و جهت های اساسی

خروج از دوره سی ساله با شکوه (1975- 1945) با مشخصه رشد اقتصادی بالا و با دوام و ورود به دوره رشد پایین اقتصادی و بیکاری ساختاری کشورهای توسعه یافته غربی را خصوصا از 1980 بدین سو واداشته تا مجموعه ای از سیاست گذاری ها را با عنوان سیاست های اشتغال تدوین کرده و به اجرا گذارند در این مقاله تجربه دولت فرانسه که در جمع کشورهای توسعه یافته به عنوان دولتی مداخله گرا شناخته می شود در خصوص شیوه های سیاست...

متن کامل

ارزیابی پتانسیل های اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصاد ایران

ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های از اقتصاد کشور است که دارای بیشترین پتانسیل ایجاد فر...

متن کامل

ارزیابی اثرات سیاست های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در ایران

با توجه به تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها به منظور  پیش بینی نتایج آنها و اعمال مناسب این سیاست ها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مطالعه تاثیر سیاست مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، استخراج توابع واکنش آنی1 و تجزیه واریانس و همچنین آزمون هم انباشتگی در ...

متن کامل

جغرافیای سیاست های دولت

در این مقاله منظور از واژه دولت معنای عام آن یعنی یک کشور مستقل مدنظر است. دولت یک واحد سیاسی می­ باشد که دارای سرزمین و جمعیت دائم بوده، از نظر سیاسی و اقتصادی سازمان یافته باشد و ضمن دارا بودن یک شبکه منظم ارتباطی، حاکمیت داشته باشد. حاکمیت یعنی استقلال و آزاد بودن از نظارت مستقیم یک قدرت خارجی فراتر از همه این ها، یک واحد سیاسی باید از طرف تعدادی از دولت ها به رسمیت شناخته شود تا شخصیت بین­ ...

متن کامل

سیاست های اشتغال دولت فرانسه در دهه های 1980 و 1990 منطق و جهت های اساسی

خروج از دوره سی ساله با شکوه (1975- 1945) با مشخصه رشد اقتصادی بالا و با دوام و ورود به دوره رشد پایین اقتصادی و بیکاری ساختاری کشورهای توسعه یافته غربی را خصوصا از 1980 بدین سو واداشته تا مجموعه ای از سیاست گذاری ها را با عنوان سیاست های اشتغال تدوین کرده و به اجرا گذارند در این مقاله تجربه دولت فرانسه که در جمع کشورهای توسعه یافته به عنوان دولتی مداخله گرا شناخته می شود در خصوص شیوه های سیاست...

متن کامل

بررسی قابلیت های اشتغال زایی بخش صنعت ایران

در این مقاله، به بررسی توان نفر – شغل ایجاد شده صنعت و پتانسیل اشتغال زایی غیرمستقیم هر یک از زیر بخش های صنعتی کشور مطابق طبقه بندی ISIC پرداخته می شود. به منظور تعیین توان اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، برآوردی از تقاضای کار در بخش ها صورت می پذیرد. این هدف، با استفاده از برآورد تابع تقاضای نیروی کار و ماتریس رشد تقاضای کار به روش خطی و لگاریتمی به کمک روش داده های ادغام شده در بخش های صنعتی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 9

صفحات  3- 29

تاریخ انتشار 1999-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021