مهارت و میزان استفاده‌ی معلم‌های تربیت‌بدنی از فناوری اطلاعات

نویسندگان

  • سمیه حامدی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، آموزگار تربیت بدنی، دامغان
  • فریدون تندنویس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده

The purpose of this study The skill & use rang by physical education  teachers of  information technology. This Descriptive study is applicable and pay attention to today situation and use some humanistic calculation. The statistics include all male and female physical education teachers and the right to a formal treaty was Semnan province.  The sample consisted of 212 physical education teachers who have responded to the questionnaire. Measurement tools, hardware Kalate 2010 questionnaire (Cronbach's alpha 79%). Statistical methods used included two independent T-test and Pearson correlation coefficient was Smirnov Kalmvgraf and Pearson cooperation Coefficient . The research findings showed that physical education teachers' attitudes towards IT were positive And skills, the use of tools and information needed to their education about using of information , there is a significant relationship. And also between subjects' attitudes about the use of IT around research and education field and their require about training, on both sexes (female & male) there is no significant difference. Between skill level and use of information technology in teaching and research separately, there is significant difference in educational level.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

بررسی تأثیرآگاهی و مهارت حسابرسان از مبانی و روش‌های فناوری اطلاعات بر اجرای مطلوب عملیات حسابرسی

نقطه‌ تمرکز این تحقیق «بررسی نقش و تاثیر آگاهی و مهارت حسابرسان نسبت به مبانی و روش‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر ارزیابی کنترل‌های داخلی و اجرای عملیات حسابرسی» بوده است. این مقاله دارای دو فرضیه اصلی می­باشد، که فرضیه اول به بررسی تأثیر آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص فناوری اطلاعات بر ارزیابی کنترل­های داخلی جهت برنامه­ریزی عملیات حسابرسی پرداخته و  فرضیه دوم به بررسی تأ...

متن کامل

میزان استفاده اساتید حسابداری از فناوری اطلاعات در دانشگاها

از آنجایی که آموزش، بیش از هر موضوعی متاثر از تحولات فناوری است، بعنوان نهاد اصلی و رسمی جامعه، نیاز دارد خود را به فناوریهای جدید مجهز کند. در این مقاله دلایل اختلاف در انتخاب فناوری در زمینه آموزش حسابداری دو دوره کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار میگیرد. این یک تحقیق پیمایشی کاربردی بوده و از طریق انتخاب یازده فناوری مختلف و ارسال پرسش‌نامه به دوگروه از اساتید دوره کارشناسی ارشد و دکتری...

متن کامل

بررسی میزان اطلاعات حرفه‌ای و وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات توسط کارشناسان و محققان ستادی وزارت جهاد کشاورزی

امروزه دراکثر فعالیتها از فناوریهای اطلاعات استفاده می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات توسط محققان و کارشناسان ستادی وزارت جهادکشاورزی بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود و با فن پیمایش انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. بررسی روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید آموزش کشاورزی و کسب نظرات متخصصان فناوری اطلاعات بدست آمد و میزان پای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 23

صفحات  193- 204

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023